GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA KOD PODUZETNIKA

 

Popisom se utvrđuju stvarna stanja imovine i obveza, te s utvrđenim stvarnim stanjem treba uskladiti stanje imovine i obveza u poslovnim knjigama.

Poduzetnik je, sukladno čl. 15. Zakona o računovodstvu dužan popisati svu imovinu i obveze i navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i novčanim iznosima, te s popisanim stvarnim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje:

 • na početku poslovanja,
 • tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem poslovne godine,
 • u slučajevima statusnih promjena,
 • otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.

Ako poduzetnik obavlja popis tijekom poslovne godine, utvrđena stanja treba svesti na stanje na dan 31.12.

Read more

NOVČANA NAKNADA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima propisanim Zakonom o tržištu rada (N.N., br. 118/18 – 32/29; u nastavku: Zakon). U nastavku ovog teksta izdvajamo ono najbitnije vezano uz ostvarenje tog prava nakon prestanka radnog odnosa.

Read more

ŠTO MORA SADRŽAVATI UGOVOR O RADU ZA RAD OD KUĆE

Rad od kuće je rad na izdvojenom mjestu rada i ugovor o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika mora sadržavati i dodatne podatke iz čl. 17. st. 1. Zakona o radu (N.N. br. 93/14, 127/17 I 98/19; u nastavku: ZR).

Read more

NAKNADA TROŠKOVA SMJEŠTAJA RADNIKA

Poslodavac može svojim radnicima bez plaćaja poreza na dohodak podmiriti troškove smještaja nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije. Troškovi smještaja mogu se podmiriti svim radnicima s kojima poslodavac ima zasnovan radni odnos neovisno je li radni odnos zasnovan na puno ili nepuno radno vrijeme, na određeno ili neodređeno (uključujući i stalne sezonske poslove), te neovisno o tome imaju li radnici prebivalište odnosno uobičajeno boravište u sjedištu poslodavca ili mjestu izdvojene poslovne jedinice u mjestu rada ili u nekom drugom mjestu, neovisno o činjenici koliko je mjesto rada udaljeno od mjesta prebivališta odnosno uobičajenog boravišta radnika.

Visina naknade troškova smještaja radnika nije ograničena iznosom, pa se može neoporezivo nadoknaditi trošak do visine stvarnih izdataka. Naknadu troškova smještaja radnika nije moguće isplatiti u gotovini već isključivo bezgotovinskim putem, odnosno radniku na njegov tekući račun. Za podmirnje troškova smještaja radniku, poslodavac donosi odluku, a neoporezivi primitak radnika priznaje se za mjesec u kojemu je pružena usluga smještaja.

Troškovi smještaja koje poslodavac osigurava svojim radnicima za vrijeme rada na terenu ili na službenom putu ne smatraju se troškovi smještaja radnika iz odredbe čl. 7 . st. 2. toč. 36. Pravilnika o porezu na dohodak.

Poslodavac može radniku osigurati neoporezivi primitak po osnovi nadoknade troškova smještaja na jedan od slijedećih načina:

 • trošak smještaja poslodavac uplaćuje na račun radnika
 • trošak smještaja poslodavac izravno podmiruje pružatelju usluga
 • poslodavac organizira smještaj u vlastitim objektima.

Ako radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge, a poslodavac donese odluku o refundaciji troška smještaja radniku, radnik poslodavcu treba dostaviti kopiju sklopljenog ugovora ili računa (koji glasi na radnika) temeljem kojeg će poslodavac izvršiti refundaciju sredstava, uplatom na radnikov račun. U tom slučaju smatra se da je primitak ostvaren onda kada je radniku isplaćena naknada za podmirivanje troškova smještaja. U slučaju kada radnik više nema izdataka za smještaj, obvezan je o istom obavijestiti poslodavca.

Bitno je napomenuti da se troškom smještaja smatra ukupan iznos iskazan na ugovoru ili računu uz uvijet da u isti nisu uključene stavke koje se uobičajeno ne pripisuju teošku smještaja kao npr. Korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično.

Ako se trošak smještaja isplaćuje radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavca prije isplate naknade troška smještaja radnik je dužan dostaviti izjavu da su navedeni primici već isplaćeni za isto razdoblje, te da se neoporezivo može isplatiti samo razlika do visine stvarnih izdataka. Radnik nije obvezan dostaviti izjavu ako su poslodavci dostupni podaci o ostvarenim neoporezivim primicima u sustavu ePorezna. Ovi se primici iskazuju na JOPPD obrascu, na stranici B u polju 15.1. s oznakom neoporezivog primitka 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koje se podmiruju na račun radnika. JOPPD se predaje na dan isplate ili do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke koji su isplaćeni u prethodnom mjesecu.

Drugi način na koji se radniku može nadoknaditi trošak smještaja je kad poslodavac izravno podmiruje trošak smještaja pružatelju usluge, osobi koja iznajmljuje prostor za stanovanje radniku. I u ovom slučaju bitno je da su zadovoljeni propisani uvjeti, tj. da se naknada troška smještaja plaća na temelju računa ili ugovora, da trošak smještaja ne uključuje režijske troškove, te da je plaćen bezgotovinskim putem, što znači: doznakom na žiroračun najmodavca ili karticom koja glasi na poslodavca ili obračunskim plaćanjem ( cesijom, prijebojem i sl.). Neoporezivi primitak radnika iskazuje se na JOPPD obrascu, na str. B u polju 15.1. s oznakom neoporezivog primitka 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem. JOPPD se predaje do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarene u prethodnom mjesecu, bez obzira na datum plaćanja usluge smještaja.

Treći način na koji se radniku može osigurati naknada troškova smještaja je kada je smještaj organiziran kod samog poslodavca. To znači da poslodavac može imati svoje nekretnine koje daje na uporabu zaposlenicima za potrebe stanovanja. Pritom je poslodavac dužan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju, evidenciju ili obračun troškova nekretnine dane na korištenje, kako bi se mogla utvrditi vrijednost neoporezivog primitka. Trošak, odnosno cijena koštanja smještaja zaposlenika može npr. obuhvatiti trošak amortizacije zgrade, trošak amortizacije opreme i inventara i ostale mjesečne troškove.

Obzirom da se režijski troškovi ne mogu priznati kao neoporezivi primitak radnika, treba ih podmiriti sam radnik, no ukoliko bi poslodavac ipak odlučio radniku nadoknaditi i te troškove, u tom bi slučaju za utvrđenu vrijednost režijskih troškova trebao obračunati plaću u naravi.

 

PLAĆANJE I NAPLATA GOTOVIM NOVCEM

Plaćanje i naplata u gotovom novcu u RH temeljno je uređena Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Prema ovom zakonu, trgovačka društva, ustanove, neprofitne organizacije i druge pravne osobe, kao i obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u RH ne smiju primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj. Dakle, plaćanje i naplata u gotovu novcu između osoba koje obavljaju registriranu djelatnost i drugih fizičkih i pravnih osoba moguća je samo u iznosu manjem od 75.000,00 kn. Navedeno se ne primjenjuje na međusobna plaćanja između građana.

Read more

DARIVANJE POSLOVNIH PARTNERA

Poslovnim partnerima smatraju se osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti. Prigodno darivanje ili ugošćenje poslovnih patrnera uobičajena je praksa u poslovanju poduzetnika. Iako se radi o izdacima učinjenim u poslovne svrhe, ovi izdaci nisu u cjelosti poslovno priznati, nego se smatraju reprezentacijom.

Read more

NABAVA I KORIŠTENJE OSOBNIH AUTOMOBILA KOD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Računovodstveni postupci u svezi priznavanja, mjerenja i objavljivanja dugotrajne materijalne imovine, samim time i osobnih automobila koje poduzetnici koriste u obavljanju svoje djelatnosti, određeni su zahtjevima HSFI-a i MSFI-a, koje su sukladno Zakonu o računovodstvu, dužni primjenjivati svi poduzetnici pri evidentiranju poslovnih događaja te sastavljanju i prezentiranju financijskih izvještaja.

Sukladno zahtjevima HSFI-a 6– Dugotrajna materijalna imovina i MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, osobna vozila (i ostala dugotrajna materijalna imovina) se prilikom početnog priznavanja mjere po trošku nabave koji uključuje:

 • kupovnu cijenu, uključujući uvozne pristojbe i nepovratne poreze nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata,
 • sve troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i radno stanje za namjeravanu upotrebu,
 • početno procijenjene troškove demontaže, uklanjanja imovine i obnavljanja mjesta na kojem je imovina smještena, za koje obveza poduzetnika nastaje kad je imovina nabavljena ili kao posljedica korištenja imovine tijekom razdoblja za namjene različite od proizvodnje zaliha tijekom razdoblja.

Prilikom nabave/stjecanja/uvoza osobnog automobila, ovisno o svakom pojedinom slučaju, javljaju se dva poreza: porez na dodanu vrijednost (pretporez) koji u određenim situacijama postaje nepovratan porez i poseban porez na motorna vozila koji je uvijek nepovratan porez.

1. Odbitak pretporeza kod nabave osobnih automobila

Porezni obveznik ima pravo na odbitak 50% pretporeza prilikom nabave osobnih automobila neovisno o visini njegove nabavne vrijednosti.

Iznimno, porezni obveznik ima pravo na 100% odbitka pretporeza prilikom nabave i korištenja osobnih automobila koji se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te motornim vozilima kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja prema posebnom propisu o posebnom porezu na motorna vozila.

Porezni obveznici dužni su u nabavnu vrijednost osobnih automobila, uz ostale ovisne troškove nabave, uključiti i pretporez koji se ne može odbiti.

2. Oporezivanje posebnim porezom na motorna vozila

Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila uređuje se plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u RH.

Motorna vozila koja se pokreću isključivo na električni pogon, motorna vozila čija je emisija ugljičnog dioksida (CO2 ) 0 grama po kilometru te motorna vozila proizvedena prije 30 i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila, nisu predmet oporezivanja.

Obveznik plaćanja PPMV-a je, između ostaloga, svaka fizička i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama RH, stječe motorno vozilo koje je predmetom oporezivanja PPMV-om u RH ili koja takvo motorno vozilo na koje nije obračunat i plaćen PPMV uvozi (treće zemlje) ili unosi (države članice EU) u RH.

Način na koji će se PPMV obračunavati ovisi o tome radi li se o novom ili rabljenom motornom vozilu (prema klasifikaciji iz Zakona o PPMV-u), kao i o tome je li vozilo kupljeno u tuzemstvu ili inozemstvu.

Novo motorno vozilo je Zakonom o PPMV-u definirano kao motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u RH nije bilo registrirano, dok se rabljenim motornim vozilom smatra svako motorno vozilo osim novog motornog vozila.

Kada proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima prodaje motorno vozilo namijenjeno za uporabu na cestama RH, tada je obvezan u ime i za račun stjecatelja motornog vozila prije izdavanja računa obračunati PPMV te obračunati iznos uplatiti najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec. Račun koji izdaje proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezno mora sadržavati naznaku da je PPMV obračunat u skladu s odredbama Zakona o PPMV-u (čl. 9. st. 1. Zakona o PPMV-u).

Kada tuzemna pravna ili fizička osoba te trgovac rabljenim motornim vozilima unese ili uveze motorno vozilo namijenjeno za uporabu na cestama u RH, trgovac rabljenim motornim vozilima i stjecatelj motornog vozila je dužan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja PPMV-a u roku od 15 dana od dana unosa, uvoza ili nabave motornog vozila. Neprijavljivanje motornog vozila nadležnom carinskom uredu u navedenim rokovima i svako raspolaganje motornim vozilom u RH prije plaćanja PPMV-a smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području RH.

Način izračuna i visine sastavnica za izračun PPMV-a utvrđeni su Uredbom o načinu izračuna i visinama sastavnicama za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

Kada se stječu rabljena motorna vozila koja su u RH već bila registrirana, odnosno na koja je već u RH plaćen PPMV, tada je stjecatelj (kupac) dužan platiti upravnu pristojbu na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH. Upravna pristojba plaća se prema propisanom iznosu upravne pristojbe u kunama po kilovatu (kw), ovisno o godini starosti rabljenog motornog vozila, a propisuje se posebnim propisom kojim se uređuje plaćanje upravnih pristojbi za pojedina pismena i radnje te iznose tih pristojbi.

Obračun i kontrolu naplate upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila izvršava tijelo nadležno za registraciju motornih vozila, odnosno stanica za tehnički pregled vozila. Stjecatelj može upravnu pristojbu platiti neposredno u stanici za tehnički pregled vozila ili izvan nje.

3. Nabava osobnog automobila na financijski leasing

Najam je sporazum na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za plaćanje ili niz plaćanja, pravo uporabe neke imovine u dogovorenom razdoblju. Budući se financijskim leasingom na najmoprimca prenose gotovo svi rizici i koristi povezani s vlasništvom, na početku razdoblja financijski leasing treba priznati u bilanci najmoprimca kao imovinu i obvezu po iznosima jednakim fer vrijednosti iznajmljene nekretnine ili, ako je niže, po sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma, određenih na početku najma.

Za razliku od financijskog leasinga, operativnim leasingom se ne prenose gotovo svi rizici i koristi povezani s vlasništvom, te najmoprimac iznos najamnine kod operativnog leasinga priznaje kao rashod razdoblja za svaki mjesec na koji se najam odnosi, osim ako nema druge sustavne osnove koja bolje predstavlja vremenski okvir najmoprimčeve koristi.

Što se tiče ostvarivanja prava na odbitak pretporeza prilikom nabave osobnog automobila putem financijskog leasinga, za razliku od poreznih obveznika koji PDV obračunavaju i plaćaju prema obavljenim isporukama, Uputom PU navedeno je da porezni obveznik – primatelj financijskog leasinga koji PDV plaća prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza ako je plaćen, što u slučaju otplate u ratama znači odbitak pretporeza prema dinamici plaćanja te ne postoji mogućnost da se odjednom izvrši odbitak pretporeza kao u slučaju poreznih obveznika koji PDV obračunavaju prema obavljenim isporukama.

4. Porezno priznavanje troškova korištenja osobnih automobila

Prema odredbama čl. 7. st. 1. toč. 4. ZPDOB-a, porezno nepriznatim troškovima koji uvećavaju osnovicu poreza na dobit smatra se 50% troškova nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća.

Porezna osnovica se ne uvećava za sljedeće troškove:

 • osiguranje sredstava za osobni prijevoz,
 • kamate povezane s nabavom sredstava za osobni prijevoz,
 • plaćeni porez na cestovna motorna vozila te
 • naknade i pristojbe koje se obvezno prema posebnim propisima plaćaju pri registraciji sredstava za osobni prijevoz.

Navedeni troškovi se porezno priznaju u cijelosti, pod uvjetom da su u svezi s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika.

Također, porezno se priznaju svi troškovi korištenja (amortizacija, gorivo, održavanje, najam i dr.) osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koja se izravno koriste u obavljanju određenih djelatnosti kao što su: autoškole, taksi službe, djelatnosti iznajmljivanja sredstava prijevoza, pomoć na cesti i vodi, djelatnost izvođenja i/ili održavanja plinskih, vodovodnih i drugih instalacija, hitnih intervencija i druge slične djelatnosti ako sredstva za osobni prijevoz služe isključivo za takvu djelatnost.

Osobni automobili čija nabavna vrijednost prelazi 400.000,00 kn imaju dodatna porezna ograničenja u svezi priznavanja troškova amortizacije. Trošak amortizacije onog dijela nabavne vrijednosti koja prelazi 400.000,00 kn povećava osnovicu poreza na dobit odnosno ne smatra se porezno priznatim troškom, osim ako se osobni automobil koristi isključivo za registriranu djelatnost najma i prijevoza.

5. Korištenje osobnih automobila isključivo u službene svrhe

Vijek uporabe osobnog automobila, prema zahtjevima računovodstvenih standarda, trebao bi biti određen vremenom u kojem poduzetnik očekuje koristiti taj automobil. Prema tome, odabir stope amortizacije trebao bi ovisiti isključivo o poduzetnikovoj procjeni vremena u kojem će se neka dugotrajna imovina koristiti. Godišnja stopa amortizacije za službene automobile je propisana u iznosu od 20% (5 godina). Navedena godišnja stopa amortizacije može se i podvostručiti, što znači da za osobne automobile maksimalno porezno dopustiva godišnja stopa amortizacije iznosi 40%, odnosno poduzetniku se porezno dopušta amortizirati službeni automobil u roku od 2,5 godine primjenom udvostručene amortizacijske stope. Korištenje stopa amortizacije koje su više od onih propisanih ZPDOB-om rezultira privremeno porezno nepriznatim rashodima koji će se porezno priznavati u onim (budućim) poreznim razdobljima kada za to budu ispunjeni uvjeti.

Kada se po osnovi korištenja službenog osobnog automobila ne utvrđuje plaća (dohodak), porezna ograničenja primjenjuju se i kod ostalih troškova korištenja. S druge strane, kada se po osnovi korištenja službenog osobnog automobila utvrđuje plaća, porezni tretman troškova korištenja je bitno drugačiji.

U navedene troškove spadaju troškovi s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost, prema statusu pojedinog sredstva (čl. 7. st. 3. ZPDOB-a):

 1. za sredstva u vlasništvu poreznog obveznika troškovi goriva i ulja, održavanja i popravaka, registracije i amortizacije,
 2. za rent-a-car usluge zaračunana naknada uvećana za troškove goriva,
 3. za vozila u najmu trošak naknade po ugovoru, trošak goriva i održavanja te svi drugi troškovi koje po ugovoru o najmu snosi korisnik najma, a kod financijskog najma trošak amortizacije.

U troškove za koje se povećava porezna osnovica ne ulaze troškovi osiguranja, kamata povezanih s nabavom imovine (sredstva) i plaćeni porez na cestovna motorna vozila, te naknade i pristojbe koje se obvezno prema posebnim propisima plaćaju pri registraciji sredstva za osobni prijevoz.

Porezni tretman nepriznatog pretporeza kod ostalih troškova korištenja osobnih automobila ovisi o tome obračunava li se za korištenje osobnog automobila plaća (dohodak) ili ne. Kada se radi o korištenju osobnog automobila za osobni prijevoz temeljem kojeg se korisniku automobila ne obračunava plaća (dohodak), iznos nepriznatog pretporeza u cijelosti se smatra porezno nepriznatim troškom.

S druge strane, kada poduzetnici po osnovi korištenja osobnog automobila korisniku automobila obračunavaju plaću (dohodak), tada su svi troškovi korištenja porezno priznati, uključujući i iznos nepriznatog pretporeza.

6. Korištenje osobnih automobila u službene i privatne svrhe

Korištenje službenih osobnih automobila u privatne svrhe smatra se primitkom u naravi. Primici u naravi koje po toj osnovi poslodavac omogućuje svojim radnicima smatraju se plaćom te podliježu plaćanju poreza i doprinosa na isti način kao i plaća u novcu za redovan rad. Ako se predmetni primici u naravi omogućuju fizičkim osobama koje nisu radnici, smatraju se drugim dohotkom, a ako se omogućuju vlasnicima (udjeličarima, dioničarima) koji nisu zaposleni u društvu, smatraju se dohotkom od kapitala.

Kada porezni obveznik po osnovi korištenja službenog osobnog automobila korisniku tog osobnog automobila obračunava primitak (plaću/dohodak) u naravi, svi troškovi korištenja, osim troškova amortizacije na nabavnu vrijednost preko 400.000,00 kn, smatraju se porezno priznatim troškovima.

Napominjemo da se primitak u naravi po osnovi korištenja službenog osobnog automobila utvrđuje za svaki mjesec u kojem ga radnik koristi.

Primitak u naravi po osnovi korištenja službenih osobnih automobila u privatne svrhe može se utvrđivati na nekoliko načina ovisno o tome je li automobil kupljen (uključujući i financijski leasing) ili unajmljen na operativni leasing ili dugotrajni najam te vodi li se ili ne vodi evidencija o prijeđenim kilometrima i vremenu korištenja u privatne svrhe.

Kontakt/Lokacija