Polugodišnji financijski izvještaj neprofitne organizacije za 2022. godinu

  1. KOJE NEPROFITNE ORGANIZACIJE SASTAVLJAJU I PREDAJU POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine (dalje: polugodišnji financijski izvještaj) sastavljaju i predaju neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo i primjenjuju obračunsko računovodstveno načelo. Prema odredbi čl. 9. st. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14., dalje: Zakon), neprofitna organizacija obvezna je prve tri godine od osnivanja voditi dvojno knjigovodstvo, što znači da su neprofitne organizacije osnovane tijekom 2020., 2021. i 2022. godine obvezne voditi dvojno knjigovodstvo te sastavljati i predavati sve financijske izvještaje neovisno o visini prihoda i vrijednosti imovine.

Read more

DONOŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neproftinih organizacija financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od :

  • plana prihoda i rashoda
  • plana zaduživanja i otplata
  • obrazloženja financijskog plana.

Financijski plan može sadržavati i plan novčanih tijekova.

Najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, ima obvezu donijeti financijski plan za 2022. godinu najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija predviđa novčane kazne u iznosu od 5.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za neprofitnu organizaciju koja ne izrađuje i/ili ne usvaja financijske planove sukladno odredbama tog Zakona.

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE-BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Blagajničko poslovanje nije detaljno uređeno propisima o neprofitnom računovodstvu, stoga svaka neprofitna organizacija taj segment poslovanja treba urediti za sebe.

Read more

Kontakt/Lokacija