Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane
Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci iz sektora:
 -djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
 -prijevoza i skladištenja,
 -radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća,obuća, koža, drvo i namještaj,
 -poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera
civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
 -i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.
Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca.
– ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Razdoblje i trajanje

Od 01.03.2020. i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

Visina subvencije

-iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
– iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
– srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

Važno:

 • Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na
  poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije).
 • Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C:
  Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po
  različitim mjerama.
 • Poslodavci mogu odabrati:
  -Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.                              -Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti stranu radnu snagu niti zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere.
 • Poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru.
 • Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora
 • Poslodavcu se ne može odobriti potpora ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:                                  -od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,                        -od 20% Mala poduzeća,                                                                                      -od 15% Srednja poduzeća,                                                                                -i 10% Velika poduzeća.                                                                              U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz
  skrivljenim ponašanjem radnika.

Kriteriji

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju:
1. opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Opisno razlozi:
– pad prometa
– otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
– otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi                                                            – nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
– nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
– poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga.

Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:

1. dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:

1. Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.

Obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Prihvatljiv je pad veći od 20%.
Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2019. i sl.

Dokumentacija dostupna na web stranici Zavoda koju popunjava i dostavlja Poslodavac

-Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama. Obrazac Zahtjeva standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr.
-Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.
Zahtjev se predaje on line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca

Obveze poslodavca

-Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
-Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza                                                                                                            -Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.                                           -Dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

 

 

Isplate sredstava

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

NOVOSTI O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti propisuje se koje se samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu te koje evidencije i izvješća porezni obveznici moraju voditi i podnositi Poreznoj upravi. Read more

IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom usvojen je na 15. sjednici Hrvatskoga sabora dana 29. studenoga 2019., a primjenjuje se od 1. travnja 2020., osim čl. 1. i 2. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. Read more

GODIŠNJI OBRAČUN POSLOVANJA I SLOBODNIH ZANIMANJA I PODNOŠENJE POREZNE PRIJAVE ZA 2019.

Obrtnici i slobodna zanimanja koja obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost i za svoje poslovanje vode poslovne knjige i evidencije, sastavit će godišnju poreznu prijavu i napraviti godišnji obračun poslovanja za 2019. godinu prema odredbama

Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 121/19.) i Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 80/19), kao temeljnih propisa kojima je u Republici Hrvatskoj uređen sustav oporezivanja dohodaka fizičkih osoba. Read more

Sadržaj Računa prema Zakonu RH

A) FISKALIZACIJA


Sadržaj Računa prema zakonu objavljen od Porezne uprave u dokumentu: “Uputa o obvezi izdavanja računa prema propisima iz nadležnosti Porezne uprave”
Read more

POSTUPCI OTVARANJA OBRTA

 1. POSTUPAK OTVARANJA OBRTA

Članak 1.  Zakona o obrtu definira obrt samostalnim i trajnim obavljanjem dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Međutim, obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način.

S obzirom na vrste, obrti mogu biti:

 • slobodni – obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete, odnosno ne traži se propisana stručna sprema
 • vezani – obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
 • povlašteni – obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti.

Uvjeti za otvaranje obrta

Pročitaj

OBRASCI POTREBI ZA OTVARANJE OBRTA

Otvaranje obrta zahtjeva prikupljanje određene dokumentacije za koje je potrebno određeno vrijeme. Potrebna dokumentacija za otvaranje obrta je sljedeća:

 1. Za registraciju obrta potrebno je ispuniti i priložiti sljedeće obrasce:
Prijava za upis u obrtni registar,
Registarski list RL 1 – podaci o obrtu,
  Registarski list RL 2 – podaci o izdvojenom pogonu (ako ima izdvojenih pogona),
  Registarski list RL 3 – podaci o djelatnostima,
  Tiskanica 1 – podaci o vlasniku obrta.
 1. Uz ispunjene obrasce potrebno je priložiti i sljedeće:

Pročitaj

PAUŠALNI OBLIK OBRTA

PAUŠALNI  OBLIK OBRTA

Najvažnija odlika paušalnog obrta je ta da se porez plaća paušalno u fiksnom iznosu godišnje, ali ste limitirani iznosom primitaka tijekom te godine. Do sada je bilo dozvoljeno 149.500,00 kn primitaka u kalendarskoj godini, a od 1.1. odnosno za 2017. je taj prag pomaknut na 230.000,00 kn, dok će za 2018. biti 300.000,00 kn. S obzirom da je 300.000,00 kn primitaka prilično lijepa cifra za obrtnike, ovime se otvaraju vrata mnogo lagodnijeg poslovanja s prostorom za razvoj posla i veće financijsko stjecanje što će mnogima biti dodatna motivacija za rad, a samim time poslijedično i dobra stvar za gospodarstvo države općenito.

Kako postati paušalac

Pročitaj

KNJIGE I EVIDENCIJE KOJE MORA VODITI OBRTNIK

Koje poslovne knjige i evidencije mora voditi obrtnik?

Poslovne knjige obrtnika jesu:

knjiga primitaka i izdataka,
knjiga prometa,
  evidencija o tražbinama i obavezama,
  popis dugotrajne imovine.

Obrtnici koji su uključeni u sustav PDV-a moraju voditi i propisane knjige ulaznih i izlaznih računa, temeljem kojih se obračunava obveza za plaćanje PDV-a.

Ukoliko se obrtnik bavi trgovinom dužan je voditi Pročitaj

UPLATNI RAČUNI ZA OBRTNIKE

INFORMACIJA O OBVEZAMA U 2017. GODINI

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA U 2017. GODINI

 Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017.g.,

(NN 2/17) utvrđene su osnovice za doprinose:

 

 1. OBRTNICI (ako obrtnik nije istovremeno u radnom odnosu)

Pročitaj

Kontakt/Lokacija