DOKAZI POTREBNI KOD ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU

 

Od 1.1.2020 godine za primjenu oslobođenja u isporuci dobara unutar EU primjenjuje se Provedena uredba vijeća EU br. 2018/1912 koja je direktno implementirana u hrvatsko gospodarstvo. Read more

Novosti vezane za osnvanje i likvidaciju d.o.o. i j.d.o.o.

Utvrđivanje predmeta poslovanja

Predmet poslovanja d.o.o.-a utvrđuje se odlukom članova društva, a ne više društvenim ugovorom. Odluka i popis djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva dostavljaju se registarskom sudu zajedno s prijavom za upis u sudski registar.

Read more

Kontakt/Lokacija