Sadržaj Računa prema Zakonu RH

A) FISKALIZACIJA


Sadržaj Računa prema zakonu objavljen od Porezne uprave u dokumentu: “Uputa o obvezi izdavanja računa prema propisima iz nadležnosti Porezne uprave”
Read more

Oporezivanje drugih dohodaka

Drugi dohodak je razlika između svakog pojedinačnog primitka što se ne ostvaruje po osnovi primitaka od nesamostalnog rada (plaća i mirovina), od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala te od osiguranja i propisanih izdataka.

U praksi te primitke najčešće prepoznajemo kao naknade prema ugovoru o djelu, autorski honorari, primici u naravi i sl.

Porez na dohodak obračunava isplatitelj po odbitku prilikom isplate te o tome izvješćuje poreznu upravu na obrascu JOPPD.

Read more

Kontakt/Lokacija