DARIVANJE POSLOVNIH PARTNERA

Poslovnim partnerima smatraju se osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti. Prigodno darivanje ili ugošćenje poslovnih patrnera uobičajena je praksa u poslovanju poduzetnika. Iako se radi o izdacima učinjenim u poslovne svrhe, ovi izdaci nisu u cjelosti poslovno priznati, nego se smatraju reprezentacijom.

Reprezentacijom se smatraju:

 • ugošćenja poslovnih partnera,
 • darivanje poslovnih partnera prigodnim poklonima,
 • plaćanje poslovnim partnerima izdatak odmora, športa, rekreacije i razonode, izdataka za zakup automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor isl.

O prigodnim poklonima se radi kada poduzetnik nekog poslovnog partnera ili neku drugu osobu uključujući i zaposlenike daruje u dobrima ili uslugama, a da za to ne postoji pravna obveza ili neka druga povezanost s uslugom primatelja. Pravilnikom o PDV-u je također navedeno u čl.11. kako se povremeno darivanje poklona pojedinačne vrijednosti do 160,00 kn bez PDV-a ne smatra isporukom dobara uz naknadu, što znači da ne podliježe PDV-u, pod uvjetom da se pokloni ne daju istim osobama i da ne postoji pravna obveza ili obveza protuusluge primatelja dobra. Ako se radi o darivanju za koje postoji točno određena protuusluga primatelja, tada se radi o isporuci uz naknadu, sukladno odredbama čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u. Kako se ovakvo darivanje ne bi smatralo isporukom,istoj osobi u jednom tromjesečju može se dati najviše jedan poklon.

Dakle, reprezentacijom se ne smatraju pokloni u vrijednosti do 160,00 kn (bez PDV-a) uz uvijet da se daju povremeno i ne istim osobama. Darovi sa ili bez utisnutog znaka tvrtke dani poslovnom partneru u vrijenosti većoj od 160,00 kn smatraju se troškovima reprezentacije.

Zakonom o PDV-u (čl. 61. st. 1.) je zabranjen odbitak pretporeza po ulaznim računima koji se odnose na reprezentaciju. Prema čl. 136 Pravilnika o PDV-u, poduzetnik ne može odbiti pretporez obračunan:

  • za obavljene isporuke dobara i usluga u tuzemstvu,
  • pri stjecanju dobara unutar EU i primljene usluge iz drugih članica,    
  • pri uvozu dobara, koja poreznom obvezniku služe za reprezentaciju.

 

S obzirom da odbitak pretporeza po ulaznim računima što se odnose na troškove reprezentacije nije dozvoljen uopće, ukupan iznos računa predstavljati će trošak poduzetnika. Napominjemo kako je odredbama o oporezivanju dobiti uređeno da se porezna osnovica povećava za 50% troškova reprezentacije, pa porezno nepriznati dio reprezentacije, određen u paušalnom iznosu 50% uvećava osnovicu poreza na dobit. Kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, odredbama čl. 33. st. 1 toč. 1. Zakona o porezu na dohodak je navedeno kako se pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti ne priznaje 50% izdataka reprezentacije.

Dakle, reprezentacija uvijek pretpostavlja postojanje poslovnog odnosa s poslovnim partnerom. Treba napomenuti kako poslovni partneri također mogu biti kupci proizvoda/usluga, stoga je dozvoljeno i poslovnim partnerima poklanjati promidžbene predmete, odnosno poklone male vrijednosti, te iskazivati takve isporuke kao trošak promidžbe, koja je u cijelosti porezno priznati trošak.

Promidžbeni predmeti određeni su poreznim propisima kao:

 • proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe s oznakom „nije za prodaju“ te
 • drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame ( čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici itd.) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca,
 • ili ako se daju potrošačima ne smatraju reprezentacijom ako je njihova pojedinačna vrijednost do 160,00 kn (bez PDV-a).

Davanje poklona u svrhu promidžbe, čija je pojedinačna vrijednost do 160,00 kn bez PDV-a, ne smatra se isporukom dobara uz naknadu i na takve isporuke ne plaća se PDV, pod uvjetom da se radi o posebno prilagođenim dobrima koje imaju oznaku „nije za prodaju ili ako se radi o reklamnim predmetima odnosno predmetima namijenjenih promidžbi na kojima se nalazi naziv tvrtke ili proizvoda. Ta dobra mogu biti primjerice čaše,pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetači isl.

Potrebno je istaknuti kako se darivanja učinjena u poslovne svrhe – kao poklin poslovnom partneru ili u svrhu promidžbe, nikako ne smije izjednačavati s privatno motiviranim izuzimanjima poduzetnika.

Kontakt/Lokacija