DONACIJE ZA OTKLANJANJE KATASTROFE PROUZROČENE POTRESOM

Dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona omogućeno je darivanje pravnim i fizičkim osobama u novcu, dobrima i uslugama uz oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost te je propisano porezno priznavanje troškova donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom s motrišta oporezivanja dobitka i dohotka.

Oslobođenje se primjenjuje počevši od obveze koja dospijeva u siječnju 2021. godine pa za isporuke obavljene do kraja 2021. godine. To znači da se ovo oslobođenje može primijeniti na isporuke dobara i usluga obavljene od prosinca, odnosno prema našem mišljenju od dana potresa (29. prosinca 2020. godine) do 31. prosinca 2021. godine. Oslobođenje će se iskazati u prijavi PDV-a za prosinac 2020., odnosno za IV. kvartal 2020. godine.

Isporuke oslobođene od plaćanja PDV-a prema čl. 71.ta Pravilnika o provedbi OPZ-a iskazuju se u Obrascu PDV pod t. I.10. – Ostala oslobođenja, kako su se iskazivala i oslobođenja prema čl. 71.t. za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 koja su bila u primjeni do 20. lipnja 2020. godine.

Donacije novčanih sredstava ne podliježu plaćanju PDV-a ako za donirana novčana sredstva davatelj ne primi nikakvu protučinidbu. U skladu s čl. 71.ta Pravilnika o provedbi OPZ-a porezni obveznik u svojem knjigovodstvu treba osigurati sve potrebne podatke o obavljenim isporukama dobara i usluga za ovu svrhu te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili ostale dostupne vjerodostojne dokumentacije koja se može pribaviti. Još nije poznato koja će se dokumentacija smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer. Podatke o obavljenim isporukama dobara i usluga poduzetnik može osigurati na temelju izdanih računa, izdatnica, specifikacija ili druge slične evidencije o obavljenim isporukama doniranih dobara i usluga iz kojih je vidljiva vrsta i vrijednost isporučenih dobara i usluga, datum isporuke, primatelj donacije i sl. Vjerodostojna dokumentacija treba osigurati dokaze o svrsi donacije za otklanjanja katastrofe prouzročene potresom. Takvom se dokumentacijom može smatrati, primjerice: prijava štete ili drugi dokaz o nastaloj šteti, fotografije, dokaz o vlasništvu stradale imovine, odluka ili ugovor o donaciji, potvrda o primitku donacije i sl., odnosno dokumentacija na temelju koje se može nedvojbeno utvrditi: nastala šteta, područje na koje se odnosi donacija, primatelj donacije, predmet donacije i sl.

Važno je napomenuti da prilikom nabave dobara i usluga koje se doniraju obveznik PDV-a ima pravo na odbitak pretporeza.

Oslobođenje od PDV-a ne primjenjuje se na nabavu dobara i usluga iz doniranih novčanih sredstava. Kada je riječ o isporukama uz naknadu u tuzemstvu koje se plaćaju iz primljene novčane donacije, isporučitelj je obvezan obračunati PDV na obavljenu isporuku i ima pravo na odbitak pretporeza. Kada je riječ o nabavi dobara iz drugih država članica iz primljene novčane donacije, tada ovisno o tome kome se dobra isporučuju, PDV obračunava isporučitelj u drugoj državi članici (isporuke građanima ili pravnim osobama koje nisu porezni obveznici i nisu prešle prag stjecanja od 77.000 kn u RH) ili PDV na stjecanje obračunava tuzemni porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a prešla je prag stjecanja od 77.000 kn).

Nadalje je Uputom PU navedeno da je PDV-a oslobođen uvoz besplatno dobivenih dobara za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, koja radi besplatne podjele potrebitim osobama uvoze državne, humanitarne i dobrotvorne pravne osobe i ustanove te radi prikupljanja sredstava u korist potrebitih osoba na povremenim dobrotvornim priredbama.

PDV-a je oslobođen i uvoz opreme koju pošiljatelj izvan Europske unije besplatno šalje navedenim organizacijama i ustanovama u svrhu zadovoljavanja njihovih operativnih potreba i ostvarivanja njihovih humanitarnih ciljeva. Oslobođenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, kavu i čaj te na motorna vozila, osim vozila hitne medicinske pomoći.

U uvjetima redovnih okolnosti donacije dobara i usluga bile bi oporezive PDV-om.

Porezno priznatim rashodima smatraju sve donacije pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe prema Odluci o proglašenju katastrofe. U skladu s navedenim porezno su priznate donacije trgovačkim društvima, udrugama, ustanovama, gradovima, općinama, županijama i građanima koje se odnose na otklanjanje štete uzrokovane potresom. Te se odredbe primjenjuju na godišnju prijavu poreza na dobitak za 2020. i 2021. godinu odnosno za donacije koje su izvršene u prosincu 2020. te za donacije dane do 31. prosinca 2021. godine.

Mogućnost isplate potpora radnicima proizlazi iz čl. 8. st. 2. t. 1. e) Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 138/20.) i čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 1/21.) kojima je propisano da poslodavac i isplatitelj primitka od nesamostalnog rada može isplatiti radniku i osobi koja kod njega ostvaruje primitke od nesamostalnog rada iz čl. 21. Zakona o porezu na dohodak potporu zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske pod uvjetom da su takvi primitci omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu. Zakonom nije propisana niti ograničena visina potpore koja se može isplatiti. Prema Obavijesti PU navodi se da se dohotkom ne smatraju primljene donacije zbog uništenja i oštećenja imovine radi uklanjanja i ublažavanja posljedica proglašene katastrofe na području pogođenom potresom koje građanima isplaćuje poslodavac, pod uvjetom da su potpore omogućene na transparentan način svim radnicima koji su pretrpjeli štetu. Iz navedenog proizlazi da poslodavac može odrediti kriterije prema kojima će odrediti svotu potpore za pojedinog radnika, a ovisno o opsegu nastale štete ili sl.

Opravdanost isplate potpore dokazuje se dokumentacijom iz koje proizlazi da je radnik pretrpio štetu prouzročenu potresom (primjerice prijavom ili procjenom štete, dokazom o vlasništvu i sl.). Potpora radnicima može se isplatiti na tekući račun primatelja ili u gotovini. Naknade za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda u cijelosti su izuzete od ovrhe. Za navedene vrste donacija ne podnosi se Obrazac JOPPD.

Donacije za potrebe otklanjanja katastrofe prouzročene potresom mogu se izvršiti u dobrima, uslugama ili u novcu. Ovisno o vrsti donacije, u knjigovodstvu je potrebno osigurati potrebnu dokumentaciju. Predlažemo da se donacije za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom evidentiraju na računu 4863 – Darovanje za otklanjanja katastrofe uzrokovane potresom radi jednostavnijeg praćenja ovih troškova.

U skladu s čl. 71.tb Pravilnika o provedbi OPZ-a, iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka, porezno priznatim izdatcima koji ne uvećavaju osobni odbitak smatraju se i sve donacije pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe prema Odluci o proglašenju katastrofe.

Prema Obavijesti PU građani za dane donacije mogu uvećati osobni odbitak do visine 2% primitaka podnošenjem ZPP-DOH ili godišnje prijave poreza na dohodak prilažući potvrdu o donaciji ili presliku naloga o doznaci u novcu na račun državnog proračuna.

Obveznici poreza na dohodak koji vode poslovne knjige evidentiraju donacije pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe prouzročene potresom kao porezno priznati izdatak bez ograničenja visine izdatka.

 

 

Kontakt/Lokacija