DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA I DRUGIH NOVČANIH ISKAZA VRIJEDNOSTI KOD PODUZETNIKA ZBOG UVOĐENJA EURA

Jedna od ključnih mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura jest dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. Obveza dvojnog iskazivanja započinje 5. rujna 2022. godine, međutim poslovni subjekti mogu dragovoljno započeti dvojno iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti od dana koji slijedi nakon dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura.

 

1.     OSNOVNO O DVOJNOM ISKAZIVANJU NOVČANIH VRIJEDNOSTI

Dvojno iskazivanje je iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti na način da su istodobno istaknuti u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

Dvojno iskazivanje treba biti nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko, a prilikom preračunavanja uvijek se mora koristiti puna svota fiksnog tečaja konverzije.
Obveza dvojnog iskazivanja primjenjuje se isključivo u izravnom odnosu prema potrošačima u Republici Hrvatskoj.

Naime, svrha dvojnog iskazivanja je omogućiti potrošačima lakše privikavanje na cijene i druge novčane vrijednosti iskazane u eurima. U skladu s navedenim, obveza dvojnog iskazivanja ne primjenjuje se na trgovačke ugovore te ponude, predujmove, račune i sl. dokumente izdane drugim poslovnim subjektima, tijelima javne vlasti tj. državnim institucijama, inozemnim pravnim i fizičkim osobama i dr. Međutim, nije zabranjeno da se i u tim slučajevima primjeni dvojno iskazivanje.

Kada je riječ o mjestima i područjima na kojima se primjenjuju pravila o dvojnom iskazivanju, može se reći da se ona primjenjuju:

 • kod poslovnih subjekata
 • u financijskom sektoru
 • u tijelima javne vlasti
 • na računu
 • pri isplati plaće i drugih svota te u rješenjima o ovrsi
 • kod sklapanja ugovora o djelu i u autorskim ugovorima.

Poslovnim subjektima prema Zakonu o uvođenju eura smatraju se fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prodajom robe ili pružanjem usluga radi ostvarivanja dohotka ili dobitka. To uključuje trgovačka društva, obrte, slobodna zanimanja, OPG-e, ali i stečajne ili likvidacijske mase, zaklade, fondove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te neprofitne organizacije koje nisu proračunski ili izvanproračunski korisnici te podružnice, predstavništva, poslovne jedinice stranih poslovnih subjekata, ili zajednica tih osoba, te svako njihovo privremeno udruženje, inozemne pravne i fizičke osobe koje obavljaju isporuke u RH

2.     RAZDOBLJE DVOJNOG ISKAZIVANJA

Razdoblje dvojnog iskazivanja prema Zakonu o uvođenju eura može se podijeliti na obvezno i dragovoljno dvojno iskazivanje. Obvezno dvojno iskazivanje započinje prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu istekne 30 dana od dana donošenja uredbe Vijeća EU-a uredbom kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije i završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura. Prema najavama obvezno dvojno iskazivanje počet će 5. rujna 2022. godine i trajat će sve do kraja 2023. godine.

Što se tiče dragovoljnoga dvojnog iskazivanja, poslovnim subjektima dopušteno je početi s dvojim iskazivanjem i prije 5. rujna 2022. godine.

U razdoblju dvojnog iskazivanja novčani iskazi vrijednosti u valuti koja nije službena valuta samo su informativnog karaktera. Prema tome, tijekom 2022. godine novčani iskazi vrijednosti u euru su informativnog karaktera, a tijekom 2023. godine novčani iskazi vrijednosti u kunama bit će samo informativnog karaktera.

3.     DVOJNO ISKAZIVANJE KOD POSLOVNIH SUBJEKTA

Poslovni subjekt obvezan je u razdoblju obveznoga dvojnog iskazivanja dvojno iskazati cijenu robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, i to:

 • u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako je riječ o usluzi
 • na mrežnoj stranici
 • u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju
 • u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu
 • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge osim u slučaju oglašavanja putem radijskog programa i glasovne poruke u ostalim oblicima oglašavanja
 • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupna svota duga
 • putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Poslovni subjekti obvezni su na jednak način (jasno, čitljivo, vidljivo i na lako uočljiv način) i na istim mjestima istaknuti fiksni tečaj konverzije. U poslovnim prostorima (trgovinama, prodavaonicama i sl.) to znači da fiksni tečaj konverzije mora biti istaknut na najmanje jednom mjestu (npr. kod blagajne i sl.).

3.1. KATEGORIJE IZUZETE OD OBVEZE DVOJNOG ISKAZIVANJA

Zakon o uvođenju eura predviđa i neke iznimke od obveze dvojnog iskazivanja. Te iznimke mogu se podijeliti u tri kategorije kako je navedeno u nastavku:

 • poslovni subjekti koji prodaju robu i usluge na specifičan način i na specifičnim lokacijama
 • određeni oblici iskazivanja cijena kod kojih bi dvojno iskazivanje putem navedenih oblika uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnim subjektima
 • situacije gdje je cijena u kunama već istaknuta na samoj robi te bi ponovno tiskanje i puštanje u promet takvih artikala s dvojno iskazanim cijenama predstavljalo nepotreban i prekomjeran trošak.

Za navedene iznimke vrijedi pravilo da do 31. prosinca 2022. godine cijene moraju biti iskazane u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima.

3.2. DVOJNO ISKAZIVANJE U INTERNETSKIM TRGOVINAMA

U Smjernicama za prilagodbu gospodarstva navedeno je da obveza dvojnog iskazivanja, kada je riječ o prodaji putem interneta, obuhvaća sljedeće:

 • cijene na početnoj stranici, ali samo ako je već na početnoj stranici istaknut određeni proizvod koji se potrošaču nudi po određenoj cijeni, a koju klikom na taj proizvod potrošač može naručiti (odnosno spremiti u košaricu)
 • prilikom prikaza predloženih proizvoda, jer se na navedeni način potrošaču nudi i predlaže kupnja točno određene robe kao posljedica potrošačeva odabira ili pretraživanja nekih drugih artikala / robe
 • ukupnu svotu košarice
 • ukupnu svotu pri završetku kupnje (svota za plaćanje)
 • ukupnu svotu na potvrdi narudžbe
 • ukupnu svotu na računu.

3.3. VAŽENJE ROBA I ISPRAVA NA KOJIMA SU ISTAKNUTE KUNE

U određenim slučajevima robe i isprave koje su bile u prodaji ili tiskane prije uvođenja eura i na kojima su svote iskazane u kunama, mogu se nastaviti koristiti i nakon dana uvođenja eura sve do potrošnje zaliha. To se odnosi na legitimacijske papire, poštanske marke, frankirane markice, državne biljege, lutrijske igre s unaprijed utvrđenim rezultatom, kupone za popust, kupone u vrijednosti vraćene robe, ambalažu s iskazanim piktogramom povratne naknade, prepaid bonove, vrijednosne kartice, darovne kartice, knjige i druge periodičke publikacije te službene obrasce i tiskanice.
U navedenim slučajevima nakon uvođenja eura cijene odnosno iskazane vrijednosti preračunavat će se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

3.4.NAČIN DVOJNOG ISKAZIVANJA

O načinu i modelu dvojnog iskazivanja cijena odlučuje svaki poslovni subjekt samostalno, uvažavajući obveze o dvojnom iskazivanju i odredbe Zakona o zaštiti potrošača te Pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.
Vrlo je važno da cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga budu jasno vidljive, lako čitljive, razumljive, iskazane tako da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu odnosno uslugu cijena odnosi.

Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe trgovac je obvezan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja prodaje i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje. U razdoblju obveznoga dvojnog iskazivanja u takvim će slučajevima biti potrebno dvojno iskazati cijenu na sniženju i najnižu cijenu u zadnjih 30 dana.

 

4.      DVOJNO ISKAZIVANJE U KNJIGOVODSTVENIM ISPRAVAMA

4.1.  KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE NA KOJIMA NEMA OBVEZE DVOJNOG ISKAZIVANJA

Zakon o uvođenju eura definira obvezu dvojnog iskazivanja ukupnih svota isključivo na računima, što znači da na ostalim ispravama koje nisu računi niti imaju tu funkciju nema obveze dvojnog iskazivanja. Primjerice, na uplatnicama i isplatnicama nema obveze dvojnog iskazivanja svota kao niti na otpremnicama, izdatnicama i ostalim skladišnim dokumentima i izvodima otvorenih stavki. Međutim, važno je naglasiti da se svote u poslovnim knjigama izražavaju u kunama za poslovne događaje koji su nastali do i na 31. prosinca 2022. godine, dok će se svote u poslovne knjige nakon tog datuma unositi u eurima.

4.2. RAČUNI POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA POTROŠAČIMA

U čl. 51. Zakona o uvođenju eura navedeno je da poslovni subjekt i Hrvatska banka za obnovu i razvitak obvezni su u razdoblju dvojnog iskazivanja pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazati ukupnu svotu na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Nadalje, Kreditna institucija, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, drugi vjerovnik sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje i pružatelj financijskih usluga obvezni su u razdoblju dvojnog iskazivanja pri ispostavljanju fiskaliziranog računa potrošaču dvojno iskazati ukupnu svotu na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Ista obveza odnosi se i na tijela javne vlasti kada ispostavljaju račune potrošačima u razdoblju dvojnog iskazivanja.
To znači da je na računima koji se ispostavljaju potrošačima za razdoblje dvojnog iskazivanja, potrebno dvojno iskazati samo ukupnu svotu (nije potrebno dvojno iskazivati pojedinačne svote na računu, ali se može) te navesti fiksni tečaj konverzije.

Od obveze dvojnog iskazivanja svota na računima prema potrošačima izuzeti su ovlašteni mjenjači koji za svoje mjenjačke poslovne nemaju obvezu dvojnog iskazivanja niti su obvezni iskazati fiksni tečaj konverzije.

Važno je naglasiti da poslovni subjekti nisu obvezni na računima koje ispostavljaju drugim poslovnim subjektima odnosno svima onima koji nisu u kategoriji potrošača, svote iskazivati dvojno te nisu obvezni navoditi fiksni tečaj konverzije. No, poslovni subjekti mogu ako žele i na računima koje ispostavljaju svima onima koji nisu potrošači, svote iskazivati dvojno uz navođenje fiksnog tečaja konverzije – to je njihovo pravo, ali nije obveza.

Ispostavljanje računa u razdoblju od 5. rujna do 31. prosinca 2022. godine i njihovo knjiženje

U razdoblju obveznoga dvojnog iskazivanja svota na računima koji se ispostavljaju potrošačima, propisana je obveza dvojnog iskazivanja samo ukupne svote na računu uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Za primjere računa koji slijede primijenjen je trenutačno poznati tečaj konverzije kune u euro – 7,53450 kn za 1 euro. Ako odlukom bude propisan drugi tečaj konverzije, potrebno je prilagoditi sadržaj računa toj činjenici.

U razdoblju od 5. rujna do 31. prosinca 2022. godine na računima je potrebno pojedinačne svote (cijene artikala ili usluga) iskazati u kunama, a ukupnu svotu računa u kunama i eurima, uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Ukupna svota na računu iskazana u eurima informativnog je karaktera te ne znači da kupci u tom razdoblju mogu plaćati eurima – u razdoblju od 5. rujna do 31. prosinca 2022. godine službena valuta plaćanja u domaćem prometu je kuna.

Ti se računi, neovisno o tome što je na njima dvojno iskazana ukupna svota, odnose na poslovne događaje koji su nastali u 2022. godini te se unose (knjiže se) u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama.

Za potrebe dvojnog iskazivanja svota na računu potrebno je prilagoditi blagajne i naplatne uređaje, a sve s ciljem kako bi se na računima ukupna svota iskazala u objema valutama. Međutim, neće biti potrebno prilagođavati iskazivanje svota na ekranu uređaja POS niti na ispisanom slipu (potvrdi o uplati) jer će obveza dvojnog iskazivanja biti zadovoljena iskazivanjem ukupne svote na glavnom računu.

Ispostavljanje računa u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine i njihovo knjiženje

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine pojedinačne svote na računima koji se ispostavljaju potrošačima potrebno je iskazati u eurima, a ukupnu svotu na računu u eurima i kunama uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Tako ispostavljeni računi evidentiraju se u poslovnim knjigama (najčešće zbirno jer je riječ o gotovinskom prometu ostvarenom od različitih kupaca) u eurima jer je riječ o poslovnim događajima koji su nastali nakon što je euro postao službenom valutom u RH.

Računi koji će se ispostavljati potrošačima u razdoblju od 1. siječnja do 14. siječnja 2023. godine moći će se naplaćivati u kunama i eurima u gotovu novcu, ali je obveza poslovnog subjekta da ostatak novca vrati u eurima, osim kada zbog objektivnih razloga to nije moguće – tada je dopušteno vratiti ostatak u kunama ili u kunama i eurima.
Računi za promet ostvaren od 15. siječnja 2023. godine pa nadalje mogu se naplatiti isključivo u eurima, neovisno o tome što se ukupna svota na računu treba iskazati u eurima i kunama, sve do 31. prosinca 2023. godine.

Obveza dvojnog iskazivanja ne odnosi se samo na račune koji se ispostavljaju potrošačima, već se na jednak način postupa i s opomenama i drugim obavijestima o nepodmirenom dugu koje se dostavljaju potrošačima u razdoblju dvojnog iskazivanja.

4.3. RAČUNI POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA DRUGIM POSLOVNIM SUBJEKTIMA

Obveza dvojnog iskazivanja ne primjenjuje se na račune koji se ispostavljaju poslovnim subjektima i drugim tijelima javne vlasti, niti na eRačune te na račune koji se ispostavljaju u inozemstvo.

Za evidentiranje primljenih i ispostavljenih računa te za njihovo plaćanje važno je napomenuti primjenu sljedećih pravila:

 1. Računi za poslovne događaje nastale do i na 31. prosinca 2022. godine

-računi koji se odnose na poslovne događaje nastale do i na 31. prosinca 2022. godine prema poslovnim subjektima, a ispostavljeni su do i na 31. prosinca 2022. godine: ispostavljaju se u kunama, knjiže se u poslovnim knjigama za 2022. godinu u kunama i ako im je valuta plaćanja do 31. prosinca – naplaćuju se u kunama
– računi koji se odnose na poslovne događaje nastale do i na 31. prosinca 2022. godine prema poslovnim subjektima, a ispostavljeni su na 1. siječnja 2023. godine i poslije: ispostavljaju se u eurima, knjiže se u poslovnim knjigama za 2022. godinu u kunama i naplaćuju se u eurima (iznimno – dopuštena je naplata u gotovini u kunama u razdoblju dvojnog optjecaja uz primjenu ograničenja u svotama plaćanja iz Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom)

 1. Računi ispostavljeni u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine
  računi koji se odnose na poslovne događaje nastale na 1. siječnja 2023. godine i poslije:
  ispostavljaju se u eurima, knjiže se u poslovnim knjigama za 2023. godinu u eurima i naplaćuju se u eurima (iznimno – dopuštena je naplata u gotovini u kunama u razdoblju dvojnog optjecaja uz primjenu ograničenja u svotama plaćanja iz Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom).

 

5.     DVOJNO ISKAZIVANJE NA ISPLATNOJ LISTI

Prva obveza dvojnog iskazivanja odnosi se na plaću zarađenu u kolovozu, a koja se isplaćuje nakon 5. rujna 2022. godine.
Podsjećamo da će razdoblje dvojnog iskazivanja i u ovom slučaju trajati od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine. Poslodavci koji isplate plaću za kolovoz prije 5. rujna 2022. godine, tj. zaključno s 4. rujna 2022. godine, nemaju obvezu dvojnog iskazivanja prilikom dostave isprave o plaći. U skladu s time naglasak dvojnog iskazivanja će do 31. 12. 2022. godine biti na eurima, dok nakon 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. na kunama.
U razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je obvezan dvojno iskazati ukupnu svotu isplaćenu radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.
Obrazac IP1 treba pružiti radniku informacije o tome kako mu je utvrđena plaća te obračunan porez na dohodak i doprinosi
te informaciju koliko bi svota plaće iznosila u eurima u razdoblju dvojnog iskazivanja od 5. rujna 2022. do 31. prosinaca 2022. godine, a u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine koliko bi ona iznosila u kunama da se i nadalje isplaćuje u toj valuti.

Poslodavci su na isplatnoj listi obvezni dvojno iskazati svotu isplaćenu na račun radnika i iskazati fiksni tečaj konverzije. Odredba o dvojnom iskazivanju ukupne svote isplaćene radniku na račun ne predstavlja zapreku da, ovisno o volji poslodavca, iskaže na isplatnoj listi dvojno i ostale podatke.

 

6.     PUTNI NALOZI U RAZDOBLJU DVOJNOG ISKAZIVANJA

Od prijedloga Zakona o uvođenju eura do njegova donošenja u ovom dijelu zakonodavac je odustao od obveze dvojnog iskazivanja te se stoga od obveze dvojnog iskazivanja izuzima iskazivanje primitaka u putnom nalogu. Putni nalozi s datumom izdavanja prije i na 31. prosinca 2022. godine i zaprimljene na knjiženje do 31. prosinca 2022. godine, knjiže se i unose u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama.

Obrazac JOPPD (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) koji prema posebnim propisima kojim se uređuje oporezivanje dohotka ima oznaku izvješća 22xxx, podnosi se u kunama, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 23xxx, podnosi se u eurima.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, na putnim nalozima koji se podnose na obračun do 31. prosinca 2022. godine svota za isplatu ili povrat sredstava po obračunu troškova iskazuju se u kunama, a tek od 1. siječnja 2023. u eurima.

7.     SKLAPANJE UGOVORA O RADU, UGOVORA O DJELU I UGOVORA O AUTORSKOM PRAVU U RAZDOBLJU DVOJNOG ISKAZIVANJA

Poslodavci neće biti u obvezi mijenjati ugovore o radu te sklapati dodatne anekse postojećim ugovorima o radu.
Nakon 1. siječnja 2023. godine ugovorene plaće u kunama bit će potrebno, prema srednjem tečaju konverzije, preračunati u eure. Ugovori o radu sklopljeni u razdoblju dvojnog iskazivanja sklapat će se kao i do sada u kunama.

Što se tiče ugovora o djelu i ugovora o autorskom pravu koji su sklopljeni prije razdoblja dvojnog iskazivanja, oni će nastaviti vrijediti i dalje, odnosno vrijedit će i u razdoblju nakon uvođenja eura, u skladu s već spomenutim načelom neprekidnosti pravnih instrumenata. Međutim, propisano je da je u razdoblju dvojnog iskazivanja naručitelj obvezan u ugovoru o djelu i u autorskom pravnom ugovoru dvojno iskazati ukupnu svotu koja će biti isplaćena izvršitelju.
Dakle, navedeno se odnosi na ugovore koji će biti sklopljeni u razdoblju od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine. U pravilu se kod sklapanja takvih ugovora naknada navodi u bruto-svoti, međutim ugovori sklopljeni u razdoblju od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine trebat će imati odredbu o isplati neto-primitka, iskazanog dvojno.

Izvor: časopis Računovodstvo, revizija i financije
Tekst preuzet iz članka: Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti kod poduzetnika zbog uvođenja eura, UDK 336.711.63
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač., Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec., Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Kontakt/Lokacija