NOVOSTI O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti propisuje se koje se samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu te koje evidencije i izvješća porezni obveznici moraju voditi i podnositi Poreznoj upravi.

Novim Pravilnikom objašnjava se način utvrđivanja paušalnog poreza na dohodak. Naime, zbog ukidanja izdavanja poreznih rješenja uvodi se samozaduživanje temeljem ispunjenog i predanog obrasca u kojem porezni obveznik sam obračunava porez (obračunska prijava), te se jasnije propisuje način utvrđivanja broja mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti.

Propisano je i novo izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti koje moraju podnositi svi porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost, pa tako i oni porezni obveznici koji zajednički obavljaju samostalnu djelatnost, nositelj i supoduzetnici, temeljem kojeg će se utvrđivati dohodak i obveze kao i izvješće koje moraju podnositi imenovani nositelji zajedničke djelatnosti kako bi se utvrdili supoduzetnici u zajedničkoj djelatnosti te preraspodjela zajedničkog dohotka

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost, a koji dohodak i porez na dohodak po toj osnovi mogu utvrđivati u paušalnom iznosu, mogu biti:

  • osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti obrta
  • samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

Uvjet je da navedene djelatnosti nisu u sustavu PDV-a i da ne ostvaruju ukupni godišnji primitak veći od 300.000,00 kn.

UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG DOHOTKA

Iznos godišnjeg paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak, godišnjeg i mjesečnog predujma poreza na dohodak, utvrđuje se temeljem izvješća na Obrascu PO-SD prema već poznatim poreznim razredima.

 

Novim Pravilnikom je jasnije propisan način utvrđivanja broja mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti u slučaju nastanka ili prestanka porezne obveze tijekom poreznog razdoblja, na način da se računa svaki puni (cijeli) kalendarski mjesec u kojem je obveznik obavljao samostalnu djelatnost i posljednji mjesec bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.

UTVRĐIVANJE PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK

Izdavanje poreznih rješenja od strane PU za porezne obveznike koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu po stopi od 12% ne ukida se za one porezne obveznike:

  • koji otvaraju samostalnu djelatnost u tijeku godine te prvu godinu utvrđuju dohodak u paušalnom iznosu,
  • u slučaju prelaska utvrđivanja dohotka na temelju poslovnih knjiga na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

Godišnji porez na dohodak u paušalnom iznosu utvrđuje se po stopi od 12%, na temelju dohotka utvrđenog u izvješću tj. propisanom Obrascu PO-SD, koje porezni obveznik podnosi PU najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

PLAĆANJE PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK

Paušalni porez na dohodak i prirez porezu plaća se tromjesečno. Razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu za proteklu godinu, utvrđena temeljem Obrasca PO-SD, plaća se s danom podnošenja obrasca PO-SD, a više plaćeni paušalni porez na dohodak i prirez porezu za proteklu kalendarsku godinu vraća se na njihov zahtjev ili se uračunava u obvezu za iduće razdoblje.

 

EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA

Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu ne vodi poslovne knjige već vodi evidenciju o prometu na Obrascu KPR tj. evidenciju iznosa naplaćenih u gotovini te iznosa naplaćenih bezgotovinskim putem.

U slučaju promjene načina oporezivanja tj. prelaska s utvrđivanja dohotka u paušalnom iznosu na utvrđivanje dohotka temeljem poslovnih knjiga potrebno je evidentirati popis izdanih i nenaplaćenih računa te popis primljenih i neplaćenih računa s datumom promjene oporezivanja.

Novim Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti propisana su nova izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti koja moraju biti podnesena najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine nadležnoj ispostavi PU, i to Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak tj. Obrazac PO-SD i Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti tj. Obrazac PO-SD-Z.

PROMJENA NAČINA OPOREZIVANJA

Pri prelasku s utvrđivanja dohotka od djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje dohotka temeljem propisanih poslovnih knjiga, porezni obveznici su dužni u poslovnim primicima prikazati i razliku primitka ostvarenu iznad iznosa 300.000,00 kn, i to u primitke u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je fizička osoba koja je dohodak utvrđivala u paušalnom iznosu ostvarila primitke iznad iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost. Porezni obveznik je obvezan prijeći na utvrđivanje na temelju poslovnih knjiga i to s 1. danom mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka.

Zbog dokazivanja primjene načela međuzavisnosti primitaka i izdataka isti su dužni sastaviti popis izdanih i nenaplaćenih računa te popis primljenih i neplaćenih računa s datumom promjene oporezivanja.

 

Sve navedene promjene su u primjeni od 1. siječnja 2020. te će se novi Obrazac PO-SD i Obrazac PO-SD-Z na temelju kojih se utvrđuje obveza poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak dostavljati u 2021. godini za 2020. godinu.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA U TURIZMU

Zakonom je propisano pravilo da se pripadnost poreza na dohodak određuje prema prebivalištu/uobičajenom boravištu poreznog obveznika, osim u slučaju kada porezni obveznik u RH nema prebivalište niti uobičajeno boravište pa se tada pripadnost određuje prema sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu isplatitelja. No, propisana je i iznimka da se pripadnost poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu tj. od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova koji se utvrđuje u paušalnom iznosu određuje prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze.

Zbog izmjena i dopuna Pravilnika u turizmu više nije u primjeni Obrazac RPO-1 stoga je porezni obveznik obvezan prijavu u registar poreznih obveznika podnijeti na Obrascu RPO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak. Porezni obveznik je Obrazac RPO dužan podnijeti ispostavi područnog ureda PU nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta u slučajevima kada:

  • nadležni ured izda rješenje o odobrenju, a porez na dohodak će po toj osnovi utvrđivati u godišnjem paušalnom iznosu (za upis u registar),
  • nadležni ured izda rješenje o prestanku važenja odobrenja, a kojemu se po toj osnovi utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu (za brisanje iz registra),
  • nadležni ured odobrio promjenu broja kreveta/ broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broj smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj, a porezni obveznik pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu (za upis promjene),
  • želi prijeći s utvrđivanja godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu po osnovi iznajmljivanja na dohodak na utvrđivanje na temelju poslovnih knjiga,
  • želi prijeći s utvrđivanja dohotka na temelju poslovnih knjiga po osnovi iznajmljivanja na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu.

OBVEZA PRELASKA S UTVRĐIVANJA DOHOTKA U PAUŠALNOM IZNOSU NA UTVRĐIVANJE DOHOTKA TEMELJEM POSLOVNIH KNJIGA

Porezna uprava će u slučaju nastupanja uvjeta iz čl. 82. st. 8. Zakona odnosno ako na temelju obavljenog nadzora i prikupljenih podataka o ostvarenom prometu utvrdi da je porezni obveznik u ostvario primitke iznad iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a po toj osnovi, ukinuti rješenje o utvrđenom godišnjem porezu te donijeti rješenje o obvezi plaćanja predujma poreza na dohodak. To znači da su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka te da je potrebno prijeći na utvrđivanje dohotka na temelju poslovnih knjiga i to s 1. danom mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka, a ne više s 1. siječnja sljedeće godine.

Kontakt/Lokacija