Novosti vezane za osnvanje i likvidaciju d.o.o. i j.d.o.o.

Utvrđivanje predmeta poslovanja

Predmet poslovanja d.o.o.-a utvrđuje se odlukom članova društva, a ne više društvenim ugovorom. Odluka i popis djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva dostavljaju se registarskom sudu zajedno s prijavom za upis u sudski registar.

Upis predmeta poslovanja u registar

Predmet poslovanja upisuje se u pravilu kao evidencijski podatak u sudskom registru, a samo iznimno u glavnu knjigu upisuju se pojedine djelatnosti za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog tijela.

Promjena predmeta poslovanja

Članovi mogu donijeti odluku da mijenjaju (dopunjuju) djelatnosti kojima će se trgovačko društvo baviti. Više ne moraju mijenjati društveni akt, već je dovoljno da novu odluku o predmetu poslovanja dostave registarskom sudu.

Upis e-maila u sudski registar

Svaki subjekt upisa dužan je najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte. Zahtjev može podnijeti član uprave. Subjekt upisa dužan je podnijeti registru i zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.

J.d.o.o.

Broj članova društva povećan je s 3 na 5. Ovaj tip d.o.o. i nadalje može imati samo jednog člana uprave. Pri osnivanju koriste se isključivo obrasci propisani izmjenama i dopunama ZTD-a.

Osnivanje društva na daljinu

D.o.o. i j.d.o.o. će se od 1.9.2019. moći osnivati na daljinu bez sudjelovanja javnih bilježnika i odvjetnika. Sustavu će se pristupati osobno uz korištenje autentifikacijskog sustava koji jamči značajnu, odnosno visoku sigurnost u pogledu identiteta i istovjetnosti osobe koja pristupa sustavu.

Skraćeni postupak brisanja bez likvidacije

Izmjene i dopune ZTD-a uvode mogućnost prestanka d.o.o.-a i j.d.o.o.-a po skraćenom postupku bez likvidacije (novi čl. 472. a do 472.g ZTD-a). Potrebna je odluka svih vlasnika. U roku od 2 godine od dana objave brisanja društva iz  sudskog registra vlasnici ostaju odgovorni solidarno cijelom svojom imovinom za obveze društva.

Arhiviranje dokumentacije

Izmjenama i dopunama ZTD-a propisana je obveza arhiviranja knjigovodstvene i poslovne dokumentacije trgovačkih društava u Hrvatskoj gospodarskoj komori, a ne više kod suda.

Prijava prestanka društva registarskom sudu

Prestanak društva zbog odluke članova o prestanku po skraćenom postupku bez likvidacije mora se bez odgađanja prijaviti registarskom sudu radi upisa u sudski registar. Prijavi za upis prilažu se:

1. odluka članova društva o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije,

2. izjave svih članova društva te

3. potvrda da društvo nema nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja kako su definirana poreznim propisima.

Registarski sud može zatražiti od članova dodatni dokaz kojim se potvrđuje istinitost navoda iz njihovih izjava, a može zatražiti i da članovi daju odgovarajuće osiguranje iz kojeg će se namiriti vjerovnici društva, pokaže li se da je društvo imalo nepodmirene obveze prema vjerovnicima. Ako su ispunjene pretpostavke za upis, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije.

Prigovor protiv rješenja

U rješenju kojim se dopušta upis obvezno se navodi da će registarski sud ukinuti rješenje ako protiv njega bude izjavljen osnovan prigovor u roku od 30 dana od dana objave rješenja. Prigovor protiv ovog rješenja mogu izjaviti članovi društva, vjerovnici društva ili državna tijela. O prigovoru odlučuje registarski sud koji je donio rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku. Ako sud utvrdi da je prigovor osnovan ili da postoji mogućnost da se oštete vjerovnici ili članovi društva, ukinuti će rješenje o prestanku društva bez likvidacije i o tome obavijestiti društvo, koje mora nastaviti postupak likvidacije u skladu s odredbama ZTD-a. Ovo rješenje registarski sud će objaviti na internetskoj stranici sudskog registra, a društvo ga je dužno objaviti i u glasilu društva, ako ga ono ima. Pravomoćnošću ovog rješenja izjave članova društva kojima se obvezuju ispuniti obveze društva gube pravni učinak. U čl. 472.a ZTD-a u st. 5. piše da se objavljuje izjava iz st. 2. Međutim, u st. 2. toga članka ne spominje se nikakva izjava, za razliku od st. 3. koji propisuje obvezu članova društva dati izjavu. Stoga zaključujemo da se radi o nomotehničkoj grešci i da bi ispravno trebalo pisati: „izjavu iz stavka 3. ovoga članka.“

Brisanje iz registra i učinak brisanja

Ako protiv rješenja o prestanku društva bez likvidacije nije podnesen prigovor ili ga sud odbaci ili odbije, registarski sud će donijeti rješenje o brisanju društva iz sudskog registra i objaviti ga na internetskoj stranici sudskog registra. Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana njegove objave. Pravomoćnošću rješenja o brisanju društva iz sudskog registra dijelovi imovine društva prelaze na članove društva suglasno planu raspodjele imovine,kako je sadržan u odluci o prestanku društva, a ako neki dio imovine nije raspoređen tim planom, takav dio prelazi na sve članove društva razmjerno sudjelovanju poslovnog udjela svakoga od njih u temeljnom kapitalu društva. Nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom. Vjerovnici mogu tražbine koje su imali prema društvu ostvariti prema članovima društva u roku od 2 godine od dana objave brisanja društva iz sudskog registra. Član društva koji vjerovniku podmiri tražbinu ima pravo zahtijevati od svakog člana da mu naknadi dio koji na njega otpada. Nije li drukčije ugovoreno, dio koji otpada na pojedinog člana društva određuje se razmjerno sudjelovanju njegova poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva. Na predaju na čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije te na uvid u poslovne knjige i dokumentaciju društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije na odgovarajući se način primjenjuju odredbe koje to pitanje uređuju za društva koja se prestala nakon postupka likvidacije (čl. 384. st.4 i 5. ZTD-a).

U tom smislu skrećemo pažnju da su prema izmijenjenom čl. 384. st. 4. ZTD-a poslovne knjige i dokumentaciju društva likvidatori dužni predati na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori, a ne više sudu na čijem području se nalazi sjedište društva. HGK je dužna zaprimljene isprave čuvati i postupati s njima u skladu s pravilima kojima se uređuje postupanje s arhivskim gradivom i arhivama. Naknada za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva podmiruje se na teret društva prije njegova brisanja, u iznosu koji pravilnikom odredi ministar nadležan za poslove pravosuđa. Spomenuti pravilnik trebao bi biti donesen do 1.1.2020. godine. Uvid u poslovne knjige i okumentaciju odobriti će se vlasnicima i vjerovnicima društva, te drugim osobama koje učine vjerojatnim da za to imaju opravdani interes.

Kontakt/Lokacija