Novosti iz područja računovodstva

NOVOSTI

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane
Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci iz sektora:
 -djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
 -prijevoza i skladištenja,
 -radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća,obuća, koža, drvo i namještaj,
 -poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera
civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
 -i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.
Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca.
– ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Razdoblje i trajanje

Od 01.03.2020. i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

Visina subvencije

-iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
– iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
– srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

Važno:

 • Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na
  poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije).
 • Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C:
  Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po
  različitim mjerama.
 • Poslodavci mogu odabrati:
  -Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.                              -Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti stranu radnu snagu niti zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere.
 • Poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru.
 • Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora
 • Poslodavcu se ne može odobriti potpora ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:                                  -od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,                        -od 20% Mala poduzeća,                                                                                      -od 15% Srednja poduzeća,                                                                                -i 10% Velika poduzeća.                                                                              U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz
  skrivljenim ponašanjem radnika.

Kriteriji

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju:
1. opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Opisno razlozi:
– pad prometa
– otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
– otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi                                                            – nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
– nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
– poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga.

Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:

1. dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:

1. Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.

Obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Prihvatljiv je pad veći od 20%.
Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2019. i sl.

Dokumentacija dostupna na web stranici Zavoda koju popunjava i dostavlja Poslodavac

-Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama. Obrazac Zahtjeva standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr.
-Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.
Zahtjev se predaje on line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca

Obveze poslodavca

-Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
-Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza                                                                                                            -Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.                                           -Dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

 

 

Isplate sredstava

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

NEOPOREZIVE POTPORE U SLUČAJU SMRTI

Pravilnikom o  porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi potpora za slučaj smrti članova uže obitelji te u slučaju smrti samog radnika.

Read more

OBVEZNICI I NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA PREMA NOVOM ZAKONU

Od 1. siječnja 2020. godine primjenjuje se novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 52/19.; dalje: Zakon). Bez obzira na to što je na snazi novi Zakon, obračun članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu treba obaviti i o tome izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu TZ prema Zakonu koji je bio na snazi do kraja 2019. godine. To znači da će se odredbe novog Zakona primjenjivati u 2020. godini kao i prilikom godišnjeg obračuna za 2020. u 2021. godini. Read more

DOKAZI POTREBNI KOD ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU

 

Od 1.1.2020 godine za primjenu oslobođenja u isporuci dobara unutar EU primjenjuje se Provedena uredba vijeća EU br. 2018/1912 koja je direktno implementirana u hrvatsko gospodarstvo. Read more

NOVI ROKOVI ZA DOSTAVU OBRASCA JOPPD ZA ODREĐENE NEOPOREZIVE PRIMITKE

Od 1. siječnja 2020. u primjeni je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/20.). Read more

NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA UGOSTITELJSTVO

U Narodnim Novinama br. 5/2020 objavljen je novi kolektivni ugovor za djelatnost ugostiteljstva. Read more

NOVOSTI O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti propisuje se koje se samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu te koje evidencije i izvješća porezni obveznici moraju voditi i podnositi Poreznoj upravi. Read more

IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom usvojen je na 15. sjednici Hrvatskoga sabora dana 29. studenoga 2019., a primjenjuje se od 1. travnja 2020., osim čl. 1. i 2. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. Read more

GODIŠNJI OBRAČUN POSLOVANJA I SLOBODNIH ZANIMANJA I PODNOŠENJE POREZNE PRIJAVE ZA 2019.

Obrtnici i slobodna zanimanja koja obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost i za svoje poslovanje vode poslovne knjige i evidencije, sastavit će godišnju poreznu prijavu i napraviti godišnji obračun poslovanja za 2019. godinu prema odredbama

Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 121/19.) i Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 80/19), kao temeljnih propisa kojima je u Republici Hrvatskoj uređen sustav oporezivanja dohodaka fizičkih osoba. Read more

PREKOVREMENI RAD

Kako bismo mogli odrediti vrijeme prekovremenog rada, potrebno je poći od pojma punog i nepunog radnog vremena. Puno radno vrijeme radnika ne može biti duže od 40 sati tjedno. Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije određeno radno vrijeme, smatra se da je puno radno vrijeme 40 sati tjedno (čl. 61. st. 1. i 2. ZR-a). Nepuno radno vrijeme radnika je svako radno vrijeme koje je kraće od punog radnog vremena, s tim da radnik ne može kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom dužim od 40 sati tjedno. (čl.62. st. 1. i 2. ZR.-a).

Read more

Kontakt/Lokacija