Novosti iz područja računovodstva

NOVOSTI

STALNI SEZONSKI RADNICI

Stalni sezonac je, sukladno čl. 43. st. 1. Zakona o tržištu rada, osoba koja je osigurana na produženo mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, uz uvjet da je na radu provela najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje jednu sezonu.

Read more

BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Prema čl. 7. st. 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu , za potrebe praćenja i nadzora poslovanja gotovim novcem i drugim vrijednosnicama, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su voditi knjigu (dnevnik) blagajne kao pomoćnu knjigu.

Read more

ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA IZ EU

PRIJAVA BORAVKA-DRŽAVLJANI EGP-A

Državljani zemalja Europske unije te Norveške, Islanda i Lihtenštajna koje zajedno čine Europski gospodarski prostor (EGP) i državljani Švicarske Konfederacije mogu u Hrvatskoj biti na kratkotrajnom, privremenom ili stalnom boravku. 

Read more

NAJBITNIJE POREZNE NOVOSTI ZA DIREKTORE U 2020. GODINI

Počekom 2020. godine uvedene su brojne promjene. Donosimo najvažnije porezne novosti donesene u 2020. godini za direktore. Read more

CRO KARTICA

Hrvatska turistička kartica projekt je Vlade RH i Ministarstva turizma s ciljem povećanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turizmu na području cijele Republike Hrvatske. 

Read more

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA ZA MIKROPODUZETNIKE-KOLOVOZ 2020

 

  • CILJ MJERE

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Read more

E-KOMUNIKACIJA SA SUDOVIMA I UPIS E-MAIL ADRESE U SUDSKI REGISTAR

Prvenstveno je potrebno istaknuti kako su navedene obveze uređene u dva odvojena zakona:

  • Zakonu o sudskom registru (Nar. nov., br. 1/95. – 40/19.)
  • Zakonu o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91. – 70/19.).

Read more

NOVE POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA ZA LIPANJ I DOPUNJENI KRITERIJI NA PRAVO ZA POTPORU ZA SVIBANJ

Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je novu potporu za očuvanje radnih mjesta za lipanj ali je i dopunio pravila za ostvarivanje potpore za svibanj.

Potporu za lipanj mogu ostvariti poslodavci iz slijedećih  sektora:

  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
  • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
  • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
  • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
  • Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Potpora će se isplaćivati u svoti od 4.000,00 kn.

Zahtjevi za potporu za lipanj slati će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u razdoblju od 8. lipnja do 30. lipnja 2020. godine.

Za postojeće korisnike koji su ostvarili pravo na potporu za 50 i više radnika za svibanj dopunjeni su kriteriji. Prema navedenim dopunama postroženi su uvjeti za dobivanje potpore za svibanj te se poslodavcu koji je za svibanj tražio potporu za 50 i više radnika nameće obveza vraćanja potpore, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja.

 

OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIH UMIROVLJENIKA I PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

1. Umirovljenici koji se mogu zaposliti bez obustave mirovine

Korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost za koju je obvezan osigurati se, isplata mirovine se, u pravilu, obustavlja. Read more

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZNIH OBVEZA, NOVI ROKOVI ZA PREDAJU ZAVRŠNIH RAČUNA I PLAĆANJE POREZA NA DOBIT ZBOG PANDEMIJE COVID-19

1.OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA OD IZNOSA SUFINANCIRANE NETO PLAĆE HZZ-A

Porezni obveznik oslobađa se od plaćanja doprinosa u visini sufinancirane plaće od HZZ-a. Navedeno se odnosi na poslovne subjekte koji su podnijeli zahtjev i kojima je odobreno sufinanciranje plaća za očuvanje radnih mjesta.

Read more

Kontakt/Lokacija