Novosti iz područja računovodstva

NOVOSTI

Troškovi sezonskih radnika

Poslodavac koji posluje sezonski može s radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove. Troškovi smještaja i prehrane ovih radnika, ako su ispunjeni propisani uvjeti, smatraju se neoporezivim primicima, no po ulaznim računima za ove troškove porezni obveznik nema pravo odbiti pretporez. Osim radnika, za poslove u sezoni nerijetko se angažiraju i studenti.

Read more

Sadržaj Računa prema Zakonu RH

A) FISKALIZACIJA


Sadržaj Računa prema zakonu objavljen od Porezne uprave u dokumentu: “Uputa o obvezi izdavanja računa prema propisima iz nadležnosti Porezne uprave”
Read more

Plaće u ugostiteljstvu – novine od 01.travnja 2019 godine

Oporezivanje drugih dohodaka

Drugi dohodak je razlika između svakog pojedinačnog primitka što se ne ostvaruje po osnovi primitaka od nesamostalnog rada (plaća i mirovina), od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala te od osiguranja i propisanih izdataka.

U praksi te primitke najčešće prepoznajemo kao naknade prema ugovoru o djelu, autorski honorari, primici u naravi i sl.

Porez na dohodak obračunava isplatitelj po odbitku prilikom isplate te o tome izvješćuje poreznu upravu na obrascu JOPPD.

Read more

Prijava umirovljenika u radni odnos

Od 01.01.2019. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 115/18) proširen je krug umirovljenika koji mogu biti u radnom odnosu uz istovremeno primanje mirovine (do sada je to bilo moguće isključivo za umirovljenike u starosnoj mirovini). Poslodavci mjeru koriste u značajnoj mjeri pa se često pojavljuju pitanja vezana uz specifičnost prijave umirovljenika u radni odnos.

Read more

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2019.godini

R.br. VRSTA ISPLATE NEOPOREZIVI IZNOS
1. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja 1.750,00 kn mjesečno
2. Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga 15.000,00 kn godišnje
3. Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja 1.750,00 kn mjesečno
 4. Stipendije učenicima i studentima za redovnom školovanju u tuzemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima   1.750,00 kn mjesečno 
 5.  Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima  4.000,00 kn mjesečno
 6.  Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje 1.750,00 kn mjesečno 
 7.  Nagrade za športska ostvarenja 20.000,00 kn 
 8.  Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima 1.750,00 kn mjesečno 
 9.  Potpore zbog invalidnosti radnika  do 2.500,00 kn godišnje
 10.  Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kn, osim jednokratnih potpora koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koji se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu 
 11.  Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika  do 3.000,00 kn
 12.  Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kn godišnje 
 13.  Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)  do 2.500,00 kn godišnje
 14.  Naknade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža do 1.500,00 kn 
 15. Naknade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža do 2.000,00 kn  
 16. Naknade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža do 2.500,00 kn   
 17. Naknade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža do 3.000,00 kn   
 18. Naknade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža do 3.500,00 kn 
 19. Naknade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža do 4.000,00 kn 
20.
Naknade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kn 
21.
 Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kn mjesečno 
22.
 Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu  do 8.000,00 kn
23.
 Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza  do 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
24.
 Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti  do 8.000,00 kn za  svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
25.
 Dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kn godišnje 
26.
 Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12h dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu do 170,00 kn 
27.
 Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 85,00 kn 
28.
 Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12h dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu  do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike drž. proračuna
29.
 Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike drž. proračuna 
30.
 Pomorski dodatak do 250,00 kn dnevno 
31.
 Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe  do 400,00 kn dnevno
32.
 Potpore za novorođenče  10.000,00 kn
33.
 Dnevnice za službena putovanja per diem koje se isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca u ukupnom iznosu 
34.
 Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju  u visini stvarnih izdataka
35.
 Naknade troškova noćenja na službenom putovanju  u visini stvarnih izdataka
36.
 Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte 
37.
 Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom  u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
38.
 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe  do 2,00 kn po prijeđenom kilometru
39.
 Dar u naravi radniku do 600,00 kn godišnje 
40.
 Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje 

FOND SATI ZA 2019

FOND SATI ZA 2019. GODINU
2019. BROJ   DANA BROJ
RADNIH DANA
PRAZNICI MJESEČNI
FOND   SATI
BROJ
RADNIH SATI
SATI PRAZNKA
SIJEČANJ 23 22 1 184 176 8
VELJAČA 20 20 0 160 160 0
OŽUJAK 21 21 0 168 168 0
TRAVANJ 22 21 1 176 168 8
SVIBANJ 23 22 1 184 176 8
LIPANJ 20 18 2 160 144 16
SRPANJ 23 23 0 184 184 0
KOLOVOZ 22 20 2 176 160 16
RUJAN 21 21 0 168 168 0
LISTOPAD 23 22 1 184 176 8
STUDENI 21 20 1 168 160 8
PROSINAC 22 20 2 176 160 16
UKUPNO 261 250 11 2088 2000 88

Novosti od 01.01.2019


 1. Porez na dodanu vrijednost
 • Smanjenje porezne stope PDV-a na 13% za pojedine proizvode i to na isporuku:
  – živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
  – svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
  – svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi;
  – žive ribe;
  – svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka;
  – svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice;
  – svježeg ili rashlađenog povrća, korjena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće;
  – svježeg i suhog voća i orašastih plodova;
  – svježih jaja peradi, u ljusci;

Pročitaj

OD 01. SRPNJA 2017. SVI OBVEZNICI FISKALIZACIJE U PROMETU GOTOVINOM (UKLJUČUJUĆI I PAUŠALNE POREZNE OBVEZNIKE) RAČUNE IZDAJU PUTEM NAPLATNIH UREĐAJA

Obveznici fiskalizacije

 1. Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 2. Pravne osobe obveznici poreza na dobit
 3. Fizičke osobe obveznici poreza na dobit

Tko nije obveznik fiksalizacije

 1. Prodaja karata ili žetona za lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave
 2. Naplata cestarine
 3. Punjenje naftnim derivatima aviona u avioservisima
 4. Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima
 5. Prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu
 6. Zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama
 7. Prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata

Pročitaj

POSTUPCI OTVARANJA OBRTA

 1. POSTUPAK OTVARANJA OBRTA

Članak 1.  Zakona o obrtu definira obrt samostalnim i trajnim obavljanjem dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Međutim, obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način.

S obzirom na vrste, obrti mogu biti:

 • slobodni – obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete, odnosno ne traži se propisana stručna sprema
 • vezani – obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
 • povlašteni – obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti.

Uvjeti za otvaranje obrta

Pročitaj

Kontakt/Lokacija