POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Jedna od najpopularnijih mjera aktivnog zapošljavanja u tuzemstvu je potpora za samozapošljavanje koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela potpore, a isplaćuje se jednokratno na poslovni račun primatelja.

Potpora za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je potpora male vrijednosti odnosno potpora koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije, kako je i definirano Zakonom o državnim potporama.

Osnovna karakteristika potpora male vrijednosti odnosi se na prag njihove dodjele pa tako pojedini poduzetnik u bilo kojem razdoblju od 3 fiskalne godine ne smije primiti potpore male vrijednosti koje premašuju iznos od 200.000,00 eura, a ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu, taj prag ne smije prijeći 100.000,00 eura za razdoblje od 3 fiskalne godine.

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima: obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Cilj ove mjere je pružiti financijsku podršku nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao, a ciljane skupine su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.

U tom smislu potrebno je naglasiti da potporu za samozapošljavanje ne mogu ostvariti sljedeće osobe:

 • Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju.
 • Podnositelji zahtjeva koji su bili zaposleni u poslovnom subjektu kojeg žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 • Podnositelji zahtjeva čiji je prethodni poslovni subjekt prestao obavljati djelatnost ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, kao i osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 • Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potpora za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore
 • Podnositeljima zahtjeva koji planiraju preuzeti poslovni subjekt koji je već jednom bio korisnik potpore za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Podnositelji zahtjeva koji od člana obitelji namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt ili preuzeti poslovanje postojećeg poslovnog subjekta tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt
 1. Osnovni kriteriji za dodjeljivanje potpore

Kako bi se podnositelju zahtjeva odobrila potpora za samozapošljavanje potrebno je izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je ideja održiva. Poslovni plan se predaje uz zahtjev putem online aplikacije na web adresi mjere.hr.  Prijava putem NIAS sustava e-građani je osnovni preduvjet za podnošenje zahtjeva i poslovnog plana koji se predaje zajedno s pripadajućim troškovnikom.

Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan, te se isplaćuje jednokratno na poslovni račun subjekta. Podnositelj zahtjeva koji je imao registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva može koristiti mjeru isključivo ako je podmirio sve obveze s osnova javnih davanja na ime prethodnih poslovnih aktivnosti tog poslovnog subjekta.

 1. Visina potpore i djelatnosti za koje se dodjeljuje potpora

Iznos potpore za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti – NKD 2007. Potpora se može, ovisno o klasifikaciji djelatnosti primatelja potpore, dodijeliti u maksimalnim iznosima od 80.000,00 kn i 120.000,00 kn.

Maksimalni iznos potpore do 120.000,00 kn može biti dodijeljen za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09);
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33);
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35);
 • (E) opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39);
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43).

Maksimalni iznos potpore do 80.000,00 kn može biti dodijeljen za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstava po NKD-u:

 • (G) Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99);
 • (H) Prijevoz i skladištenje;
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56);
 • (J) Informacije i komunikacije;
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19);
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1);
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79);
 • (P) Obrazovanje;
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94).

Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u, a koje su neprihvatljive za financiranje:

 • (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03);
 • (B) Rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09) – isključivo za potporu za samozapošljavanje zeleno/digitalno;
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva);
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55);
 • (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja(odjeljci: 64-66);
 • (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68);
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti);
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:
  • 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup,
  • 78 Djelatnosti zapošljavanja,
  • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja, (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti;
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94);
 1. Prihvatljivi troškovi i način isplate sredstava

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja. Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000,00 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000,00 kn za registraciju ostalih organizacijskih oblika poslovnih subjekata bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni iznos potpore razlikuje se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa,
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti),
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore,
 • kupnja franšiza.

 

Još jednom napominjemo da se varijabilni iznos potpore mora opravdati troškovnikom koji se dostavlja uz poslovni plan.

Odobreni iznos fiksnog i varijabilnog iznosa potpore uplaćuje se jednokratno na račun poslovnog subjekta, u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore, koji potpisuju Zavod i poslovni subjekt te podnositelj zahtjeva u svojstvu jamca za ispunjenje obveza iz ugovora, a pod uvjetom dostave instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) i rješenja nadležnog registra, odnosno tijela (npr., sudski registar, obrtnička komora, nadležno ministarstvo) o upisu poslovnog subjekta od strane podnositelja zahtjeva.

 

 1. Dokazivanje plaćenih troškova

Nakon što su primatelju potpore odobrena i isplaćena sredstva, potrebno ih je trošiti namjenski što se posebno odnosi na varijabilni iznos potpore.

Prema tome, primatelj potpore dužan je dostaviti dokaze o namjenskom utrošku varijabilnog iznosa dodijeljene potpore.

Ako se radi o kupnji strojeva, alata, opreme za rad, sirovine i potrošnog materijala, kupnje ili zakupa informatičkih programa, potrebno je priložiti račun izdan na ime poslovnog subjekta te izvod (ili drugi dokument jednake dokazne vrijednosti vezan uz poslovni račun korisnika potpore) s poslovnog računa na kojem je moguće vidjeti provedeno plaćanje.

Za svu vrstu opreme i vozila potrebno je dostaviti i fotodokumentaciju koja se sastoji od fotografija sufinancirane opreme/vozila u boji ili od fotografija u digitalnom obliku.

Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa.

Uz prethodno navedeno primatelji potpore moraju dostaviti i dokaze o ostvarenom prometu u iznosu 50% iznosa potpore u 24 mjeseca.

 1. Računovodstveno evidentiranje isplaćenih sredstava

Za obveznike primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, računovodstveni aspekt državnih potpora uređuje se kroz nekoliko standarda, i to: HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina, HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina, HSFI 11 – Potraživanja i HSFI 14 – Vremenska razgraničenja.

Za obveznike primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja5, računovodstveni aspekt državnih potpora uređuje MRS 20 – Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći.

Zahtjevima toč. 12. MRS-a 20 određeno je da se državne potpore trebaju priznati u dobit ili gubitak na sustavnoj osnovi tijekom razdoblja u kojem se priznaju rashodi odnosno troškovi za čije su pokriće potpore i namijenjene.

Iz navedenog zahtjeva MRS-a 20, možemo zaključiti da kada se radi o državnoj potpori koja se odnosi na pokrivanje specifičnih (namjenskih) rashoda, potrebno ju je evidentirati na odgođenim prihodima sve do trenutka nastanka specifičnih rashoda.

Također, iz navedenog zahtjeva MRS-a 20 možemo zaključiti da će se državne potpore povezane s materijalnom imovinom koja se amortizira priznati u dobit ili gubitak u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine, dok će se državne potpore povezane s imovinom koja se ne amortizira (npr. zemljište) priznati kao prihod u trenutku kada su primljene.

Potraživanje za državnu potporu za nadoknadu rashoda ili gubitaka koji su već nastali, ili u svrhu pružanja trenutne financijske pomoći subjektu bez budućih povezanih troškova, priznaju se u dobit ili gubitak razdoblja u kojem je potraživanja nastalo.

Izvor: HZZ – Mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. – Potpora za samozapošljavanje

Kontakt/Lokacija