PRESTANAK DRUŠTVA PO SKRAĆENOM POSTUPKU

Odlukom članova društva, uz ispunjenje propisanih uvjeta, društvo može prestati po skraćenom postupku bez da se provodi postupak likvidacije. Uprava društva koje prestaje po skraćenom postupku dužna je za razdoblje od početka poslovne godine do okončanja poslovanja sastaviti financijske izvještaje i porezne prijave i dostaviti ih nadležnim institucijama.

1. Pravni okvir

Društvo s ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva.

Odluka o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije mora sadržavati izričit navod da društvo prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije i sljedeće podatke:

  • tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u nastavku: OIB) i matični broj subjekta društva koje prestaje,
  • ukupni broj članova društva, imena i prezimena, prebivališta i OIB-i svakog člana društva (odnosno tvrtke i sjedišta ako je član društva pravna osoba), te
  • plan raspodjele imovine društva.

Svi članovi društva dužni su dati i izjavu:

  • da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika,
  • da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te,
  • da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

Odluka o prestanku društva i izjava članova društva donose se u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik.

Odluku o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije i izjavu da društvo nema nepodmirenih obveza društvo mora bez odgađanja objaviti na internetskoj stranici sudskog registra i u glasilu društva, ako ga ono ima.

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije prijavljuje se registarskom sudu, a uz prijavu se prilaže:

  • izjava svih članova društva da društvo nema nepodmirenih obveza te da se svaki član obvezuje podmiriti obveze ako se naknadno utvrdi da one postoje i
  • potvrda da društvo nema nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja.

Ako su ispunjene pretpostavke za upis, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije. U rješenju kojim se dopušta upis obvezno se navodi da će registarski sud ukinuti rješenje ako protiv njega bude izjavljen osnovan prigovor u roku od 30 dana od dana objave rješenja.

Ako protiv rješenja o prestanku društva bez likvidacije nije podnesen prigovor ili sud odbaci ili odbije podneseni prigovor, registarski sud će donijeti rješenje o brisanju društva iz sudskog registra i objaviti ga na internetskoj stranici sudskog registra. Protiv rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana objave rješenja.

Pravomoćnošću rješenja o brisanju društva iz sudskog registra dijelovi imovine društva prelaze na članove društva suglasno planu raspodjele imovine, kako je sadržan u odluci, a ako neki dio imovine nije raspoređen tim planom, takav dio prelazi na sve članove društva razmjerno sudjelovanju poslovnog udjela svakoga od njih u temeljnom kapitalu društva.

Nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom.

2. Računovodstveni i porezni postupci kod prestanka društva po skraćenom postupku

Svi poduzetnici, pa tako i društvo koje prestaje poslovati obvezno je za svaku poslovnu godinu (porezno razdoblje), pa i zadnju godinu poslovanja sastaviti financijske izvještaje te porezne i druge prijave i obračune.

Prije pokretanja radnji za prestanak društva potrebno je pregledati bilancu. Naime, iako društvo nema obveza (što je propisani uvjet za prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije), uobičajeno u bilanci ima iskazanu imovinu (zalihe, dugotrajnu materijalnu imovinu i dr.). Imovinu društva trebalo bi prodati prije prestanka društva. Za prodanu imovinu društvu će nastati obveza PDV-a (ako je upisano u registar obveznika PDV-a) i prihod koji trebati uključiti u poreznu osnovicu u prijavi poreza na dobit za posljednje porezno razdoblje. Ako imovina nije prodana, po prestanku društva raspodjeljuje se članovima društva. Na imovinu koja se raspodjeljuje članovima društva treba obračunati PDV, osim u slučaju isporuka za koje je propisano oslobođenje.

Nadalje, ako društvo u bilanci ima zadržanu dobit, isplata udjela u dobiti članovima društva podliježe oporezivanju porezom na dohodak od kapitala. Također, oporezivanju podliježe i isplata udjela u dobiti ostvarenoj u godini kada društvo prestaje po skraćenom postupku (od 1.1. do dana prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije), te će s danom okončanja poslovanja i sastavljanja financijskih izvještaja i poreznih prijava trebati članovima društva isplatiti i udjele u dobiti za posljednju godinu poslovanja, te kod isplate obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak od kapitala i prirez.

Sve porezne obveze koje društvu nastanu prestankom poslovanja (i ranije) treba podmiriti u trenutku prestanka poslovanja.

Društvo koje je prestalo po skraćenom postupku bez likvidacije godišnji financijski izvještaj za javnu objavu sastavlja za razdoblje od prvog dana poslovne godine (od 1.1.) do dana prestanka društva.

Osim godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu, društvo koje prestaje po skraćenom postupku dužno je sastaviti i Fini predati i financijski izvještaj za statističke i druge potrebe, za razdoblje od 1.1. do dana prestanka društva.

Društvo koje je prestalo po skraćenom postupku mora Fini predati:

  • GFI za potrebe javne objave u roku šest mjeseci od prestanka poslovanja i
  • GFI za statističke i druge potrebe najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je prestalo poslovati ili zajedno s GFI-om za javnu objavu.

Porezni obveznik koji namjerava pokrenuti postupak za prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije dužan je to najaviti Poreznoj upravi najkasnije 30 dana prije početka obavljanja formalnih radnji prema nadležnim tijelima te dostaviti podatke o ovlaštenom poreznom savjetniku, ako je on uključen u provođenje navedenog postupka.

U slučaju prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije porezno razdoblje čini razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do okončanja poslovanja sukladno posebnim propisima. Istekom poreznog razdoblja može se smatrati dan na koji je trgovački sud rješenjem utvrdio da je društvo prestalo po skraćenom postupku bez likvidacije.

Društvo koje je prestalo po skraćenom postupku prijavu poreza na dobit podnosi u roku od osam dana od isteka poreznog razdoblja.

Prema čl. 18. st. 3. Zakona o PD-u, u slučaju okončanja likvidacije ili drugog postupka kojim porezni obveznik okončava poslovanje sukladno posebnim propisima, porezni obveznik na zadnji dan poreznog razdoblja zatvara poslovne knjige, sastavlja zaključna financijska izvješća i utvrđuje poreznu obvezu.

Ako na zadnji dan tog poreznog razdoblja sva imovina nije unovčena, u poreznu osnovicu se uključuju iznosi kao da je imovina unovčena.

Imovina se na kraju razdoblja likvidacije ili drugog postupka kojim porezni obveznik okončava poslovanje sukladno posebnim propisima, procjenjuje po tržišnoj vrijednosti.

Obveza obračuna PDV-a za preostalu imovinu koja se dijeli članovima društva/dioničarima nakon prestanka društva, u skladu s čl. 40. st. 2. Pravilnika o PDV-u, nastaje u razdoblju oporezivanja u kojem je porezni obveznik prestao obavljati gospodarsku djelatnost.

U slučaju kada je društvo – porezni obveznik prestalo obavljati gospodarsku djelatnost trajnim brisanjem iz sudskog registra pri čemu nije obračunan PDV, osoba koja stječe izuzeto dobro (član društva/ dioničar) kroz zasebni postupak smatra se jamcem platcem za pripadajuću obvezu PDV-a, a obvezu utvrđuje rješenjem Porezna uprava (čl. 7. st. 7. Pravilnika o PDV-u).

Ako je društvo obveznik plaćanja članarine turističkoj zajednici, spomeničke rente, naknade za opće korisne funkcije šuma, po prestanku poslovanja treba sastaviti i predati Poreznoj upravi obrazac TZ i/ ili obrazac SR, te Ministarstvu poljoprivrede obrazac OKFŠ.

3. Čuvanje dokumentacije

Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, izvještaji i druga dokumentacija za koju nije istekao rok čuvanja po prestanku društva predaje se na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori. Naknada za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva podmiruje se na teret društva prije njegova brisanja, u iznosu propisanom Pravilnikom o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra.

Kontakt/Lokacija