STALNI SEZONSKI RADNICI

Stalni sezonac je, sukladno čl. 43. st. 1. Zakona o tržištu rada, osoba koja je osigurana na produženo mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, uz uvjet da je na radu provela najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje jednu sezonu.

Zakonom o radu (čl. 16.) propisan je obvezni sadržaj ugovora o radu za stalne sezonske poslove kao i poslodavac kao obveznik prijave na produženo mirovinsko osiguranje, obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Osim uobičajenih podataka koje mora sadržavati svaki ugovor o radu, ugovor za navedene radnike mora sadržavati i neke dodatne elemente, i to:

 • uvjete i vrijeme za koje će poslodavac uplaćivati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje (MO)
 • rok u kojem je poslodavac dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u idućoj sezoni,
 • rok u kojem se radnik dužan izjasniti o ponudi poslodavca, a koji ne može biti kraći od osam dana.

     1.Obračun plaće za vrijeme rada i isplata neoporezivih primitaka

Pri obračunu plaća stalnih sezonskih radnika za vrijeme njihova rada obračunavaju se porez na dohodak (24% na poreznu osnovicu do 30.000,00 kn te 36% iznad navedenoga iznosa), prirez porezu te doprinosi prema istim stopama kao i pri obračunu plaća ostalih radnika (20% za mirovinsko osiguranje/15% + 5% za osobe u I. i II. stupu MO te 16,5% za zdravstveno osiguranje). Pritom se i za te radnike koristi osobni odbitak, sukladno iskazanim podacima na poreznoj kartici koja je dostavljena poslodavcu.

Vezano uz isplatu neoporezivih primitaka, i ovi radnici ostvaruju pravo na njihovu isplatu sukladno izvoru radnoga prava poslodavca (ugovoru o radu, pravilniku o radu ili kolektivnom ugovoru) odnosno odluci poslodavca.

 

   2. Prestanak radnog odnosa stalnog sezonca

Nakon prestanka ugovora o radu za stalne sezonske poslove radnik ostvaruje određena prava, a poslodavac ima obvezu osigurati radnika na produženo mirovinsko osiguranje.

Stalni sezonac, sukladno čl. 43. st. 2. Zakona, ima pravo na novčanu pomoć uz uvjet da mu HZZ odobri i sufinancira troškove produženog MO, najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog MO.

Pravo na novčanu pomoć radnik ostvaruje temeljem zahtjeva za novčanu pomoć i to od prvoga dana stjecanja statusa osiguranika produženog MO.

Zahtjev se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje može podnijeti u roku od 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog MO. Da bi ostvario pravo na novčanu pomoć potrebno je da HZZ odobri i sufinancira troškove produženog MO sukladno uvjetima i načinu korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Za osobe koje su već koristile ovu mjeru utvrđeno je da nakon isteka prvih šest mjeseci, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (COVID-19), ostvaruju pravo na 50% neto iznosa minimalne plaće u iznosu od 1.625,00 kn.

Zakonom je propisana samo obveza plaćanja poslodavca doprinosa za MO, ali ne i za zdravstveno osiguranje. To znači da će se radnik, ako nije zdravstveno osiguran po nekoj drugoj osnovi, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa prijaviti HZZO-u putem tiskanice T-1, uz dokaz o prebivalištu u RH ili odobrenom stalnom boravku i dokaz o prestanku osiguranja.

Suština ove mjere je osiguranje novčane pomoći radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a za poslodavce – osiguranje radne snage i to za sve djelatnosti kod kojih tokom godine dolazi do smanjenja obujma poslova zbog sezonskog obilježja poslovanja. Subvencija koju isplaćuje HZZ poslodavcu iznosi 100% troška produženog osiguranja (3.321,96 x 20%) za prva tri mjeseca (664,39 mjesečno, odnosno 1.993,17 kn za tri mjeseca), a za sljedeće razdoblje od najduže tri mjeseca – 50% produženog osiguranja što mjesečno iznosi 332,20 kn (996,60 kn za tri mjeseca).

Za poslodavce koji koriste mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (COVID-19), nakon isteka prvih šest mjeseci subvencija iznosi 100% troška produženog osiguranja.

   3. Obveze poslodavca

Poslodavci mogu koristiti navedenu mjeru za onoliki broj stalnih sezonaca koliko imaju zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme pri čemu moraju zadržati broj stalno zaposlenih radnika utvrđen na dan podnošenja zahtjeva ili nadoknaditi broj zaposlenih u roku od 60 dana/do isteka rada stalnog sezonca u drugoj sezoni. Ističemo da osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a nemaju zaposlenih radnika, ne mogu koristiti ovu mjeru te da se vlasnici obrta ne smatraju zaposlenim osobama te se ne mogu niti računati u broj radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Za korištenje mjere Stalni sezonac poslodavac je obvezan podnijeti HZZ-u sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za stalnog sezonca (standardizirani obrazac dostupan na internetskoj stranici HZZ-a ili na www.mjere.hr),
 2. Izjavu o statusu stalnog sezonca (standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici HZZ-a ili na www.mjere.hr),
 3. Izjavu o pravima i obvezama stalnog sezonca (standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici HZZ-a ili na www.mjere.hr),
 4. Potvrdu o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu.
 5. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na neodređeno, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci (standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr)
 6. Obrazloženje/odluku o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci,
 7. Presliku ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova ili ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,
 8. Dokaz da je bio/la u radnom odnosu kod poslodavca najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva,
 9. Potvrdu o iznosu isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa za tri puna mjeseca ili tri isplatne liste potpisane od strane radnika i poslodavca,
 10. Dokumente kojima se dokazuje opravdanost dodjele potpore (npr. otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl., usporedba prihoda i rashoda za razdoblje siječanj- ožujak 2019. i siječanj-ožujak 2020. i ostali dokumenti).

Doprinos (samo za mirovinsko osiguranje) se obračunava na najnižu osnovicu za obračun doprinosa (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,38) koja za 2020. iznosi 3.326,91 kn (8.742,00 x 0,38), s obvezom uplate doprinosa do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec. O izvršenoj uplati treba izvijestiti Poreznu upravu podnošenjem JOPPD obrasca.

Kontakt/Lokacija