ŠTO MORA SADRŽAVATI UGOVOR O RADU ZA RAD OD KUĆE

Rad od kuće je rad na izdvojenom mjestu rada i ugovor o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika mora sadržavati i dodatne podatke iz čl. 17. st. 1. Zakona o radu (N.N. br. 93/14, 127/17 I 98/19; u nastavku: ZR).

Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu propisan je čl. 15. st. 1. ZR koji mora sadržavati podatke o:

 • strankama, te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu
 • mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima
 • nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova
 • danu početka rada
 • očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme
 • trajanju plaćenog godišenjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora
 • otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnoso poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova
 • osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo
 • trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada za rad kod kuće radnika propisan je čl. 17. st. 1. ZR-a koji, osim podataka iz čl. 15. ZR-a, mora sadržavati i dodatne podatke o:

 • radnom vremenu,
 • strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati,
 • upotrebi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time,
 • naknadi drugih troškova radnika vezanih uz obavljanje poslova,
 • načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.

PRIMJER UGOVORA O RADU NA IZDVOJENOM MJESTU RADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOD KUĆE RADNIKA

______________________ zastupan po Predsjedniku Uprave ____________________

(u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

_____________________________________________________________________

(u daljnjem tekstu: Radnik)

sklopili su dana ______________________ godine sljedeći

 

 

UGOVOR O RADU NA IZDVOJENOM RADNOM

MJESTU ZA RAD OD KUĆE

 

Članak 1.

Zbog posebnih okolnosti izazvanih epidemijom virusa SARS-CoV-2, ugovorne strane suglasno mijenjaju pojedine odredbe ugovora o radu sklopljenog _________________ godine za obavljanje poslova radnog mjesta _______________________ (osnovni ugovor o radu).

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da ovim Ugovorom privremeno uređuju međusobna prava i obveze, da se isti primjenjuje za vrijeme posebnih okolnosti izazvanih epidemijom virusa SARS-CoV-2, te da će se po prestanku tih okolnosti ponovno ustanoviti prava i obveze iz Osnovnog ugovora.

Prava i obveze iz ovog Ugovora počinju teći _______________________ godine.

Za vrijeme obavljanja poslova kod kuće plaća radnika neće biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji radi na istim ili sličnim poslovima u poslovnom prostoru poslodavca.

Članak 3.

U Osnovnom ugovoru o radu mijenja se čl. ____ kojim je ugovoreno mjesto rada radnika i sada glasi:

„Poslove radnog mjesta iz čl. ______ Osnovnog ugovora radnik će obavljati na izdvojenom radnom mjestu rada kod kuće na adresi: ______________________________________.

Članak 4.

Poslove iz čl. 1. ovog Ugovora Radnik će obavljati u punom radnom vreenu u šestodnevnom rasporedu sukladno rasporedu koji donosi Poslodavac o kojem će mailom obavještavati radnika, u skladu sa Zakonom o radu.

Članak 5.

Za obavljanje ugovorenih poslova Poslodavac će Radniku osigurati:

 • prijenosno računalo,
 • mobilni telefonski uređaj,
 • mobilni internet,
 • odgovarajuće punjače i kablove.

Članak 6.

Poslodavac osigurava servisiranje i održavanje opreme iz čl. 5 ovog Ugovora, a za vrijeme popravka će osigurati zamjensku opremu.

Članak 7.

Poslodavac će Radniku omogućiti osposobljavanje i stručno usavršavanje i svu pomoć za rad od kuće a odjel/služba tehničke podrške bit će radniku svo vrijeme dostupna.

Članak 8.

Poslodavac je obvezan radniku osigurati sigurne uvjete rada, a kako će radnik obavljati administrativne poslove Poslodavac neće raditi procjenu rizika na mjestu rada, a radnik je dužan držati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu sa zakonima i drugim propisima, što uključuje i usluge ovlaštene osobe za poslove zaštite na radu.

Poslodavac će o sigurnosnim i zdravstvenim mjerama Radnika obavještavati putem službenog maila za svo vrijeme obavljanja poslova od kuće.

Članak 9.

Na ovaj Ugovor se ne primjenjuju odredbe Zakona o radu o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, noćnom radu i stanci.

Članak 10.

Obveza Poslodavca je voditi evidenciju radnog vremena radnika, te obvezuje Radnika da svakodnevno bilježi i izvještava Poslodavca o tim podacima.

Članak 11.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora o radu od ___________ostaju na snazi i u cijelosti se primjenjuju.

 Članak 12.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale i potvrđuju da u cijelosti razumiju njegove odredbe i da su sa istim suglasne.

Članak 13.

Ovaj ugovor je sačinjen u tri primjerka od kojih je jedan za Radnika, a dva za Poslodavca.

 

U Zagrebu,

 

 

Radnik:                                                                                                                           Poslodavac:

Kontakt/Lokacija