Sadržaj Računa prema Zakonu RH

A) FISKALIZACIJA


Sadržaj Računa prema zakonu objavljen od Porezne uprave u dokumentu: “Uputa o obvezi izdavanja računa prema propisima iz nadležnosti Porezne uprave”

Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Slijedom odredbi navedenih Zakona i Pravilnika, svaki račun obvezno sadrži slijedeće elemente:

 • broj i datum izdavanja računa,
 • ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti,
 • naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice, naziv radnje, poslovne jedinice i sl.)
 • količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi
 • Porezni obveznici poreza na dodanu vrijednost, uz navedene elemente računa, moraju navesti i dodatne elemente računa:
 • PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),
 • ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
 • datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa,
 • jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
 • popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
 • stopu PDV-a,
 • iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen,
 • zbrojni iznos naknade i PDV-a,
 • obveznici fiskalizacije obvezni su na računu fiskalne blagajne navesti i slijedeće elemente:
 • vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
 • oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
 • oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo,
 • obveznici fiskalizacije izdavanja računa obvezni su osigurati evidentiranje i sljedećih elemenata:
 • jedinstveni identifikator računa
 • zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

Napominjemo kako se broj računa, prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, sastoji od tri dijela:

 • numerički dio – numerički broj računa, numerički broj računa kreće od broja 1 do broja n u tijeku godine;
 • oznake poslovnog prostora i
 • oznake naplatnog uređaja.

Za obavljene isporuke dobara i usluga u tuzemstvu porezni obveznik mora u računu iskazivati OIB. Za transakcije unutar Europske unije porezni obveznik mora u računu iskazivati PDV identifikacijski broj.

Ako strani porezni obveznik u tuzemstvu imenuje poreznog zastupnika, u računu mora biti iskazano ime i prezime (naziv), adresa, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika.

Iznosi na računima iskazuju se u kunama i uz to mogu biti iskazani u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze. Računi se moraju iskazivati u kunama i u slučaju kada se radi o isporukama koje su oslobođene PDV-a.

U slučaju iskazivanja višeg PDV-a od onoga koji se duguje te u slučaju neovlaštenog iskazivanja PDV-a ili izdavanja računa kada isporuka dobara ili usluga nije obavljena izdavatelj računa duguje viši, odnosno iskazani iznos PDV-a, osim kada ispravi izdani račun na način propisan za ispravak porezne osnovice.

U slučaju izdavanja računa za isporuke dobara ili usluga koje porezni obveznik obavi u drugu državu članicu, a primatelj isporuke u toj državi članici obvezan je platiti PDV u računu se umjesto jedinične cijene, popusta, stope PDV te iznosa PDV-a razvrstanog po stopi PDV-a navodi porezna osnovica tih dobara i usluga te količina isporučenih dobara ili usluga i njihov naziv.

B) POSEBAN DIO O OBVEZI IZDAVANJA RAČUNA PREMA ZAKONU O PDV-u

Ova pravila se primjenjuju na obveznike poreza na dodanu vrijednost, koji su prema Zakonu o PDV-u dužni izdavati račune.

I. Rok izdavanja računa

Račun se mora izdati najkasnije 15-og dana u mjesecu iza mjeseca u kojem je obavljena oslobođena isporuka dobara unutar Europske unije (uključujući isporuke novih prijevoznih sredstava, dobra koja podliježu trošarinama te premještanje dobara). Navedeni rok odnosi se i na obavljene usluge za koje je primatelj obvezan platiti PDV, međutim ne odnosi se na isporuke dobara i usluga obavljene u tuzemstvu.

II. Pojednostavljeni račun


Porezni obveznik za obavljene isporuke dobara i usluga čiji iznos nije viši od 700,00 kuna može izdati pojednostavljeni račun koji mora sadržavati sljedeće podatke:

 • broj računa i datum izdavanja,
 • ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja) te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i slično),
 • ime i prezime (naziv), OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
 • količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • iznos naknade s uključenim PDV-om razvrstane po stopi PDV-a,
 • iznos obračunanog PDV-a razvrstanog po stopi PDV-a,
 • kada je izdana isprava ili obavijest koja se smatra računom, uputu na prvobitni račun uz pojedinosti koje su izmijenjene.

Pojednostavljeni račun ne smije se izdati za isporuke dobara ili usluga koje porezni obveznik obavi u drugu državu članicu u kojoj se treba platiti PDV, ili stalna poslovna jedinica poreznog obveznika u toj državi članici ne sudjeluje u isporuci, a osoba koja je obvezna platiti PDV je osoba kojoj je dobro bilo isporučeno odnosno usluga obavljena.

III. Posebne napomene koje se navode u računu

U slučaju obavljanja oslobođenih isporuka dobara ili usluga u računu se moraju navesti odredbe Zakona, odnosno u određenim slučajevima odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ-a kojima je to oslobođenje propisano ili se može navesti napomena koja upućuje na oslobođenje. Obzirom da se radi o oslobođenim isporukama u računu se iskazuje samo zbrojni iznos naknade.

 • U slučaju posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija u računu se mora navesti „posebni postupak oporezivanja – putničke agencije“.
 • U slučaju posebnog postupka oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete u računu se mora navesti „posebni postupak oporezivanja marže – rabljena dobra”, „posebni postupak oporezivanja marže – umjetnička djela“, odnosno „posebni postupak oporezivanja marže – kolekcionarski ili antikni predmeti”.
 • Kada primatelj isporuke izdaje račun umjesto isporučitelja u računu se mora navesti „samoizdavanje računa”.
 • U slučaju kada je primatelj dobara ili usluga obvezan platiti PDV, isporučitelj u računu mora navesti „prijenos porezne obveze“ ili engleski izraz „reverse charge“.
 • U slučaju isporuke novih prijevoznih sredstava unutar Europske unije račun mora sadržavati i sljedeće podatke:
 • radni obujam ili snagu motora, datum prve uporabe te broj prijeđenih kilometara kopnenog motorna vozila,
 • dužinu plovila, datum prve uporabe te broj sati plovidbe,
 • težinu zrakoplova pri polijetanju, datum prve uporabe te broj sati letenja.
 • Ako račun izdaje porezni obveznik koji PDV obračunava na temelju primljene ili naplaćene naknade u računu mora navesti „obračun prema naplaćenoj naknadi“ te oznaku R-2. Napominjemo da svi ostali porezni obveznici koji PDV obračunavaju prema izdanim računima u računu ne navode oznaku R-1.
 • Ako račun izdaje mali porezni obveznik u računu mora navesti da su isporuke dobara ili usluga oslobođene plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona.

IV. Računi na papiru i računi u elektroničkom obliku

Računom se prema članku 80. Zakona smatra i račun izdan i poslan u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa. Račun u elektroničkom obliku treba biti izdan i zaprimljen u bilo kojem elektroničkom formatu. To se odnosi na račune kao strukturirane poruke (kao što je XML) ili druge vrste elektroničkih formata (kao što je elektronička pošta s dokumentom u PDF formatu u prilogu ili faks primljen u elektroničkom formatu, a ne na papiru).

Računi u elektroničkom obliku mogu biti poslani i primljeni u jednom formatu, a zatim konvertirani u neki drugi format. Format sadržaja može se konvertirati u druge oblike pod uvjetom da sadržaj računa nije izmijenjen.

Računi u elektroničkom obliku prenose se izravno kupcu putem elektroničke pošte ili sigurne veze ili neizravno putem jednog ili više pružatelja usluga, ili im kupac može pristupiti preko web portala ili na neki drugi način.

Računi izrađeni na papiru, skenirani, poslani i zaprimljeni elektroničkom poštom mogu se smatrati računima u elektroničkom obliku, ako ispunjavaju uvjete za osiguranje vjerodostojnosti podrijetla, cjelovitosti sadržaja i čitljivosti računa.

Vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa mora biti osigurana od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu neovisno o tome je li račun izdan na papiru ili u elektroničkom obliku.

Izdavatelj računa obvezan je utvrditi na koji će način osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa. To se može ostvariti pomoću elektroničke razmjene podataka (EDI) ili naprednog elektroničkog potpisa ili bilo koje metode poslovne kontrole koja omogućuje povezivanje računa sa isporukama dobara i usluga. Napominjemo da navedeni primjeri ne ograničavaju primjenu drugih tehnologija ili procedura, ako zadovoljavaju uvjete za osiguranje vjerodostojnosti podrijetla, cjelovitosti sadržaja i čitljivosti računa.

Vjerodostojnost podrijetla se osigurava na način da se može nedvojbeno utvrditi identitet izdavatelja računa, a cjelovitost sadržaja podrazumijeva da sadržaj računa nije izmijenjen do kraja razdoblja za pohranu računa. Čitljivost računa znači da je račun takav da ga se može pročitati te mora takav i ostati sve do kraja razdoblja za pohranu računa.

Metoda poslovne kontrole je proces koji kreiraju, provode i ažuriraju odgovorne osobe radi osiguranja financijskog, računovodstvenog i izvještavanja i postupanja u skladu sa zakonskim  uvjetima. To osobito znači proces kojim porezni obveznik kreira, provodi i ažurira potrebnu razinu  sigurnosti u identitet isporučitelja ili izdavatelja računa (vjerodostojnost podrijetla), nepromjenjivost podataka o PDV-u (cjelovitost sadržaja) i čitljivost računa od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu. Primjer kontrole poslovanja je uparivanje popratne dokumentacije.

Računi izrađeni u elektroničkom obliku, pomoću, na primjer, računovodstvenog softvera ili softvera za obradu riječi, poslani i zaprimljeni na papiru ne smatraju se računima u elektroničkom obliku.

V. Pravila u vezi računa za primljene predujmove

Izdani račun za predujam je isprava u smislu Zakona o PDV-u i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13). Pri isporuci dobara i usluge izdaje se račun u kojem se od obračunanog PDV-a po tom računu umanjuje PDV obračunan na primljeni predujam, a u računu je potrebno navesti i broj izdanog računa za primljeni predujam.

Iznimno, račun za primljeni predujam nije potrebno izdati ako je do roka za podnošenje prijave PDV-a za obračunsko razdoblje u kojem je primljen predujam, izdan račun za obavljenu isporuku dobara ili usluga.

U računu za primljeni predujam koji se odnosi na isporuke dobara na koje se obračunava i plaća PDV na maržu (razliku između prodajne i nabavne cijene), PDV se obračunava od porezne osnovice koja je jednaka razlici između prodajne cijene koju će porezni obveznik zaračunati za to dobro i nabavne cijene toga dobra.

VI. Ispravak računa

Izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani PDV u računu o isporučenim dobrima i obavljenim uslugama ako primatelj po tom računu još nije iskoristio pravo na odbitak pretporeza.

U tom slučaju, izdavatelj računa obvezan je o ispravku računa pisanim putem obavijestiti primatelja računa, a izdavatelju računa na papiru mora biti vraćen izvornik računa. Izdavatelju računa u elektroničkom obliku mora biti dostavljena obavijest o storniranju toga računa u elektroničkom obliku. Navedeno se primjenjuje i u slučaju ispravka pogrešno iskazanih podataka iz članka 79. stavka 1. Zakona.

Ako je primatelj računa prije ispravka računa već odbio pretporez u svome obračunu PDV-a, ispravak iskazanog i obračunanog PDV-a može se provesti samo pod uvjetima propisanima za ispravak porezne osnovice.

U slučaju računa izdanog poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza obveza obračuna PDV-a može se ispraviti u obračunskom razdoblju, u kojem je prodajna cijena ili dio prodajne cijene vraćen kupcu, a porezni obveznik raspolaže s odgovarajućim dokazom o povratu prodajne cijene.

Ako porezni obveznik kao izdavatelj računa utvrdi pogrešku na izdanom računu u vezi s više iskazanim PDV-om nakon isteka roka za podnošenje prijave PDV-a, može ispraviti obvezu PDV-a u onom obračunskom razdoblju, u kojem utvrdi pogrešku, ako pismeno obavijesti primatelja računa o iznosu PDV-a, za koji primatelj nema pravo odbitka.

C) ČUVANJE RAČUNA I OSTALE DOKUMENTACIJE

Porezni obveznik mora sukladno članku 82. Zakona PDV-u čuvati kopije računa koje je izdao ili ih je u njegovo ime i za njegov račun izdala treća osoba ili kupac odnosno primatelj dobara ili usluga te sve račune koje je primio. Računi se mogu čuvati u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Porezni obveznik koji izdane ili primljene račune pohranjuje pomoću elektroničkih uređaja kojima se jamči online pristup podacima mora na zahtjev omogućiti tijelu koje obavlja nadzor pravo pristupa, preuzimanja i korištenja tih računa.

Ako tuzemni porezni obveznik odluči kopije računa koje je izdao i račune koje je primio, čuvati izvan Republike Hrvatske, mora o tome izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave i Poreznoj upravi i drugim tijelima nadležnim za nadzor na njihov zahtjev bez odlaganja omogućiti uvid u iste.

Porezni obveznici moraju izdane i primljene račune, dokumente o ispravcima računa, dokaze o izvozu odnosno uvozu, dokumente temeljem kojih su korištena oslobođenja od plaćanja PDV-a, obračune PDV-a, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave kao i svu drugu dokumentaciju bitnu za utvrđivanje i plaćanje PDV-a čuvati u rokovima propisanima Općim poreznim zakonom, odnosno 10 godina od početka tijeka zastare prava na utvrđivanje porezne obveze, uz uvjet da posebni propisi ne
određuju dulje rokove njihova čuvanja. Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07 i 54/13) propisuje rok od najmanje 11 godina za čuvanje isprava temeljem kojih su uneseni podaci u poslovne knjige, pri čemu rok za čuvanje navedenih knjigovodstvenih isprava počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslove knjige u koje su isprave upisane. Dokumentacija koja se odnosi na oporezivanje nekretnina prema Zakonu o PDV-u, mora se čuvati 10 godina od proteka godine na koju se odnosi.

Sanitarna i turistička inspekcija

Ono što svaki ugostitelj mora imati tijekom nadzora svih inspekcija je:

1.  Rješenje o registraciji – za obrtnike rješenje o otvaranju obrta, a za poduzeća (j.d.o.o. i d.o.o.) rješenje trgovačkog suda o osnivanju i potvrdu o prijavi djelatnosti u državnom zavodu za statistiku (NKD razvrstavanje ili popularno zvano NKD statistika)

2.  Rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) izdano od lokalnog ureda za gospodarstvo, kojim se dokazuje da je lokal ispunio uvjete potrebne za početak rada

3. Važeće ugovore o najmu lokala ili vlasništvu,koji služe kao dokaz o pravu raspolaganja prostorom koji koriste za rad

Ovo je ono što će svaki nadzor tražiti od vas, bez obzira što kontrolirali dalje. Ja svojim klijentima savjetujem da tu dokumentaciju drže uvijek u jednom fasciklu u lokalu, kako bi se to moglo dati nadzoru bez obzira jesu li vlasnici u lokalu ili ne.

A) SANITARNA INSPEKCIJA

1.  Potvrde o položenom higijenskom minimumu (tečaj) za sve djelatnike koji su u doticaju sa hranom i pićem, čak i u skladištu, vlasnik koji ulazi u šank i slično. Ukoliko imate radnika koji još nije stigao položiti, jer možda tada nema tečaja na vašem području, sanitarna obično priznaje potvrdu da ste se prijavili za sljedeći tečaj.

Higijenski minimum polaže se svake četiri godine, plaća ga poslodavac, a promjenom poslodavca radnik zadržava svoju potvrdu o položenom minimumu i poslodavac nema pravo tražiti radnika povrat novca ili zadržavati potvrdu radnika.

Uniforme, radna odjeća i obuća, kao i pokrivala za glavu moraju biti uredna, neoštećena, čista a nadam se da ne moram napominjati da radna obuća za konobara u restoranu nisu japanke i sandale ili majice bez rukava i kragne.

2.  Sanitarne knjižice koje vrijede za sve zaposlene, uključujući također i vlasnike i sve one osobe koje imaju pravo ulaska u šank, kuhinju i pomoćne prostorije ili obavljaju nabavu, obračune i dolaze u kontakt sa hranom i pićem, priborom i sl.

Sanitarne iskaznice plaća također poslodavac i također ih ne smije zadržati za sebe ili tražiti povrat novca od radnika kada se raskida radni odnos. Sanitarna knjižica vrijedi u ugostiteljstvu šest mjeseci od dana izdavanja, a nakon toga se mora ponovno na pregled.

3.  Rješenje o evidenciji objekta u poslovanju s hranom – to je rješenje koje mora imati svaki objekt koji u ponudi i upotrebi ima hranu. Upisnik je pod nadležnošću ministarstva zdravlja, a vrši se prijavom putem interneta ili osobno. Trošak prijave je 70,00 kn biljega za prvi objekt koji prijavljujete i još 30,00 kn biljega za svaki sljedeći objekt.

Ukoliko još uvijek niste upisani u upisnik, znači da vas dugo nije posjetila sanitarna inspekcija i da to trebate obaviti čim prije. To rješenje je dokaz da ste ispunili uvjete za poslovanje sa hranom i da možete raditi na zdravstveno ispravan način.

4. Osnovne mjere HACCP programa, ovisno o tome kakav ste tip lokala i kakva vam je ponuda.

HACCP je skup mjera osmišljen tako da lokal vodi evidenciju o ponašanju radnika i procesima rada u lokalu, od čišćenja, osobne higijene zaposlenih, uređenja i kretanja namirnica i osoblja, odlaganja otpada, čišćenje svih prostorija, redovitosti istoga i upotrebi sredstava i pribora za čišćenje, inventara, odlaganja repromaterijala, skladištenja, procesa kuhanja i upotrebe repromaterijala pa sve do posluživanja gosta.

Smisao je sljedivost, odnosno praćenje nastanka porcije koja ide pred gosta, kako bi se moglo utvrditi na koji je način i od čega nastala, te što su mogući rizici (bakterije potekle iz higijene prostora i pribora, osoblja ili donešene sa hranom iz nabave ili nastale zbog nepravilnog čuvanja ili upotrebe namirnica).

Osnovni tečaj HACCP mjera vjerujem da ste svi prošli kada se uvodio a ako niste, imate odličan vodić na stranicama zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar”, a iz iskustva znam da sanitarne inspekcije rado savjetuju ugostitelje o stupnju potrebe HACCP mjera i daju dovoljan rok za uvođenje istih.

Minimalna HACCP evidencija sastoji se od listi za evidenciju: čišćenja svih prostorija, nabave i odlaganja namirnica, osobne higijene osoblja, upotrebe pribora, izrade pismenog plana i implementacije istog u rad za kružno kretanje osoblja i namirnica bez križanja smjerova i puteva nabavljenih namirnica i otpada, organizacija radnih mjesta i pripremnica raznih vrsta hrane i obrade raznih vrsta namirnica, čuvanja, pranja i upotrebe inventara, skladištenja namirnica, opreme, uniformi i pribora po pravilima HACCP mjera (razne vrste mesa i namirnica, razne boje pribora), temperature rashladnih uređaja i termometri, evidencija odlaganja i odvoza ili recikliranja otpada.

Otpad po vrstama ne smijete sami odvoziti u reciklažna dvorišta, već morate imati ugovor o zbrinjavanju otpada po vrstama sa poduzećem ovlaštenim od strane ministarstva za zaštiru okoliša, naročito pazite na ulje.

5.  Potvrda o analizi namirnica i zdravstvenoj ispravnosti namirnica – uzorkovanje od strane ovlaštenog laboratorija.
Minimalno jednom godišnje (savjetujem dva puta) morate pozvati ovlašteni laboratorij da uzme uzorke vaših namirnica iz ponude, kao i briseve u lokalu, kako biste imali potvrdu da poslujete ispravno i na zdravstveno propisan način. Trošak uzorkovanja vam je kao i sve prije navedeno poslovni trošak, dokaz da poslujete ispravno i sigurno, a i preporuka vašim gostima, te dokaz vama da niste lokal u kojem je zdravlje vaših gostiju dovedeno u opasnost.

6. Sanitarna inspekcija može i obično hoće uzeti uzorke namirnica kod vas, ovisno o ponudi. Provjerit će osobno stanje higijene u lokalu, osoblje, izgled, pribor, čuvanje namirnica. Nakon izrade nalaza, dobit ćete odgovor ili eventualno kaznu ako nije u redu. Podrazumijeva se da se površine, pribor i podovi čiste, da radnici budu uredni i zdravi, da otpatke zbrinjavate na ispravan način.

B) TURISTIČKA INSPEKCIJA

1.  Tabla na ulazu u objekt mora biti istaknuta, te se na njoj moraju vidjeti sljedeći podaci, koji moraju biti čitljivi golim okom:

 • naziv iz rješenja i oznaka tvrtke,
 • ako je obrt u pitanju i ime i prezime vlasnika,
 • točna adresa s kućnim brojem, poštanski broj i mjesto, oib tvrtke.
 • Ne smije se pisati vrsta objekta po želji, već po rješenje.
 • Ako ste objekt brze prehrane tip I onda ne smijete nigdje pisati npr. pečenjara isl. – to je prekršaj krivog informiranja potrošača.

2.  Tabla radno vrijeme – istaknuta sa točnim radnim vremenom, neoštećena, također vidljiva golim okom.

3.  Naljepnica “bez računa se ne računa” za fiskalizaciju, oznaka dozvoljeno ili zabranjeno pušenje, također neoštećene.

4.  Ako se prostor snima, natpis i upozorenje da se snima, kao i sve ostale važne informacije, npr. vrsta plaćanja i slično.

5.  Na vidnom mjestu kod šanka istaknuti:

 • upozorenje potrošačima sa uputstvom gdje mogu poslati primjedbe i pohvale
 • upozorenje o zabrani prodaje i posluživanja duhanskim proizvoda i alkohola maljoljetnicima
 • cjenik sa svim važećim cijenama
 • normativ ili napomena da se normativ nalazi na šanku i da se na zahtjev može dobiti na uvid
 • ako je pušenje dozvoljeno u lokalu, dovoljan broj natpisa o štetnosti pušenja u lokalu na vidljivim mjestima
 • ako prodajete duhanske proizvode ne smiju se vidjeti, već moraju biti pokriveni, ali se mora istaknuti cijene istih
 • sve ostalo što eventualno prodajete mora biti na cjeniku
 • ukoliko imate terasu, pripremite rješenje o dozvoli rada na terasi i neka broj stolova i stolica i njihov položaj odgovara nacrtu iz rješenja o dozvoli.

7.  Izdavanje računa i to točnih, fiskaliziranih i čitljivih mislim da više ne treba ni napominjati. Točan račun znači da ima sve podatke od tvrtke kao i tabla, operatera koji je izdao račun, nazive, količine, jedinične cijene artikala i sveukupnu cijenu, razradu poreza koji su uračunati u cijene, vrijeme i minuta i datum i mjesto izdavanja.

8.  Dovoljan broj cjenika po stolovima ili na šanku za dati gostu na traženje, ako niste restoran po kategorizaciji, naravno cjenika sa važećim cijenama. Na cjeniku mora biti istaknuta cijena koju gost plaća, naznaka je li prilog i slično u cijeni ili ne, doplaćuju li se kakvi dodaci, koja količina je u porciji, mora biti preveden minimalno na jedan svjetski jezik, mora imati napomenu gdje se gost može žaliti i napomenu da su porezi uračunati u cijenu.

9.  Na cjeniku ili na posebnom dokumentu, ili mogućnost informiranja od strane konobara o mogućim alergenima u porcijama, koji su to alergeni i je li ih moguće u porciji zamijeniti drugom namirnicom ili izbjeći u pripremi i posluživanju.

10.  Svi eventualni popusti i akcije moraju biti naznačeni i mogući svim potrošačima pod istim uvjetima.

11.  U objektima u kojima se poslužuje hrana, na stolovima i površinama na kojima gosti konzumiraju hranu mora biti postavljen stolnjak ili podloška za jelo, koja se stavlja na stol, redovito čisti i zamjenjuje.

12.  Namještaj u sali za goste mora biti ispravan, imati dovoljan broj vješalica za jakne, pod popločen oblogom koja nije oštećena ili neuredna, zidovi također uređeni. Kod ulaza i posuda za kišobrane.

13.  Mora biti dovoljan broj pribora, čaša i sl. za broj gostiju za koji je lokal predviđen

14.  Sva oprema koja se koristi u radu treba biti sigurna za upotrebu, označena i ispravna. Prostor toaleta mora biti označen uobičajenim oznakama, a prostor u koji je predviđeno da gosti ne ulaze, označen natpisom privatni prostor ili oznaka zabrane ulaska osim zaposlenih osoba.

15.  Osoblje mora imati uredne radne uniforme, zaštitnu odjeću i biti osobno uredno, pristupačno i ljubazno.

Želim napomenuti da će vam ova inspekcija po žalbi gosta na neljubaznost doći i napisati kaznu, ako ne dokažete suprotno.

16.  Prostor toaleta:

 • pretprostor mora imati osvježivač zraka,
 • ispravna rasvjetna tijela sa žaruljama u svim prostorijama toaleta,
 • ogledalo (cijelo, ne razbijeno i oštećeno),
 • policu na koju se može odložiti torba ili stvari gosta,
 • umivaonike,
 • tekuću toplu i hladnu vodu,
 • tekući sapun, papirnate ručnike ili stroj za sušenje ruku,
 • sva oprema mora biti u ispravnom stanju, čista i održavana, kanta za otpatke ispod umivaonika, sa pedalom za otvaranje i poklopcem.

17.  Svaki prostor WC-a mora imati osvježivač zraka, wc školjku sa ispravnim poklopcem i daskom, držač papira sa dovoljnim zalihama papira, kantu za otpatke sa poklopcem, ispravan vodokotlić, kukicu za vješanje jakni i policu za odlaganje torbe, dobro ventiliran. Pisoari moraju biti odijeljeni pregradom, da se ne vidi između njih, obavezni osvježivači u dovoljnoj količini.

18.  Prostor skladišta dobro provjetren, uredan i čist, roba se ne smije odlagati direktno na pod već mora biti odignuta od poda, kao i radni prostor šanka, da roba ne stoji direktno na podu, kao što ni konobar ne stoji direktno na podu već na povišenom. Roba uredno složena, razvrstana, čuvana na odgovarajućim temperaturama.

19.  Kuhinja i radni prostori – oprema uredna, čista, ispravna, sva rashladna tijela sa termometrima, otvoreni paketi uskladišteni na ispravan način, kuhinjsko osoblje uredno, posuđe i inventar također.

20.  Bitno je da na cjeniku nemate natpis “Nescafe” ili “Cedevita” ako ne poslužujete baš tu robnu marku, već točan naziv proizvoda koji poslužujete, jer to je također lažno informiranje potrošača, te gostima ne poslužujete onu kvalitetu i vrstu robe koju ste mu obećali i ponudili

21.  Normativ mora biti točan po napisanom, a vaš gost to mora moći provjeriti ukoliko želi. U tu svrhu morate imati malu vagu, uredno baždarenu, kao i sve ostale mjerne uređaje. Ta vaga mora se čuvati na šanku, biti na raspolaganju gostu da izvaže svoju porciju, dakle mora vagati na grame.

22.  Cjelokupan dojam lokala mora odgovarati klasi i kategoriji koju imate po rješenju, npr. pečenjara može imati samo papirne salvete, ali restoran koji odaje dojam finog, klasičnog restorana i uređenjem i cijenama, mora u skladu sa ponudom imati kvalitetne, tekstilne salvete.

23.  Sve što nudite gostima, mora biti moguće dobiti po određenim i unaprijed objavljenim cijenama, tako da ako ste napisali da je couvert uračunat u cijenu porciju, ne možete ga posebno naplatiti. Ako imate prostor u kojem se djeca zabavljaju, morate obratiti pažnju na to tko odgovara za djecu u tom prostoru i istaknuti obavijest za slučaj nezgode.

Kako se vrši izdavanje računa za reprezentaciju u ugostiteljstvu?

Reprezentacija je dakle čašćenje, koje podrazumijeva da gost konzumira po punoj cijeni ono čime ga lokal časti, a ne plaća ništa. Trošak podnosi vlasnik, koji to mora otkucati na kasu po punoj cijeni. Od te pune cijene, knjigovodstvo, ne kasa će knjižiti 50% priznatog troška, a 50% preostalog će uvećavati dobit na kraju godine.

Ono što kase trebaju imati je dodatni način plaćanja “Reprezentacija”, kao što već imate transakcijski račun, novčanice, kartice i sl.
Ono što je otkucano i plaćeno sa načinom plaćanja reprezentacija se ne fiskalizira jer je taj način plaćanja bezgotovinski.
Zakon o fiskalizaciji kaže da se svaka usluga naplaćena gotovim novcem ili kreditnim karticama fiskalizira putem servera porezne uprave. Usluga koja se plaća bezgotovinskim putem npr. transakcijski račun, vlastita potrošnja i reprezentacija se izdaje na fiskalnoj kasi, ima sve elemente fiskalnog računa, ali se ne fiskalizira dakle nema JIR nego samo ZKI, a to je zato što se prati tijek gotovine koja mora biti u kasi, odnosno kartica koje trebaju sjesti na račun po uplatama.

Popust je sasvim druga kategorija, koja mora uzeti u obzir i zaštitu potrošača, tu je način plaćanja manje bitan, nego obično svi programi pod artiklom imaju oznaku popust ili na iznos napravljenog računa upisuju određeni postotak.
Popust se svima mora dati pod istim uvjetima, dakle ne postoji popust za gazdu i prijatelje, nego mora biti utemeljen na statusu stalnog gosta npr., umirovljenika, člana kluba, ili neke druge grupe, a tada svi koji spadaju u tu grupu imaju takav popust. Popust i reprezentacija nemaju veze jedno sa drugim, jedno isključuje drugo, jer reprezentacija je trošak kuće .

Kontakt/Lokacija