UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2020.

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija propisuje, između ostalog, i način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije. Samoprocjena se provodi popunjavanjem upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upavljanja i kontrola. Odredbe pravilnika odnose se na cjelokupnu djelatnost udruge, uključujući i gospodarsku djelatnost.

KOJE UDRUGE MORAJU POPUNJAVATI UPITNIK

Upitnik moraju popunjavati samo udruge koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva.

POPUNJAVANJE UPITNIKA

Zakonski zastupnik udruge obvezan je za svaku poslovnu godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Navedeni upitnik u word formatu može se preuzeti na internetskoj stranici www.mfin.hr.

Upitnik sadrži 35 pitanja. Sva pitanja moraju biti odgovorena upisivanjem oznake x u odgovarajući stupac.

KOME SE PREDAJE UPITNIK

Upitnik se ne predaje niti jednoj instituciji. Zakonski zastupnik je nakon popunjavanja upitnika dužan izvjestiti skupštinu udruge.Iznimno, udruga koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, obvezna je na zahtjev nadležnog tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, dostaviti tom tijelu dokaz o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

DO KADA SE MORA POPUNITI UPITNIK

Za 2020. godinu upitnik se mora popuniti najkasnije do 1. travnja 2021.

ČUVANJE UPITNIKA

Upitnik ostaje kod udruge koja je dužna čuvati ga najmanje 7 godina od završetka godine na koju se upitnik odnosi.

TKO MORA SASTAVITI AKCIJSKI PLAN

Udruga koja ostvaruje prihode u iznosu 3.000.000,00 kn ili više, sastavlja akcijski plan ako na sva pitanja iz upitnika nije dan potvrdan odgovor.Akcijski plan sadrži pitanja na koja je dan negativan ili djelomično potvrdan ofgovor, aktivnosti koje je potrebno poduzeti za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola, a koje će dovesti do otklanjanja manjkavosti koje su utjecale na davanje negativnog ili djelomično potvrdnog odgovora.Akcijski plan se mora donijeti do 30. ožujka 2021. godine.

Kontakt/Lokacija