NEPROFITNE ORGANIZACIJE-BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Blagajničko poslovanje nije detaljno uređeno propisima o neprofitnom računovodstvu, stoga svaka neprofitna organizacija taj segment poslovanja treba urediti za sebe.

Read more

DONACIJE I POMOĆI U SUSTAVU PRORAČUNA

Od prošle godine, s početkom epidemije SARSCoV-2 virusa i potresa u Zagrebu, pa ponovo od kraja 2020. nakon velikih potresa u Sisačkomoslavačkoj županiji, kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika učestali su prijenosi nefinancijske imovine (opreme, zaštitne opreme i sl.), ali i novčani prijenosi sredstava – primljene i dane donacije i pomoći.

Read more

ISPLATA I NEISPLATA OTPREMNINE

Po odredbama Zakona o radu (ZR) radnik ima pravo na otpremninu:

  • u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti
  • zbog prestanka radnog odnosa
  • zbog kolektivnog viška radnika

Read more

SEZONSKO POSLOVANJE OBRTA

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti, u skladu s čl. 8. Zakona o obrtu, od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Read more

Kontakt/Lokacija