Što donose izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

1. ROK ZA DOSTAVU RAČUNA KOJI NEMAJU JIR

Zbog poteškoća u izdavanju računa (npr. veliko opterećenje fiskalizacije računa) može se dogoditi da se računi izdaju bez JIR-a. Dosadašnja odredba Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisivala je da se takvi računi trebaju dostaviti naknadno u vremenu manjeg opterećenja, uzimajući u obzir propisani rok od 48 sati za dostavu računa. Prema prijedlogu rok od 48 sati zamjenjuje se rokom od dva dana.

2. PROMJENA PODATAKA O NAČINU PLAĆANJA NA RAČUNU

U Pravilniku o fiskalizaciji dodaju se novi članci: 14.a – 14.c. iza čl. 14. Riječ je o člancima koji pobliže objašnjavaju provedbu postupka promjene podataka o načinu plaćanja kod već izdanog računa. Naime, ako obveznik fiskalizacije ima potrebu promijeniti podatak o načinu plaćanja kod već izdanog računa iz Pravilnika o fiskalizaciji, odmah izdaje kupcu račun kojim se ispravlja način plaćanja. No, to je dopušteno samo kod izdanog računa koji sadržava JIR. Ako se prilikom obrade XML poruke zahtjeva zapromjenom načina plaćanja računa uspješno prijavi promjena načina plaćanja, CIS1 priprema XML poruku odgovora koja sadržava poruku uspješne prijave promjene načina plaćanja. Nakon što je uspješno prijavljena promjena načina plaćanja, operater na naplatnom uređaju izdaje račun koji sadržava promijenjen način plaćanja.
Međutim, prilikom promjene načina plaćanja može doći do pogrešaka koja je navedena u novom čl. 29.a Pravilnika o fiskalizaciji:

 • datum izdavanja računa u poruci promjene načina plaćanja nije jednak trenutačnom datumu
 • podatci za račun u poruci promjene načina plaćanja razlikuju se od podataka fiskaliziranog računa ili račun nije fiskaliziran.

U slučaju pojave prethodno navedenih grešaka, CIS vraća XML poruku koja sadržava opis pogreške. Na obvezniku fiskalizacije je da ispravi nepravilnosti u slanju poruke i poruku naknadno dostavi. U svim slučajevima kad obveznik fiskalizacije nije dobio poruku uspješne prijave promjene načina plaćanja, treba naknadno ponoviti slanje poruke najkasnije do kraja tekućeg dana. Tek nakon što obveznik fiskalizacije dobije ispravnu poruku od CIS-a, koja sadržava poruku uspješne promjene načina plaćanja, može se smatrati da je račun iz čl. 14.a Pravilnika o fiskalizaciji prijavljen Poreznoj upravi. To znači da se promjena načina plaćanja može obaviti samo tijekom dana u kojemu je račun ispostavljen, a ne poslije.

Prema predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji, dodan je novi privitak – Privitak br. 6. u kojemu je naveden format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za promjenu podatka o načinu plaćanja računa (format poruke specificiran je kroz XML shemu).

3. PROMJENA PODATAKA O NAČINU PLAĆANJA NA PRATEĆEM DOKUMENTU

Ako obveznik fiskalizacije ima potrebu promijeniti podatak o načinu plaćanja kod već izdanog računa na temelju pratećeg dokumenta, za potrebe izdavanja računa kojim se ispravlja način plaćanja već izdanog računa, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Pravilnika o fiskalizaciji. Nadalje, u skladu s Pravilnikom o fiskalizaciji, razmjena podataka između CIS-a i pristupne točke obveznika fiskalizacije odvija se putem web-servisa korištenjem XML poruka, pri čemu za potrebe izdavanja računa kojim se ispravlja način plaćanja već izdanog računa, format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za promjenu podataka o načinu plaćanja računa koji se odnosi na prateći dokument specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku br. 6. Pravilnika o fiskalizaciji.
Izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji stupaju na snagu od 1. siječnja 2022. godine.

Izvor: časopis Računovodstvo, revizija i financije
Tekst preuzet iz članka: Što donose izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom, UDK 657.1/336.2
Autorica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

POTPORA ZA NADOKNADU FIKSNIH TROŠKOVA

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa:022-03/20-07/356 URBROJ:50301-05/14-20-1 od 30. studenoga 2020. (Nar. nov., br. 133/20.) ravnatelj Porezne uprave donio je Uputu o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19).

 1. Tko može ostvariti na​​​doknadu plaćenih fiksnih troškova

Dio ili svi plaćeni fiksni troškovi za mjesec prosinac 2020. godine nadoknaditi će se poduzetnicima kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad (dalje u tekstu: Odluka).

Nadoknada svih ili dijela plaćenih fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike, kojima je:

 • obustavljen rad ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima (osim za ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i vrste Učenički ili Studenski dom ili Akademis iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja odnosno učenike ili studente)
 • obustavljen rad casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje
 • obustavljen rad teretana, fitnes centara te sportskih i rekreacijskih centara
 • obustavljeno održavanje dječjih i drugih radionica te organiziranje plesnih škola
 • obustavljen rad školama stranih jezika osim obavljanja djelatnosti on-line ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu.

Iznimno, pravo na nadoknadu svih ili dijela plaćenih fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je obustavljen rad ugostiteljskih objekata i u slučaju kada u skladu s Odlukom obavljaju dozvoljeni rad pripreme i dostave hrane i pića. 

Pravo na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova ne mogu ostvariti poduzetnici za poslovni prostor u kojem nisu obavljali djelatnost u mjesecu studenom 2020. godine. 

 1. Uvjeti za ostvarivanje nadoknade fiksnih troškova

Pravo na naknadu plaćenih fiksnih troškova ostvaruju poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine bio najmanje 60%.

Poduzetnicima s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% nadoknadit će se iznos plaćenih fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadit će se plaćeni fiksni troškovi poslovanja u cijelosti.

Oni poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine kojima je pad prihoda/primitaka  u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na studeni 2020.godine bio najmanje 60%.

 1. Koji fiksni troškovi se mogu nadoknaditi

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:          

 • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak obvezne pričuve,
 • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,
 • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine, 
 • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,
 • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
 • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost. 

 1. Kako se ostvaruje pravo na nadoknadu fiksnih troškova

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna najkasnije do 15. veljače 2021.

Ako poduzetnici nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“.

U Zahtjevu obvezno se popunjavaju polja 1. Podaci o podnositelju zahtjeva, 2. Sadržaj zahtjeva, te 3. Činjenice za odlučivanje po zahtjevu.

Zahtjev se može preuzeti ovdje.

 1. Postupak ostvarivanje nadoknade fiksnih troškova

Po odobrenju Zahtjeva, Ministarstvo financija, Porezna uprava će dostaviti elektroničkim putem HZZ-u obavijest o statusu Zahtjeva i visini odobrenih plaćenih fiksnih troškova po poduzetniku.

HZZ će obaviti isplatu odobrenih plaćenih fiksnih troškova na naznačeni račun u Zahtjevu.

 

PAUŠALNO OPOREZIVANJE-PODNOŠENJE NOVIH IZVJEŠĆA ZA 2020

Za provedbu paušalnog plaćanja poreza na dohodak, od početka 2020. u primjeni je novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, kojim je propisan način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak te evidencije i izvješća koje moraju voditi fizičke osobe i podnositi Poreznoj upravi (PU).

Read more

ULAZAK I IZLAZAK IZ REGISTRA OBVEZNIKA PDV-A

Kada govorimo o sustavu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (PDV), poreznim obveznikom se smatra svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva u drugu državu članicu (uključujući i građane), koja kupcu otpremi prodavatelj, sam kupac ili druga osoba za njihov račun na područje druge države članice.

Poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba koja na području RH nema sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište, a u RH obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak pretporeza, osim isporuka dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara.

Prema tome, poreznim obveznikom u smislu oporezivanja PDV-om smatra se svaka pravna ili fizička osoba koja obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost, neovisno o tome je li ta osoba upisana u registar obveznika PDV-a ili nije. U skladu s time, porezne obveznike možemo podijeliti na one koji su upisani u registar obveznika PDV-a i one koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

Read more

PRESTANAK DRUŠTVA PO SKRAĆENOM POSTUPKU

Odlukom članova društva, uz ispunjenje propisanih uvjeta, društvo može prestati po skraćenom postupku bez da se provodi postupak likvidacije. Uprava društva koje prestaje po skraćenom postupku dužna je za razdoblje od početka poslovne godine do okončanja poslovanja sastaviti financijske izvještaje i porezne prijave i dostaviti ih nadležnim institucijama.

Read more

NOVE MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA-SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika, a kod kojih je privremeno smanjen opseg posla uvjetovan epidemijom bolesti COVID-19. Sama mjera bi se provodila za razdoblje od 1.6. do 31.12.2020. Suština mjere odnosi se na davanje potpore poslodavcu za vrijeme koje radnik ne radi tj. za njegovo skraćeno radno vrijeme. Proizlazi da se potpora dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena, a isto može biti najviše do polovice mjesečnog fonda sati.

Read more

Kontakt/Lokacija