DOKAZI POTREBNI KOD ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU

 

Od 1.1.2020 godine za primjenu oslobođenja u isporuci dobara unutar EU primjenjuje se Provedena uredba vijeća EU br. 2018/1912 koja je direktno implementirana u hrvatsko gospodarstvo.

U skladu s odredbama ove Uredbe prodavatelj je dužan osigurati dva neproturječna dokaza da su dobra otpremljena ili prevezena u drugu članicu EU. Vrste dokaza ovise o tome tko organizira prijevoz robe i to:

 • Prodavatelj organizira prijevoz sam ili treća osoba organizira prijevoz u ime prodavatelja
 • Kupac organizira prijevoz sam ili treća osoba organizira prijevoz u ime kupca
Vrste dokaza

Prodavatelj organizira prijevoz sam ili treća osoba organizira prijevoz u ime prodavatelja

Kupac organizira prijevoz sam ili treća osoba organizira prijevoz u ime kupca

Osnovni dokazi
 • Potpisani međunarodni teretni list ili bilješke (CMR)
 • Teretnica (otpremnica)
 • Račun prijevoznika dobara
 • Pisana izjava kupca koju je obavezan dostaviti prodavatelju do 10-og dana u narednom mjesecu koji slijedi iza mjeseca isporuke. Pisana izjava treba sadržavati:
 • Datum izdavanja
 • Ime i adresu stjecatelja
 • Količinu i prirodu robe
 • Datum i mjesto dolaska robe
 • Indetifikacijski broj u slučaju prijevoznih sredstava
 • Indetifikacija pojedinca koji preuzima robu za račun stjecatelja
 • Potpisani međunarodni teretni list ili bilješke (CMR)
 • Teretnica (otpremnica)
 • Račun prijevoznika dobara
Dodatni dokazi
 • Polica osiguranja povezana s otpremom ili prijevozom robe ili bankovni dokumenti kojima se potvrđuje plaćanje otpreme ili prijevoza robe
 • Službeni dokumenti koje je izdalo tijelo javne vlasti, poput javnog bilježnika, kojima se potvrđuje dolazak robe u državu članicu odredišta
 • Potvrda koju je u državi članici odredišta izdao posjednik skladišta, a kojom se potvrđuje skladištenje robe u toj državi članici

Važno je napomenuti kako je prodavatelj obvezan osigurati dva proturječna dokaza i to:

– dva dokaza iz skupine osnovnih dokaza

– jedan dokaz iz skupine osnovnih dokaza + jedan dokaz iz skupine dodatnih dokaza.

Ako prodavatelji ne osiguraju naprijed navedene dokaze, pri isporukama dobara iz Hrvatske u druge članice EU, biti će u obvezi uračunati hrvatski PDV.

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI KAKO BI ISPORUKA DOBARA UNUTAR EU BILA OSLOBOĐENA PDV-A

Radi činjenice da PDV identifikacijski broj postaje materijalni uvjet za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u drugu državu članicu, a ne samo formalni uvjet, propisuje se izmjena uvjeta za oslobođenje od plaćanja PDV-a kod isporuka dobara u druge države članice.

U skladu s navedenim, tuzemni porezni obveznik od 1.1.2020. ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a za otpremljena ili prevezena dobra u drugu državu članicu pod sljedećim uvjetima:

 • dobra se isporučuju drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koja djeluje kao takva, u toj drugoj državi članici,
 • porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik kojoj se obavlja isporuka registrirana je za potrebe PDV-a u toj drugoj državi članici te je isporučitelju dala svoj PDV identifikacijski broj,
 • porezni obveznik isporučitelj mora podnijeti Zbirnu prijavu (Obrazac ZP) i u njoj iskazati točne podatke.

Od 01.01.2020. pri isporukama dobara u drugu državu članicu EU PDV ID broj iz VIES baze postaje materijalni dokaz. Navedeno znaći kako porezni obveznici koji isporučuju dobra unutar EU na dan izdavanja računa obvezni su isprintati PDV ID broj kupca iz VIES baze i čuvati ga uz račun, jer isti dokaz nije moguće doniti unatrag na određeni datum.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Kontakt/Lokacija