DONACIJE I POMOĆI U SUSTAVU PRORAČUNA

Od prošle godine, s početkom epidemije SARSCoV-2 virusa i potresa u Zagrebu, pa ponovo od kraja 2020. nakon velikih potresa u Sisačkomoslavačkoj županiji, kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika učestali su prijenosi nefinancijske imovine (opreme, zaštitne opreme i sl.), ali i novčani prijenosi sredstava – primljene i dane donacije i pomoći.

Pravilnikom o računovodstvu je definirano što se smatra donacijama a što pomoćima, kako slijedi:

 • donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima koji uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje država može davati različitim karitativnim i sličnim dobrotvornim organizacijama za daljnju distribuciju građanima i kućanstvima
 • u kapitalne pomoći klasificiraju se prijenosi nefinancijske imovine ili sredstava za financiranje troškova nefinancijske imovine trgovačkim društvima, zadrugama, obrtnicima i poljoprivrednicima, za pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina, za otpisivanje duga na temelju dogovora (ugovora) s dužnikom i plaćanja po protestiranim jamstvima
 • kapitalne pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU osim prijenosa novca obuhvaćaju i prijenose u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini, a donacije osim u novcu mogu biti dane i kao prijenosi dugotrajne nefinancijske imovine i kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini
 • tekuće pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU osim u novcu mogu biti dane i u kratkotrajnoj nefinancijskoj imovini, donacije osim u novcu mogu biti dane i u kratkotrajnoj nefinancijskoj imovini, jednako kao i i tekuće pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima – u kratkotrajnoj nefinancijskoj imovini
 • pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna obuhvaćaju tekuće i kapitalne prijenose koje proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici dobiju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, iz proračuna od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna
 • prihodi od donacija su sredstva koja, bez obveze vraćanja, proračun i proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Prijenosi nefinancijske imovine

Za donacije nefinancijske imovine (dugotrajne i kratkotrajne) iskazuju se prihodi i rashodi. Izuzetak su donacije nefinancijske imovine (dugotrajne i kratkotrajne) između proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (subjekata unutar općeg proračuna), koje se evidentiraju preko promjena u obujmu imovine. Pomoći dane u obliku prijenosa nefinancijske imovine priznaju se u visini knjigovodstvene vrijednosti imovine.

Način evidentiranja dobivene dugotrajne nefinancijske imovine propisuje čl. 55. st. 3. Pravilnika o računovodstvu:

 • zadužuje se odgovarajući račun rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i
 • odobrava odgovarajući račun prihoda

Istovremeno se za primljenu imovinu:

 • zadužuje odgovarajući račun nefinancijske imovine u razredu 0, a
 • odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

Iznosi koji se knjiže su procijenjene vrijednosti imovine.

Kapitalne donacije ostvaruju se od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Pravilnikom o računovodstvu (čl. 55. st. 4.) propisano je postupanje za primljene donacije kratkotrajne nefinancijske imovine:

 • zadužuje se odgovarajući račun rashoda za nabavu kratkotrajne nefinancijske imovine u razredu 3 i
 • odobrava odgovarajući račun prihoda

Evidencije u razredu 0 (i podskupini 911 Vlastiti izvori) provode se kod donacija sitnog inventara i proizvedene kratkotrajne imovine koja se drži na zalihama.

Tekuće donacije ostvaruju se od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Način evidentiranja danih donacija dugotrajne nefinancijske imovine propisuje čl. 55. st. 1. Pravilnika o računovodstvu: kapitalne pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini, dane donacije dugotrajne nefinancijske imovine i kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini evidentiraju se:

 • odobravanjem prihoda od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine na odgovarajućem računu razreda 7 i
 • zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda poslovanja

Nadalje je Pravilnikom (čl. 55. st. 1.) propisano da se istovremeno:

 • odobrava odgovarajući račun dugotrajne nefinancijske imovine u razredu 0, a
 • zadužuje odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9,

no tu treba pojasniti da se kod isknjiženja dugotrajne imovine zapravo odobrava odgovarajući račun na kojem je bila iskazana nabavna vrijednost imovine, zadužuje račun na kojem je iskazan ispravak vrijednosti te imovine (u razredu 0) te se za iznos knjigovodstvene (sadašnje) vrijednosti te imovine zadužuje odgovarajući račun podskupine 911.

Knjiženje se obavlja u visini knjigovodstvene vrijednosti darovane imovine.

Kapitalne donacije daju se fizičkim osobama (građanima i kućanstvima) i neprofitnim organizacijama (zdravstvenim organizacijama koje nisu proračunski korisnici, vjerskim zajednicama, nacionalnim zajednicama i manjinama, udrugama građana, političkim strankama, sportskim društvima, zakladama i fundacijama, humanitarnim organizacijama itd.). Trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima daju se kapitalne pomoći.

Člankom 55. st. 2. Pravilnika o računovodstvu propisano je postupanje za dane donacije kratkotrajne nefinancijske imovine: tekuće pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u kratkotrajnoj nefinancijskoj imovini, donacije kratkotrajne nefinancijske imovine i tekuće pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u kratkotrajnoj nefinancijskoj imovini evidentiraju se:

 • odobravanjem prihoda od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine na osnovnom računu 64251 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine i
 • zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda poslovanja

Istovremeno se provode evidencije u razredu 0 ako se radi o donacijama sitnog inventara i kratkotrajne imovine koja se drži na zalihama.

Kako je propisano da se dane pomoći i donacije u nefinancijskoj imovini evidentiraju kao prihodi i rashodi u visini knjigovodstvene vrijednosti te imovine, proizlazi da kod danih pomoći i donacija u nefinancijskoj imovini koja nema sadašnje (knjigovodstvene) vrijednosti, nema knjiženja prihoda i rashoda, pa se obavlja samo isknjiženje nabavne i ispravka vrijednosti darovane imovine.

Međusobni prijenosi nefinancijske imovine između proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (subjekata unutar općeg proračuna) evidentiraju se preko promjena u obujmu imovine. Prema odredbama Pravilnika dane donacije nefinancijske imovine iskazuju se u visini knjigovodstvene (sadašnje) vrijednosti darovane imovine (to je razlika između nabavne i ispravka vrijednosti te imovine), a primljene donacije nefinancijske imovine po procijenjenoj vrijednosti.

Ako primatelj donacije nefinancijske imovine od davatelja – drugog proračuna/proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika ne dobije podatke o knjigovodstvenoj vrijednosti darovane imovine, tada je dužan procijeniti vrijednost te imovine.

Primljene i dane pomoći i donacije u novcu iskazuju se kao prihodi odnosno kao rashodi u trenutku priljeva odnosno odljeva sredstava.

Kontakt/Lokacija