Oporezivanje drugih dohodaka

Drugi dohodak je razlika između svakog pojedinačnog primitka što se ne ostvaruje po osnovi primitaka od nesamostalnog rada (plaća i mirovina), od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala te od osiguranja i propisanih izdataka.

U praksi te primitke najčešće prepoznajemo kao naknade prema ugovoru o djelu, autorski honorari, primici u naravi i sl.

Porez na dohodak obračunava isplatitelj po odbitku prilikom isplate te o tome izvješćuje poreznu upravu na obrascu JOPPD.

Parametri za izračun ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara za 2019. godinu (nema nikakvih promjena u odnosu na 2018. godinu):

– Porez se obračunava po stopi od 24%

– Paušalni izdatak (neoporezivi iznos primitka) za autorske naknade iznosi 30% a za umjetničke naknade 55%

– Doprinosi za zdravstveno osiguranje – 7,5%

– Doprinosi za mirovinsko osiguranje – 10% (MIO 1. stup – 7,5%, MIO 2. stup – 2,5%)

Obračun doprinosa i poreza na drugi dohodak koji podliježe plaćanju doprinosa

Shema obračuna doprinosa i poreza na drugi dohodak na ugovorenu bruto svotu

RED. BR. OPIS
1. Bruto-svota drugog dohotka
  2. Doprinos za mirovinsko 10 % ( I. stup 7,5 % , II. stup 2,5 %)
3. Porezna osnovica (1 − 2)
4. Porez 24 %
5. Prirez (red. br. 4 x stopa prireza)
6. Ukupno porez i prirez (4 + 5)
7. Neto (red. br. 1 − 2 − 6)
8. Doprinos za zdr. osig 7,5 %
9. Ukupno trošak isplatitelja (1 +8)

Formula za koeficijent za preračunavanje neto svote drugog dohotka u bruto svotu

p = porezna stopa (24 %)

kpr = koeficijent prireza ( pr : 100 + 1)

ppr = stopa poreza uvećana za prirez (p x kpr)

kppr = koeficijent poreza i prireza

Obračun poreza i doprinosa na autorski honorar

Shema obračuna doprinosa, autorski honorar i porez

RED. BR. OPIS
1. Bruto-svota aurorskog honorara
2. Paušalni izdatak 30 %
3. Osnovica za doprinose (1 − 2)
4. Doprinos za MO 10 % I. stup 7,5 % II. stup 2,5 %
5. Porezna osnovica (3 − 4)
6. Porez (red. br. 5 x 24 %)
7. Prirez (red. br. 6 x stopa prireza)
8. Ukupno porez i prirez (6 + 7)
9. Neto-honorar (red. br. 1 − 4 − 8)
10. Doprinos za zdr. osig. (red. br.3 x 7,5 %)

Formula za preračunavanje neto svote u bruto svotu autorskog honorara

Obračun poreza i doprinosa na autorski honorar umjetnika

Shema obračuna doprinosa i poreza na autorski honorar umjetnika

RED. BR. OPIS
1. Bruto-svota aurorskog honorara
2. Paušalni izdatak 55 % (30 % + 25 %)
3. Osnovica za doprinose (1 − 2)
4. Doprinos za MO 10 % I. stup 7,5 % II. stup 2,5 %
5. Porezna osnovica (3 − 4)
6. Porez (red. br. 5 x 24 %)
7. Prirez (red. br. 6 x stopa prireza)
8. Ukupno porez i prirez (6 + 7)
9. Neto-honorar (red. br. 1 − 4 − 8)
10. Doprinos za zdr. osig. (red. br.3 x 7,5 %)

Formula za preračunavanje neto svote u bruto svotu autorskog honorara umjetnika

Isplata autorskih naknada nerezidentima

Porezni obveznik je svaka fizička osoba koja ostvaruje dohodak, pa tako i nerezidenti za dohodak koji ostvare u RH.

Nerezidenti su fizičke osobe koje u RH nemaju ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a ostvaruju dohodak,pa tako i nerezidenti za dohodak koji ostvare u RH .

Kod načina oporezivanja primitaka nerezidenta, temeljno su moguća dva načina postupanja:

1. Prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – nerezident iz zemlje s kojom je u primjeni ugovor

2. Prema tuzemnom popisu – primatelj rezident zemlje s kojom nije u primjeni ugovor ili kada je ugovor u primjeni, ali nisu zadovoljeni propisani uvjeti .

Kada se isplata dohotka, pa tako i autorske naknade, obavlja rezidentima država s kojima je u primijeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, moguće je pri oporezivanju postupati prema odredbama konkretnog Ugovora, što je primijena nižih stopa ili čak neoporezivanje ako prema Ugovoru pravo oporezivanja ima samo država rezidentnosti primatelja dohotka .

Ova primijena je moguća samo ako isplatitelj u trenutku isplate primitka nerezidentu raspolaže ovjerenim primjercima obrasca: Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više isplaćenog poreza_________ prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između RH i ________ . Zahtjev treba biti ovjeren od nadležnog inozemnog tijela.

Za svaku isplatu je potrebno podnositi Zahtjev .

Ako se prema Ugovoru porez ne plaća u RH, pravo oporezivanja ima samo država rezidentnosti stjecatelja primitka, nerezident može dostaviti samo potvrdu o rezidentnosti izdane od strane inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe nije potrebno podnositi Zahtjev.

Pregled poreznih stopa za autorske naknade prema Ugovorima:

Države s kojima je u primjeni Ugovor .%.
Armenija,Gruzija,Iran,Italija,Izrael, JAR,Luksemburg,San Marino,
Slovenija,VB,Kosovo,Ujedinjeni Arapski Emirati
5
Španjolska 8
Albanija,Azerbajdžan, Bjelorusija,BIH,Crna Gora, Češka, Čile,
Danska, Estonija, Finska, Grčka, Indija, Indonezija, Irska, Island,
Jordan, Kanada, Katar, Kina, Kuvajt ,Latvija,Litva, Makedonija,
Malezija,Maroko,Moldova,Norveška,Oman,Poljska,Portugal,
Rumunjska,Rusija,Slovačka,Srbija,Turkmenistan,Turska,Ukrajina
10
Sirija 12
Austrija,Belgija,Bugarska,Francuska,Koreja,Mađarska,Malta, Mauricijus, Nizozemska,Njemačka,Švedska,Švicarska 0

Isplata naknade rezidentima država s kojima nije u primijeni Ugovor

Kada se autorska naknada isplačuje rezidentima zemalja s kojima nije u primijeni Ugovor, pri isplatama se postupa na isti način kao i kod isplata tuzemnim poreznim obveznicima, odnosno primijenom našeg Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak .

Autorske naknade smatraju se drugim dohotkom koji se oporezuje po stopi 24%, a plaća se kao porez po odbitku u trenutku isplate naknade . Kod autorskih naknada priznaje se i 30% paušalnih izdataka. Paušalni izdatak priznaje se prije izdatka za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitka tj. za MIO koji se smatraju priznatim izdatkom .

Obveza doprinosa na autorske naknade nerezidentima

Isplata autorskih naknada načelno podliježe obvezi obračunavanja i plaćanja propisanih doprinosa za drugi dohodak, neovisno radi li se o isplatama rezidentima ili nerezidentima .

Isplate rezidentima drugih članica EU, države Europskog gospodarskog prostora (EGP) -Island, Norveška, Lihtenštajn i država Švicarska .

Isplata strancu-osobi iz države s kojom je RH sklopila Ugovor o socijalnom osiguranju u slučaju ispunjenja propisanih uvjeta ne dolazi do obveze doprinosa .

Zahtjev za dodijeljivanje OIB-a , koji u ime strane osobe može podnijeti i opunomočenik .Punomoć treba biti izdana upravo u svrhu postupka za određivanje i dodijeljivanje OIB-a .

Obrazac Zahtjeva može se preuzeti sa internetskih stranica Porezne Uprave – www.porezna-uprava.hr

UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZ NA DOHODAK I PRIREZ ZA DRUGI DOHODAK

Oporezivanje primitaka učenika i studenata na radu

Učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga,mogu u tijeku poreznog razdoblja uz propisani neoporezivi iznos do 15.000,00 kn koristiti i godišnji osnovni odbitak u iznosu od 45.600,00 kn (ukupno 60.600,00 kn), ali ne i pravo na uvećani osobni odbitak .

Pravo na uvećani osobni odbitak mogu iskoristiti u godišnjem obračunu ako su ispunjeni propisani uvjeti.

Drugi dohodak – primici učenika i studenata koji tijekom godine prelaze iznos 60.600,00 kn podliježu oporezivanju na način propisan za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

Učenici i studenti čiji primici za rad prelaze propisani neoporezivi iznos od 15.000,00 kn godišnje ne mogu biti uzdržavani članovi svojim roditeljima .

Kontakt/Lokacija