E-KOMUNIKACIJA SA SUDOVIMA I UPIS E-MAIL ADRESE U SUDSKI REGISTAR

Prvenstveno je potrebno istaknuti kako su navedene obveze uređene u dva odvojena zakona:

 • Zakonu o sudskom registru (Nar. nov., br. 1/95. – 40/19.)
 • Zakonu o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91. – 70/19.).

1. Obveza upisa e-mail adrese u sudski registar

Obveza upisa adrese elektroničke pošte u sudski registar je uvedena zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. U skladu s time, trgovačko društvo i drugi subjekt upisa obvezan je najkasnije u roku od 3 mjeseca od upisa osnivanja u sudski registar podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte i to putem propisanog obrasca Zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte (dalje: Zahtjev).

Navedeni tromjesečni rok za upis elektroničke pošte odnosi se dakle na one pravne osobe koje se prvi put upisuju u sudski registar. Premda to nije izričito propisano zakonom, mišljenja smo da bi i već osnovani i upisani subjekti također trebali zatražiti upis adrese elektroničke pošte u sudski registar. Ako netko nije dostavio taj podatak u roku od tri mjeseca, onda to treba učiniti čim prije.

Propisana je i obveza da se dostavi podatak o promjeni adrese elektroničke pošte već upisane u sudski registar.

Obveza upisa elektroničke pošte u sudski registar provodi se na način da se popunjeni (pomoću računala) i vlastoručno potpisan (od strane svih članova uprave trgovačkog društva) Zahtjev dostavlja nadležnom sudskom registru, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Prijava i isprave priložene uz prijavu moraju biti ispisani crnim slovima veličine od 10 do 12 točaka, uredno, pregledno, čitljivo, bez brisanja, pretipkavanja ili umetanja i bez nepoznatih kratica. Prijava se ne smije dostavljati u preslici i ne smije biti otiskana dotrajalom vrpcom pisaćeg stroja ili pisača.

Rok za upis je do 1.rujna 2020.

2. Obveza elektroničke komunikacije sa sudovima

Usporedno sa izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 70/19) uvedena je obveza za sve pravne osobe (dakle i udruge) da najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja ovog zakona na snagu zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (rok istječe 1.9.2020.).

Ostali subjekti (npr. obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i sl.) također mogu (ali nemaju obvezu!) zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije, i nakon 1. rujna 2020. godine.


Sve potrebne informacije za traženje pristupa dostupne su internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa  https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/
Navedeno ministarstvo osigurava tehničke preduvjete za uslugu e-komunikacija, a dodatna tehnička pojašnjenja o korištenju ove usluge možete zatražiti na e-mail adresi ekomunikacija@pravosudje.hr


Usluga ‘e-Komunikacija’ omogućava: 

 • Slanje podnesaka i priloga sudu,
 • Zaprimanje sudskih pošiljaka
 • Udaljeni uvid u sudski predmet.

Da bi pravna osoba mogla koristiti usluge ‘e-Komunikacije’ mora imenovati osobu koja će je zastupati, a koja mora posjedovati: 

 • elektroničku vjerodajnicu sigurnosne razine 3 i više (za prijavu u sustav e-Građani),
 • kvalificirani elektronički potpis
 • te pravna osoba, kao i opunomoćenik trebaju biti upisane u interni registar kod Ministarstva pravosuđa.

Ukoliko ne posjedujete neku od navedenih vjerodajnica možete, bez plaćanja naknade, zatražiti izdavanje vjerodajnica mToken za e-Građane i/ili ePASS za e-Građane.  
Navedene vjerodajnice izdaje Financijska agencija (FINA). 
Pravne osobe koje ne zatraže pristup neće moći komunicirati sa sudovima u e-obliku. U tom slučaju primjenjivati će se odredba čl. 133.d Zakona o parničnom postupku: „Ako sud utvrdi da dostava elektroničkim putem nije moguća, dostavit će pismeno na drugi način i navesti razlog za takvu dostavu.“

Uputa za uključivanje pravnih osoba u eKomunikaciju

za uključenje u eKomunikaciju potrebno je na adresu elektroničke pošte ekomunikacija@pravosudje.hr dostaviti podatke:
 
–  OIB pravne osobe
–  naziv pravne osobe
– adresa elektroničke pošte 
(e-mail na koji ćete dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim eKomunikacijom u sigurni elektronički pretinac)
– ime  i prezime, OIB osobe ovlaštene za rad u eKomunikaciji (Ministarstvo će inicijalno uključiti isključivo osobe koje su upisane u Sudskom registru kao ovlaštene osobe za zastupanje, dok te osobe mogu pri prvom ulasku na web aplikaciju  eKomunikacija dati ovlasti drugim osobama).
Tehnički preduvjeti za prijavu na uslugu eKomunikacija su slijedeće:
 
1. Elektronička vjerodajnica razine 3 ili više
Lista svih prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na poveznici https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667.
 
2. Potpisni certifikat
Potpisni certifikat koristi se za potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom. Kvalificirani elektronički potpis, sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014), ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.
 
Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:

 • Financijska agencija (FINA)
 • Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)
 • MUP, posredno, u vidu izdavanja osobne iskaznice

Potpisni certifikati izdaju se na zaštićenom USB uređaju ili pametnim karticama, te imaju određeni rok valjanosti.
 
Napominjemo kako je od FINA-e i/ili AKD-a moguće dobiti na istom sticku/kartici elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat.
 
3. Upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa (provedeno kroz informacijski sustav, od strane Ministarstva pravosuđa).
 
Usluzi e-komunikacija se pristupa preko poveznice https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

 

 

 

 

Kontakt/Lokacija