GODIŠNJI OBRAČUN POSLOVANJA I SLOBODNIH ZANIMANJA I PODNOŠENJE POREZNE PRIJAVE ZA 2019.

Obrtnici i slobodna zanimanja koja obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost i za svoje poslovanje vode poslovne knjige i evidencije, sastavit će godišnju poreznu prijavu i napraviti godišnji obračun poslovanja za 2019. godinu prema odredbama

Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 121/19.) i Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 80/19), kao temeljnih propisa kojima je u Republici Hrvatskoj uređen sustav oporezivanja dohodaka fizičkih osoba.

Do kraja veljače 2020. godine, zajedno s prijavom poreza na dohodak za 2019. (Obrazac DOH), obrtnici trebaju predati i izvješća o ostalim obvezama.

Rokovi predaje su:

 • do 31. siječnja 2020. Poreznoj upravi dostavlja se prijava poreza na dohodak na Obrascu DOH-Z koju dostavljaju obrtnici koji imaju zajednički obrt, odnosno posluju u supoduzetništvu, zajedno s Popisom dugotrajne imovine (Obrazac DI)
 • do 29. veljače 2020. Poreznoj upravi dostavlja se: prijava poreza na dohodak za 2019. − Obrazac DOH zajedno s Popisom dugotrajne imovine (obrazac DI), ako nije predan uz Obrazac DOH-Z, i drugi prilozi obračun članarine za Komoru (Obrazac KD), turistička članarina (Obrazac TZ) i spomenička renta (Obrazac SR).

   

Porezni obveznici koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu:

 • porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od obrtničke djelatnosti
 • porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od slobodnih zanmanja
 • porezni obveznici koji obavljaju poljoprivrednu i šumarsku djelatnost
 • porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od imovine izdavanjem u najam ili zakup nekretnine, a po osnovi iznajmljivanja su obveznici PDV-a
 • porezni obveznici koji ostvaruju drugi dohodak i na vlastiti zahtjev su upisani u RPO registar.

Od obveze podnošenja godišnje porezne prijave, izuzete su jedino fizičke osobe kojima je rješenjem ispostave PU bilo utvrđeno paušalno plaćanje poreza na dohodak za 2019. godinu, ako su bili zadovoljeni slijedeći uvjeti:

 • fizička osoba po osnovi djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva nije obveznik PDV-a
 • po osnovi te djelatnosti koju obavlja, ukuoni godišnji primitci u poreznom razdoblju nisu prelazili svotu od 300.000,00 (neplaćeno).
 • Da istovremeno ne obavlja samostalnu djelatnost od koje se dohodak mora utvrđivati na temelju poslovnih knjiga prema čl. 30 do 35. Zakona.

Prema čl. 19. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16., 106/18. i 121/19.), godišnje porezne osnovice i stope poreza na dohodak prikazane su kako slijedi:

 • do 210.000,00 kn primjenjuje se stopa od 24 %
 • iznad 210.000,00 kn godišnje primjenjuje se stopa od 36 %.

Počevši od druge godine poslovanja predujmovi poreza na dohodak plaćaju se mjesečno i to do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec (čl. 37. st. 5. Zakona o porezu na dohodak).

Mjesečni predujam za 2020. utvrđuje se na obrascu DOH za 2019.

Posebno se ističe da su obrtnici dužni na temelju podataka iz poslovnih knjiga na kraju kalendarske godine, odnosno na početku 2020. godine utvrditi je li ispunjavaju propisane uvjete za promjenu načina oporezivanja i obvezni prelazak u sustav poreza na dobit, te o tome podnijeti pisano izvješće ispostavi PU.

 

 

POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE ZA SAMOSTALNU DJELATNOST

Utvrđivanje poslovnih primitaka i izdataka za 2019. Prema Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak, porezni obveznici u svom poslovanju trebaju voditi propisane poslovne knjige:

 • Knjigu primitaka i izdataka, Obrazac KPI za evidenciju o dnevnim i ukupnim poslovnim primicima i izdacima ostvarenim u poreznom razdoblju u gotovini, na žiro račun ili u naravi;
 • Popis dugotrajne imovine, Obrazac DI, koji se vodi u slobodnim listovima, a koristi se kao obvezna evidencija stvari i prava (investicijskih dobara), koja služe za stjecanje dohotka, čije su pojedinačne nabavne vrijednosti ili troškovi proizvodnje veći od 3.500,00 kuna, a vijek trajanja im je duži od godine dana;
 • Knjigu prometa (blagajničkih primitaka), Obrazac KPR, u koju porezni obveznik za svako prodajno mjesto ili radnju na kraju radnog dana, a najkasnije prije početka idućeg radnog dana, upisuje samo primitke ostvarene u gotovu novcu i čekovima građana;
 • Evidenciju o tražbinama i obvezama, samo za račune koji su primljeni ili ispostavljeni s oznakom R-1 ili R-2 te koji su naplaćeni ili plaćeni negotovinskim putem. Evidencija o tražbinama i obvezama obvezno mora sadržavati najmanje podatke o rednom broju, nazivu kupca odnosno dobavljača, broju i nadnevku izlaznog odnosno ulaznog računa, izračunatom iznosu, nadnevku plaćanja/naplate te plaćenom odnosno naplaćenom iznosu. Ukoliko porezni obveznik poreza na dohodak utvrđuje dohodak u paušalnom iznosu prema rješenju Porezne uprave, tada ne vodi navedene poslovne knjige već samo Knjigu prometa. Napominjemo također da obrtnici i slobodna zanimanja koji su obveznici PDV-a trebaju voditi knjige ulaznih i izlaznih računa prema svim primljenim i izdanim računima, sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost. Na taj način nisu obvezni osiguravati podatke o potraživanjima i obvezama. Međutim, porezni obveznici koji knjige ulaznih računa vode prema plaćenim, odnosno neplaćenim računima, trebaju voditi evidenciju o tražbinama i obvezama (Obrazac TO).

ISKAZIVANJE POSLOVNIH PRIMITAKA

Poslovni su primitci sva dobra koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju. Uvažavajući načelo blagajne, u stupcima 5,6 i 7 obrasca KPI, iskazuju se samo naplaćeni primici koji su vezani uz obavljanje samostalne djelatnosti.

U skladu s čl. 31. st. 1. Zakona te čl. 11. i 34. Pravilnika, poslovnim primitcima smatraju se:

 • Sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i dr.) koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju prema njihovoj tržišnoj vrijednosti
 • Primljeni predujmovi i prolazne stavke
 • Primitci ostvareni od prodaje stvari ili prava koja služe za obavljanje samostalne djelatnosti i koja se vode ili su se trebala voditi u popisu DI
 • Primitci ostvareni od izuzimanja stvari ili prava
 • Primitci koji se javljaju kod zatvaranja obrta odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti – likvidacije
 • Primitci od otuđenja djelatnosti (prodaje, darovanja i sl).
 • Manjkovi dobara u smislu propisa o PDV-u iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske obrtničke komore uvećani za pripadajući PDV
 • Primitci po osnovi kamata iz čl. 65. Zakona ako su ostvareni iz financijskih transakcija koje čine osnovnu djelatnost poreznog obveznika i naplaćene zatezne kamate na potraživanja iz poslovnih odnosa
 • Primitci – svote državnih pomoći i poticaja
 • Primitci na temelju oproštenog duga od strane vjerovnika
 • Primitci na temelju odricanja potraživanja od kupca

   

   

Primici koji se ne iskazuju u obrascu KPI:

 • Vlastiti novac koji se unosi u obrt u obliku pozajmice, primljeni zajmovi i krediti od banaka
 • Isplata novca iz obrta tijekom godine za vlastite potrebe obrtnika kao predujam dohotka
 • Novčani priljevi koji se naplaćuju u ime i za račun drugoga – prolazne stavke
 • Nadoknada HZZO-a za vrijeme bolovanja obrtnika
 • Nastala ili dospjela potraživanja za prodanu robu ili obavljene usluge koja nisu naplaćena

ISKAZIVANJE POSLOVNIH IZDATAKA

Prema čl. 11. i 32. Zakona te čl. 11. i 35. Pravilnika, kao poslovni izdatci mogu se priznati samo oni izdatci o kojima postoje uredne isprave i koji su izravno vezani za ostvarivanje primitaka. Poslovnim se izdatcima smatraju i knjiže u Obrazac KPI sljedeći poslovni izdatci:

 • Izdatci za materijal, robu, proizvode, energiju i usluge na osnovi obavljanja samostalne djelatnosti
 • Izdatci u vezi s korištenjem prostora i opreme u kojima se obavlja djelatnost
 • Dani predujmovi
 • Izdatci osoblja i doprinosi za obvezna osiguranja radnika i nositelja obrta
 • Izdatci za obrazovanje i izobrazbu poduzetnika i njegovih radnika
 • Otpisi dugotrajne imovine – amortizacija
 • Ulaganja, osim ulaganja u dugotrajnu imovinu i ulaganja u novcu
 • Preostala knjigovodstvena vrijednost u slučaju prodaje ili izuzimanja imovine
 • Naknade, potpore i nagrade za nositelje obrtničke djelatnosti i djelatnosti slobodnog zanimanja kao i djelatnosti poljoprivrede te zaposlenike kod navedenih obveznika
 • Isplate stipendija
 • Izdatci u vezi s otuđenjem ili likvidacijom djelatnosti
 • Nagrade učenicima na praktičnom radu i naukovanju
 • Plaćene kamate po kreditima i zajmovima koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti kao i zatezne kamate na obveze iz poslovnih odnosa
 • Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori, članarina turističkoj zajednici, spomenička renta
 • Premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg zaposlenika
 • Proizvodi iz asortimana poreznog obveznika te drugi reklamni predmeti

Izdatci koji se porezno ne priznaju

Ovo je skupina izdataka koja u cijelosti ili jednim dijelom ne služe za ostvarivanje dohotka od obrta i slobodnih zanimanja te kao takvi nisu izravno vezani za obavljanje djelatnosti.

  • 50 % izdataka reprezentacije
  • Porez na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju te besplatne isporuke i drugi slični izdatci
  • Isplate naknada poduzetnicima koji obavljaju samostalnu djelatnost na osnovi naknada, potpora i nagrada ako prelaze propisane svote
  • Dnevnice i troškovi službenog putovanja poduzetnika koji obavljaju samostalnu djelatnost, iznad propisanih svota
  • Izdatci – 50 % u vezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja tim sredstvima za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća u naravi ili drugi dohodak.
  • plaćeni porez na dohodak (mjesečne akontacije i razlika po godišnjoj poreznoj prijavi),porez na dodanu vrijednost (uplate na temelju mjesečnog ili tromjesečnog Obrasca PDV),porez na nasljedstva i darove te drugi osobni porezi
  • izdatci za novčane kazne i prekršaje, izdatci za troškove sudskog ili upravnog postupka u osobnim predmetima i kamate na zakašnjela plaćanja osobnih izdataka
  • otplate kredita i zajmova nositelja obrtničke djelatnost

ZAKLJUČIVANJE OBRASCA KPI I UTVRĐIVANJE DOHOTKA I POREZNE OSNOVICE NA OBRASCU DOH-Z I OBRASCU DOH ZA 2019. GODINU

Dohodak od samostalnih djelatnosti je, prema čl. 29. st. 1. Zakona, razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. Pritom nije bitno je li riječ o obrtničkoj djelatnosti s jednim nositeljem ili obavljanju obrtničke djelatnosti s više supoduzetnika. Za 2019. godinu to su svi poslovni događaji (primitci i izdatci) evidentirani u Obrascu KPI prema načelu blagajne, dakle oni koji su plaćeni i naplaćeni u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine, zajedno s izdatkom amortizacije – otpisom dugotrajne imovine, a prema obračunu iskazanom u Obrascu DI.

 • OBRAZAC DOH – PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

Utvrđenu svotu dohotka od obavljanja samostalne djelatnosti – jedan nositelj, treba unijeti u obrazac Prijava poreza na dohodak –Obrazac DOH, i to u red. br. 4.3.1., DIO SD − DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OBRTA, SLOBODNIH ZANIMANJA, POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I DJELATNOSTI KOJE SE OPOREZUJU KAO SAMOSTALNA DJELATNOST (prema pregledu primitaka i izdataka) u stupac 2.

Ako je poduzetnik obavljao djelatnost ili dio djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara, podatak o ostvarenom dohotku treba evidentirati u zasebnom rednom broju Obrasca DOH, i to na red. br. 4.3.7. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVAREN NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA I GRADU VUKOVARU ZA KOJI SU PROPISANE OLAKŠICE, u stupac 3. Pritom u stupcu 4 treba izračunati udio ostvarenog dohotka na tim područjima u odnosu na sveukupni dohodak koji se evidentira pod red. br. 5. Obrasca DOH. Izračunani postotak treba primijeniti na ukupno utvrđenu godišnju poreznu obvezu pod t. 9.6. UTVRÐIVANJE RAZLIKE POREZA I PRIREZA, a da bi se izračunala smanjena svota poreza.

 • OBRAZAC DOH–Z – PRIJAVA DOHOTKA OD ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI

Ako je utvrđeni dohodak rezultat zajedničkog obavljanja djelatnosti, svotu zajedničkog dohotka za 2019. godinu treba prijaviti najprije na Obrascu DOH-Z nadležnoj ispostavi PU do 31. siječnja 2020. godine, koji treba smanjiti za pripisane posebne olakšice i poticaje. Svaki supoduzetnik prijavljuje svoj dio na Obrascu DOH (najkasnije do 29. veljače 2020. godine) koji treba unijeti također pod red. br. 4.3.1., ali u stupac 5.

 

Osobni odbitci poreznog obveznika, djece i uzdržavanih članova

Svaki porezni obveznik, prema čl. 14. Zakona i čl. 13. Pravilnika, ima pravo na neoporezivi dio dohotka u visini mjesečnoga osobnog odbitka koji za cijelu 2019. godinu iznosi 45.600,00 kn (3.800,00 x 12). Osobni se odbitak uvijek priznaje za cijelo porezno razdoblje odnosno za 12 mjeseci neovisno o tome za koje se razdoblje dohodak prijavljuje, za cijelu godinu ili dio godine. Osnovica osobnog odbitka iznosi 2.500,00 kn. Osnovni osobni odbitak i dijelovi osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te invalidnost / tjelesno oštećenje izračunavaju se primjenom propisanih koeficijenata i osnovice na svotu od 2.500,00 kn.

OSTALE OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA

Osim predaje godišnje porezne prijave na Obrascu DOH, porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od obavljanja djelatnosti obrta i djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i dohodak od imovine po kojoj su i obveznici poreza na dodanu vrijednost i utvrđuju dohodak kao razliku primitaka i izdataka u Obrascu KPI, trebaju najkasnije do 29. veljače 2020. nadležnoj PU dostaviti i sljedeće obračune:

1. Konačni obračun članarine turističkim zajednicama –Obrazac TZ

2. Obračun spomeničke rente – Obrazac SR

3. Obračun komorskog doprinosa na Obrascu KD.

Kontakt/Lokacija