IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-U

Radi obveze usklađivanja s Direktivama na području PDV-a te zbog nastavka porezne reforme bile su potrebne izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Tako je posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u provedeno daljnje usklađivanje i implementiranje odredbi Direktive Vijeća (EU) 2017/24554 i Direktive Vijeća (EU) 2019/19955 u vezi s isporukom usluga i prodajom dobara na daljinu koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021. i trebale bi dovesti do pojednostavnjenja određenih pravila u vezi s obavljanjem usluga i prodajom dobara na daljinu. Time je omogućeno proširenje primjene posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge na sve usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici i na prodaju dobara na daljinu te elektronički sustav MOSS (eng. Mini One Stop Shop) postaje OSS (eng. One Stop Shop). Taj elektronički sustav omogućava poreznim obveznicima ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama Europske unije u jednoj državi članici podnošenjem prijave PDV-a putem tog sustava s kojeg će se podaci iz prijave automatski prenositi onim državama članicama u kojima su isporuke oporezive.

Zakon o PDV-u ujedno je usklađen i s Direktivom Vijeća (EU) 2019/22356 koja se primjenjuje od 1. srpnja 2022., a čije se odredbe odnose na izjednačavanje primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a u pogledu obrambenih napora koji se poduzimaju u okviru Europske unije s oslobođenjem od PDV-a koje se primjenjuje na obrambene napore koji se poduzimaju u okviru Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO). Stoga se Zakonom o PDV-u propisuje oslobođenje od plaćanja PDV-a za uvoz dobara koji obave oružane snage drugih država članica, za isporuke dobara ili obavljanje usluga na području Republike Hrvatske za potrebe oružanih snaga drugih država članica te za isporuke dobara ili obavljanje usluga u drugu državu članicu namijenjenih oružanim snagama bilo koje države članice koja nije država članica odredišta ili njihovog civilnog osoblja ili za opskrbu njihovih menzi ili kantina, kad takve snage sudjeluju u obrambenim naporima koji se poduzimaju radi provedbe aktivnosti Europske unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike.

Nadalje, Zakon o PDV-u je usklađen i s Direktivom Vijeća (EU) 2020/17567 koja je donesena radi istupanja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Naime, u skladu s Protokolom o Irskoj/Sjevernoj Irskoj, koji je sastavni dio Sporazuma o povlačenju, odredbe prava Europske unije o PDV-u u pogledu dobara trebaju se nastaviti primjenjivati u Sjevernoj Irskoj nakon prijelaznog razdoblja. Stoga se radi pravilnog funkcioniranja sustava PDV-a u Europskoj uniji za Sjevernu Irsku uvode PDV identifikacijski brojevi s prefiksom „XI“, kako bi se porezni obveznici koji obavljaju transakcije dobrima koja su smještena u Sjevernoj Irskoj razlikovali od poreznih obveznika koji obavljaju druge transakcije za koje su identificirani za potrebe PDV-a u Ujedinjenoj Kraljevini.

Zakonom o PDV-u povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa 7.500.000,00 kn na 15.000.000,00 kn, kako bi se olakšalo poslovanje poreznim obveznicima.

Također, od 1. siječnja 2021. proširuje se mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu na sva dobra neovisno o njihovoj vrsti i vrijednosti. Kako bi se poreznim obveznicima olakšalo poslovanje u smislu angažiranja financijskih sredstava za plaćanje PDV-a pri uvozu, propisuje se da se smatra da je PDV pri uvozu plaćen ako ga porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, a takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a porezni obveznik zatraži odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije kojom se dobra puštaju u slobodni promet.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (u nastavku: Pravilnik o izmjenama) stupa na snagu u dva koraka, odnosno od 5. siječnja 2021. i od 1. srpnja 2021.

   1. Promjene koje su stupile na snagu 5. siječnja 2021.

  A) Porezno priznati manjak dobara kod isporuka hrane bez naknade

Odredba kojom se propisuje da će se porezno priznatim manjkom dobara smatrati isporuke hrane bez naknade (doniranje) koje porezni obveznik obavlja isključivo neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima često je u primjeni dovodila do nedoumica o kojim se konkretno neprofitnim pravnim osobama u tom smislu radi. Stoga je odredba izmijenjena na način da se odnosi na neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Porezno priznatim manjkom dobara smatraju se isporuke hrane bez naknade (doniranje) koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje, isključivo neprofitnim pravnim osobama kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine.

            B) Oporezivanje sniženom stopom 13% iznajmljivanja prostora u                           kampovima

PDV se prema Zakonu o PDV-u obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Objektima slične namjene smatraju se sve vrste komercijalnih ugostiteljskih objekata.

Pravilnikom o izmjenama pojašnjava se da se za primjenu snižene stope PDV-a od 13% iznajmljivanje prostora u kampovima odnosi na iznajmljivanje mjesta/parcele u kampu za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje. Naime, na ovaj način jasnije je propisano da se snižena stopa PDV-a od 13% ne primjenjuje za najam prostora u kampu za potrebe primjerice terase ugostiteljskog objekta koji posluje u kampu, štandova i sl.

C) Oslobođenje od plaćanja PDV-a za djelatnosti od javnog interesa

PDV-a su oslobođene usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Uslugama bolničke i medicinske njege i s time usko povezanim uslugama i isporukama dobara koje su oslobođene PDV-a smatraju se usluge boravka i prehrane bolesnika te smještaja roditelja uz djecu za vrijeme bolničkog liječenja na temelju uputnice za bolničko liječenje prema posebnim propisima, usluge ustanova koje obavljaju javnozdravstvenu djelatnost koje su izravno povezane s liječenjem i zdravstvenom njegom kao što je provođenje higijensko-epidemiološko zdravstvene zaštite stanovništva, usluge izdavanja i produljivanja zdravstvenih iskaznica, usluge cijepljenja, provođenje programa u vezi s izvanbolničkim liječenjem, provođenje izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i slično.

Usluge ljekarničkog dežurstva nisu povezane s liječenjem i zdravstvenom zaštitom te se na njih ne primjenjuje oslobođenje od PDV-a.

D) Oslobođenje za najam stambenih prostorija u svrhu stanovanja

Najam stambenih prostorija i dijelova stana u svrhu stanovanja oslobođen je plaćanja PDV-a, pri čemu se pod stanovanjem u smislu Zakona o PDV-u smatra trajni boravak – življenje u stambenom prostoru. Iznajmljivanje namještenih ili nenamještenih soba i stambenih prostorija radi povremenog boravka, bez namjere trajnog življenja, u turističke svrhe (povremenim gostima) i poslovne svrhe (predstavnicima tvrtki i sl.) nije oslobođeno plaćanja PDV-a. S tim u vezi Pravilnikom o izmjenama se, radi dodatnog pojašnjenja, propisuje da se iznajmljivanje namještenih ili nenamještenih soba i stambenih prostorija pravnoj osobi ne smatra najmom u svrhu stanovanja i nije oslobođeno plaćanja PDV-a.

E) Povrat PDV-a u okviru putničkog prometa

Isporuke dobara, osim isporuke goriva, koja putnici u okviru putničkog prometa prevezu ili iznesu iz Europske unije oslobođene su PDV-a. Putnik, odnosno kupac koji u okviru putničkog prometa iznosi dobra kupljena u tuzemstvu pri naknadnom oslobođenju od PDV-a ima pravo tražiti povrat PDV-a za iznesena dobra ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • da putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području EU-a, što dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom,
  • da je ukupna vrijednost kupljenih dobara s PDVom iskazana na jednom računu veća od 740,00 kn,
  • da je kupac ili netko u njegovo ime prevezao dobra kupljena u Republici Hrvatskoj na područje izvan EU-a prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka,
  • da postoji dokaz o izvozu, izvornik računa i Obrazac PDV-P potvrđen od carinarnice države na čijem području su dobra iznesena iz EU-a.

Na zahtjev kupca koji nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području EU-a, prodavatelj izdaje Obrazac PDV-P koji popunjava u tri primjerka od kojih se jedan primjerak (izvornik) daje kupcu, jedan primjerak prodavatelj odlaže u svoju dokumentaciju, a jedan primjerak ostaje Carinskoj upravi.

F) Ostale izmjene

Pravilnikom o izmjenama briše se obveza podnošenja Obrasca prijava činjenica bitnih za oporezivanje iz Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, uz Zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a te se na taj način smanjuje administrativno opterećenje poreznih obveznika.

Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija odnosi se na poslovanje putničkih agencija, ako posluju s kupcima u svoje ime, a koriste isporuke dobara i usluge drugih poreznih obveznika za obavljanje usluga putovanja, pri čemu se putničkim agencijama u smislu zakona o PDV-u smatraju i organizatori putovanja. Stoga se Pravilnikom o izmjenama radi pojašnjenja primjene, propisuje da se posebni postupak oporezivanja putničkih agencija ne primjenjuje ako sjedište ili stalna poslovna jedinica poreznog obveznika iz koje se usluga obavlja nije na području EU-a.

    2. Izmjene od 1. srpnja 2021.

Od 1. srpnja 2021. proširuje se primjena posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge na sve usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici i na prodaju dobara na daljinu. Stoga su, Zakonom o PDV-u propisani sljedeći posebni postupci oporezivanja:

  • Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije
  • Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje
  • Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja
  • Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz

Primjena navedenih postupaka ne predstavlja obvezu, već mogućnost za porezne obveznike. U slučaju da porezni obveznik izabere primjenu posebnog postupka oporezivanja u Republici Hrvatskoj, prijavu za primjenu posebnog postupka podnosi Poreznoj upravi elektroničkim putem.

Obzirom se od 1. srpnja 2021. brišu odredbe o pragu isporuke te je mjesto oporezivanja isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije država članica u kojoj završava prijevoz dobara kupcu, kako bi se olakšalo i pojednostavilo poslovanje mikro poduzetnicima propisan je prag u iznosu od 77.000,00 kn koji obuhvaća:

  • telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama,
  • prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije.

Prema tome, ako je u prethodnoj i tekućoj kalendarskoj godini vrijednost isporuka koje ulaze u prag bila manja od 77.000,00 kn, mjesto oporezivanja navedenih isporuka je u državi članici sjedišta isporučitelja.U trenutku prelaska praga, mjesto oporezivanja je mjesto prebivališta primatelja usluga i mjesto gdje završava prijevoz dobara kupcu. Nakon prelaska praga od 77.000,00 kn porezni obveznik se može prijaviti za primjenu posebnog postupka oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar EU-a, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU-a, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje i ispuniti obveze PDV-a u okviru elektroničkog sustava OSS. Ako se porezni obveznik ne prijavi za primjenu posebnog postupka oporezivanja i ispunjavanje obveze PDV-a u okviru elektroničkog sustava OSS, mora se registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj se nalazi mjesto oporezivanja njegovih isporuka.

Porezni obveznik Obrazac e-trgovina podnosi Poreznoj upravi do 20. siječnja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.

U slučaju ako je porezni obveznik tijekom tekuće godine obavio navedene isporuke u vrijednosti većoj od 77.000,00 kn obvezan je podnijeti Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i TV emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je obavio isporuku kojom je prešao prag od 77.000,00 kn.

Obzirom da se od 1. srpnja 2021. brišu odredbe o oslobođenju od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti (do 160,00 kn) s tim u vezi brišu se i odredbe Pravilnika o PDV-u koje su detaljnije propisivale navedeno oslobođenje. Istovremeno, uvodi se posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja – IOSS (eng. Import One Stop Shop), koji obuhvaća samo dobra u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kn. U tom slučaju porezni obveznik koji primjenjuje IOSS naplatit će PDV od kupca kao dio prodajne cijene, a dobra prijavljena u IOSS-u bit će oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu ako isporučitelj Carinskoj upravi predoči valjani IOSS identifikacijski broj. Za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih zemalja na koja se primjenjuje IOSS, oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju u trenutku prihvaćanja plaćanja.

U slučaju da se za uvoz dobara u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kn ne primjenjuje posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja, može se primijeniti posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz. Taj posebni postupak može primjenjivati osoba koja prijavljuje dobra Carinskoj upravi za račun osobe kojoj su dobra namijenjena, primjerice Hrvatska pošta ili kurirske službe. Za plaćanje PDV-a u okviru tog posebnog postupka odgovorna je osoba kojoj su dobra namijenjena, odnosno kupac, dok Hrvatska pošta ili kurirske službe naplaćuju PDV od kupca i obavljaju plaćanje takvog PDV-a.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt/Lokacija