IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom usvojen je na 15. sjednici Hrvatskoga sabora dana 29. studenoga 2019., a primjenjuje se od 1. travnja 2020., osim čl. 1. i 2. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Aktualnim izmjenama Zakona propisane su odredbe koje se odnose na:

 • provođenje postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateće dokumente, kako bi se stavilo pod kontrolu primjenjivanje odredbe kojom je propisana obveza navođenja obavijesti „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“ na pratećim dokumentima, koje obveznici fiskalizacije izdaju prije samog izdavanja računa, a zatim se ne izdaju i ne fiskaliziraju računi – PRIMJENA OD 01.04.2020
 • uvođenje QR koda na računu radi lakše i brže provjere računa – PRIMJENA OD 01.01.2021

Fiskalizacija izdavanja računa za prateće dokumente

Utvrđeno je kako obveznici fiskalizacije primjenjuju zakonsku odredbu kojom je propisana obveza navođenja obavijesti „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“ na pratećim dokumentima koje izdaju prije samog izdavanja računa na takav način da izdaju takve prateće dokumente, ali zatim ne izdaju fiskalizirane račune te ih posljedično ni ne prijavljuju Poreznoj upravi. Na ovaj način kupci obavljaju plaćanje za proizvode ili usluge po navedenom pratećem dokumentu, a ne po izdanom računu. Kako bi se ovakva pojavnost spriječila, odnosno kako se kupci i primatelji računa ne bi dovodili u zabludu, ovim zakonskim izmjenama uvodi se obveza provođenja postupka fiskalizacije izdavanja računa i za tako izdane dokumente koji prethode samom izdavanju računa.

Obveza fiskalizacije izdavanja računa ne uvodi se za sve prateće dokumente. Tako je čl. 27.b Zakona propisana obveza fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument (ponuda, narudžba i sl.) na kojem se navode podaci o plaćanju, a koji se izdaje kada je:

 • isporuka proizvoda ili obavljanje usluge već započelo
 • sasvim izvjesno da će doći do isporuke proizvoda ili obavljanja usluge.

Radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument, obveznici fiskalizacije dužni su sukladno Zakonu:

 • dostaviti novi podatak o poslovnom prostoru,
 • izdati prateći dokument koji sadrži Jedinstveni identifikator računa.

Dostavljanje novog podatka o poslovnom prostoru

Podatak o poslovnom prostoru mora sadržavati sljedeće podatke:

 • OIB
 • oznaku poslovnog prostora,
 • adresu poslovnog prostora,
 • tip poslovnog prostora,
 • vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru
 • radno vrijeme i radne dane,
 • datum otvaranja poslovnog prostora,
 • datum zatvaranja poslovnog prostora,
 • status poslovnog prostora i
 • oznaku o izdavanju dokumenta iz članka 27. b ovoga Zakona.

Člankom 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u prijelaznim i završnim odredbama propisano je da obveznici fiskalizacije koji će provoditi fiskalizaciju izdavanja računa za prateće dokumente moraju podatke o poslovnim prostorima nadopuniti s novim podatkom koji se odnosi na oznaku o izdavanju pratećeg dokumenta iz članka 27.b ovoga Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 1. svibnja 2020.

Nisu dužni dostaviti podatak o oznaci o izdavanju dokumenta iz čl. 27.b ovoga Zakona:

 • obveznici koji svoje poslovanje mogu prilagoditi na način da ne koriste mogućnost izdavanja pratećih dokumenata iz čl. 27.b Zakona prije izdavanja samog fiskaliziranog računa,
 • obveznici fiskalizacije koji po posebnom propisu imaju zakonsku obvezu izdavati dokumente na kojima navode podatke o plaćanju, primjerice predračune i sl.,
 • obveznici fiskalizacije koji su do izdavanja pratećeg dokumenta naplatu obavljali isključivo sredstvima koja se ne smatraju prometom gotovine sukladno Zakonu (čl. 27.c st. 2. Zakona).

Radi provođenja postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument obveznik fiskalizacije dužan je omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o pratećem dokumentu, te omogućiti vezu za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom. Nadalje, obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja pratećeg dokumenta iz čl. 27.b Zakona elektronički potpisuje elemente pratećeg dokumenta, koji će biti propisani pravilnikom te ih dostavlja Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke (internetske) veze. Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani elementi pratećeg dokumenta, te jesu li potpisani ispravnim digitalnim certifikatom. Ako su kumulativno ispunjeni uvjeti, Porezna uprava elementima pratećeg dokumenta određuje Jedinstveni identifikator računa (JIR) te isti vraća obvezniku fiskalizacije putem uspostavljene elektroničke veze.

Uvođenje QR kod-a na računu

Kako bi se građanima olakšala provjera računa, ovim zakonskim izmjenama uvodi se QR kod kao obvezni sadržaj računa, a sve kako bi se omogućila brza i lakša provjera računa. Korištenjem danas dostupnih tehnologija na temelju očitavanja QR koda iskazanog na računu, u aplikaciju za provjeru podataka upisali bi se svi podaci što bi građanima olakšalo postupak i dodatno ih potaknulo da račune provjeravaju i prijavljuju Poreznoj upravi.

QR kod kao obvezni sadržaj računa mora biti naznačen na računu koji se naplaćuje sredstvom koje se smatra prometom gotovine. Obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra prometom gotovine nisu dužni iskazati QR kod na računu, koji se naplaćuje na takav način sukladno čl. 9. st. 3. Zakona. Radi prilagodbe novim obvezama, uvođenje QR koda na računu započelo bi 1. siječnja 2021., kako bi se obveznicima fiskalizacije ostavio dovoljan rok za prilagodbu fiskalnih rješenja.

Prekršajne odredbe

Aktualnim izmjenama Zakona proširuju se prekršajne odredbe u čl. 34.a Zakona, pa će se tako ako ne provodi fiskalizaciju izdavanja računa za prateće dokumente na kojima se navode podaci o plaćanju, a koji se izdaju prije računa (čl. 27. st. 1. Zakona), kazniti novčanom kaznom:

 • od 30.000,00 do 500.000,00 kn pravna osoba – obveznik fiskalizacije,
 • od 10.000,00 do 300.000,00 kn fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost – obveznik fiskalizacije iz čl. 3. Zakona,
 • od 5.000,00 do 50.000,00 kn odgovorna osoba u pravnoj osobi obvezniku fiskalizacije.

Kontakt/Lokacija