MLADA OSOBA – ISPLATA PLAĆE I OSTALIH PRIMITAKA

 

Mlada osoba je fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje, ista do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, te do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Poslove svog radnog mjesta radnik – mlada osoba može obavljati ili u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) ili u nepunom radnom vremenu (svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena). Ovisno o vremenu obavljanja posla od strane radnika (puno ili nepuno) utvrditi će se i iznos plaće radnika sukladno izvoru radnog prava koji primjenjuje konkretni poslodavac.

  1. Prijava na obvezna osiguranja

Prijava za vođenje matične evidencije podnosi se na Prijavi o početku osiguranja – tiskanici M-1P (u papirnatom obliku) ili eM-1P (u elektroničkom obliku) u kojoj se, između ostalih, pod rednim brojem 7 popunjava osnova osiguranja (radni odnos osobe mlađe od 30 godina prema Zakonu o doprinosima), pod rednim brojem 9 popunjava se podatak o stvarnom dnevnom radnom vremenu osiguranika te pod rednim brojem 18 podatak o tome da li je ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme (s punim ili s nepunim radnim vremenom). Za vođenje matične evidencije podatke o početku osiguranja poslodavac dostavlja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije početka rada, a HZMO je dužan te podatke provjeriti i unijeti u matičnu evidenciju u roku od 3 radna dana od dana nastupa okolnosti.

  1. Isplata plaće i obračun javnih davanja

Iznos plaće radniku – mladoj osobi poslodavac može utvrditi ili ugovorom o radu ili pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom, a ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

Najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu ne može biti niži od iznosa minimalne plaće (4.250,00 kn) za 2021. godinu.

Obračunata plaća treba se isplatiti najkasnije do 15-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Pri isplati plaće radniku – mladoj osobi poslodavac obračunava samo doprinose ‘’iz’’ plaće (doprinos za MO I. stup po stopi od 15% i doprinos za MO II. stup po stopi od 5%), a ne obračunava doprinos ‘’na’’ plaću (za zdravstveno osiguranje (ZO) po stopi od 16,5%).

Neobračunavanje doprinosa ‘’na’’ plaću moguće je za razdoblje do pet godina (čl. 20. st. 5. Zakona o doprinosima). Početak roka od 5 godina računa se od dana sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Za mladu osobu kojoj se 5 godina od dana sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme navršava tijekom mjeseca doprinosi se obračunavaju odvojeno: i to za razdoblje u kojemu ima status mlade osobe (obračunavaju se samo doprinosi za MO I. i II. stup, a ne i doprinos za ZO) te za razdoblje u kojem nema status mlade osobe (obračunavaju se doprinosi za MO I. i II. stup te za ZO).

Neobračunavanje doprinosa za ZO, po čl. 36. st. 5. Zakona, na razdoblje od 5 godina odnosi se i na izaslanog radnika – mladu osobu.

Ukoliko poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću ili ju ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće radniku dostaviti obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti (čl. 93. st. 2. ZR-a). Ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, dužan je radniku uručiti dva obračuna, od kojih jedan u kojem će biti iskazan ukupan obračun plaće, i drugi u kojem će biti iskazan iznos neisplaćene plaće (ili njenog dijela), u propisanom sadržaju (Obrazac NP 1), s oznakom imena i prezimena i vlastoručnog potpisa ovlaštene osobe poslodavca, ili potpisan od te osobe sukladno propisima koji uređuju napredni elektronički potpis ako je obračun sastavljen i izdan kao elektronički zapis, a koji ima snagu ovršne isprave. Poslodavac je dužan najmanje 6 godina čuvati obračunske isprave, a u slučaju pokrenutog radnog spora čuva ih do pravomoćnog okončanja toga spora.

Kada poslodavac isplaćuje radniku – mladoj osobi ostali primitak iz čl. 22. st. 3. Zakona (npr. nagradu, naknadu iznad neoporezivog iznosa kako je propisano čl. 7. st. 2. PpDOH, bonus za postignute rezultate, itd.), tada kod isplate tog primitka mora obračunati doprinos za ZO po stopi od 16,5%..

O isplaćenim primicima (plaći, ostalom primitku, neoporezivoj naknadi) poslodavac dostavlja Poreznoj upravi podatke na Obrascu JOPPD kojeg podnosi na dan isplate plaće ili najkasnije sljedeći radni dan.

Kada mlada osoba prestane raditi zbog provedenog spajanja, pripajanja ili drugih oblika reorganizacije kod dosadašnjeg poslodavca te nastavi raditi kod novog poslodavca, ona zadržava status mlade osobe pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja na razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca. Isto se odnosi u slučaju premještaja službenika odnosno namještenika.

  1. Produženje statusa radnika – mlade osobe

Status radnika – mlade osobe može se produžiti uz uvjete i na način uređen čl. 16.a te čl. 26.a Pravilnika. Tako se razdoblje od 5 godina zaposlenja kod istog poslodavca produžuje za radnika – mladu osobu koja za vrijeme trajanja 5 godina zaposlenja ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu zu na dobit, nastavlja obračunavati doprinose za MO I. i II. stup (ne i doprinos za ZO) do isteka razdoblja od 5 godina, pri čemu se u to razdoblje računa i razdoblje za koje je prethodni poslodavac obračunavao doprinose za MO I. i II. stup kako je propisano čl. 20. st. 4. odnosno čl. 36. st. 4. Zakona.

 

 

Kontakt/Lokacija