PRAVILNIK O IZMJENI ISPLATNIH LISTA

Novim Zakonom o radu donešene su promjene u iskazivanju podataka na isplatnoj listi, plaći, naknadi za neiskorišteni godišnji odmor i otpremnini.

Novim Pravilnikom propisuje se sadržaj obračuna naknade plaće i isplaćenih primitaka (otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor).
Poslodavci su obvezni najkasnije do 1. listopada 2023. godine uskladiti svoje obrasce, prekršaji će se kažnjavati novčanim kaznama.

OBRAZAC IP 1 isplatna lista ukupno obračunane plaće i javnih davanja zajedno s obustavama.
OBRAZAC NP1 isplatna lista neisplaćene plaće i neisplaćena javnih davanja zajedno s obustavama, ujedno je i ovršna isprava koja radniku i FINA-i daje informaciju o plaće i javnim davanjima koje nisu podmirene.

IP1- NOVE ISPLATNE LISTE -SADRŽAJ

Ako radnik ne obavlja određeni oblik rada (rad noću, rad na blagdan, prekovremeni rad i sl.), poslodavac ga ne treba iskazivati u Obrascu IP1 pa obračun isplaćene plaće sadržava:

 • podatke o poslodavcu
 • podatke o radniku
 • razdoblje za koji se plaća
 • podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi svota plaće te svotu plaće po tim osnovama, odnosno podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i svotu te naknade
 • podatke o vrstama, svotama i datumu određenom za isplatu ostalih primitaka koji se smatraju plaćom i koje poslodavac isplaćuje radniku u novcu ili u naravi

Ako u slučaju prestanka radnog odnosa radnik koji nije iskoristio pripadajuće dane godišnjeg odmora, ima pravo na isplatu neiskorištenih dana godišnjeg.
Obvezni podaci koja isplatna lista (Obrasc IO1) o neiskorištenom godišnjem mora sadržavati:

 • ukupan broj dana godišnjeg odmora koje radnik ostvaruje ugovora o radu
 • broj dana godišnjeg odmora koje radnik nije iskoristio
 • iznos naknade
 • podatak o kalendarskoj godini za koju godišnji odmor nije iskorišten
 • podatak o iznosu obračunatih javnih davanja za neiskorišteni godišnji odmor
 • datum isplate

Podaci o otpremnini koje isplatna lista mora sadržavati:

 • mjerila za utvrđivanje otpremnine
 • ukupni iznos bruto otpremnine (neoporezivi i oporezivi iznos)
 • osnovica za obračun doprinosa
 • vrste iznosa doprinosa za obvezna osiguranja (MIO I. i MIO II.)
 • podatak o dohotku
 • iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak
 • iznos otpremnine za isplatu
 • vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu
 • datum isplate otpremnine

NP1- SADRŽAJ – OVRŠNA ISPRAVA

U slučaju neisplaćenih primitaka poslodavac radniku treba predati obrazac za neisplaćene ili djelomično neisplaćenoga ostalog primitka (Obrazac NO1), ali treba zadužiti doprinose i porez za oporezivi primitak za neisplaćeno. Obrazac je ujedno i ovršna isprava.

Obračun neisplaćenog dijela naknade za plaće sadrži podatke o:

 • primatelju i njegov IBAN i poziv na broj primatelja za doprinose MIO I. i MIO II.
 • primatelju i njegov IBAN i poziv na broj primatelja za predujam poreza i prireza
 • primatelju i njegov IBAN i poziv na broj primatelja za druge obustave iz plaće

Obračun neisplaćenog dijela za otpremninu ili neisplaćeni neiskorišteni godišnji odmor sadrži:

 • primatelju i njegov IBAN i poziv na broj primatelja za doprinose MIO I. i MIO II.
 • primatelju i njegov IBAN i poziv na broj primatelja za predujam poreza i prireza

POTVDRA O PREDAJI ISPLATNE LISTE RADNIKU

Poslodavac radniku mora uručiti obrazac obračuna isplaćene plaće i naknade plaće, u pravilniku nije točno određen način uručivanja obrazaca zaposlenicima.


Poslodavac može odabrati način dostavljanja obrasca:

 • izravnom predajom (osobno)
 • slanje poštom
 • slanje elektroničkom poštom (obavezan elektronički potpis)

Kontakt/Lokacija