OBVEZNICI I NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA PREMA NOVOM ZAKONU

Od 1. siječnja 2020. godine primjenjuje se novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 52/19.; dalje: Zakon). Bez obzira na to što je na snazi novi Zakon, obračun članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu treba obaviti i o tome izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu TZ prema Zakonu koji je bio na snazi do kraja 2019. godine. To znači da će se odredbe novog Zakona primjenjivati u 2020. godini kao i prilikom godišnjeg obračuna za 2020. u 2021. godini.

OBVEZNICI PLAĆANJA ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Prema čl. 4. st. 1. Zakona obveznik plaćanja članarine turističkim zajednicama je pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično odnosno poslovna jedinicu, na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj. Prema st. 2 istog članka pravna osoba koja se s više od 50 % financira iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

DJELATNOSTI KOJE VIŠE NISU OBVEZNE PLAĆATI ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

OSNOVICA NA KOJU SE PLAĆA ČLANARINA

  1. Za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobitak osnovicu čine svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.
  2. Fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak čine svi primitci koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.
  3. Iznimno od prethodnih stavaka, za obveznike poreza na dobit koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupni prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti za koje postoji obveza plaćanja članarine
  4. Iznimno za obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji utvrđuju poreznu osnovicu u paušalnoj svoti, osnovicu za obračun članarine čine ukupno ostvareni naplaćeni primitci

Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe posebno se utvrđuje ukupni prihod odnosno ukupni primitak kao osnovica za obračun članarine.

PLAĆANJE ČLANARINE

Visina članarine ovisi o skupini djelatnosti u koju je razvrstana, a time i o visini stope određene za svaku dotičnu skupinu djelatnosti. Međutim, prema čl. 8. st. 2. Zakona, pravna i fizička osoba može platiti članarinu i primjenom stope propisane za djelatnost koju pretežito obavlja u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u registar trgovačkog suda, obrtni registar ili drugi odgovarajući registar, na ukupno ostvareni prihod ili primitak, ako je za nju to povoljnije. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, visina članarine ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, a u skladu s propisom kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pravne i fizičke osobe obveznici plaćanja članarine koje obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojne skupine jedinice lokalne samouprave) u skladu s odlukom kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, plaćaju članarinu smanjenu za 20 %.

Obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu na području općine, grada ili Grada Zagreba u kojemu imaju sjedište odnosno prebivalište, a za poslovne jedinice na području općine, grada ili Grada Zagreba gdje je sjedište poslovne jedinice. Obveznici koji obavljaju djelatnost bez poslovne prostorije plaćaju članarinu na području općine, grada ili Grada Zagreba gdje obavljaju djelatnost.

UTVRĐIVANJE PREDUJMA PLAĆANJA ČLANARINE

Pravne i fizičke osobe plaćaju mjesečni predujam članarine u svoti koja se dobije kada se obračunana svota članarine za prethodnu godinu podijeli s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti iste godine. Mjesečni predujam članarine plaća se posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Iznimno, članarina se može platiti jednokratno, u roku za plaćanje predujma za mjesec u kojemu je predan Obrazac TZ odnosno najkasnije do kraja veljače tekuće godine (obveznici poreza na dohodak) ili do kraja travnja tekuće godine (obveznici poreza na dobitak).

Kontakt/Lokacija