OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZNIH OBVEZA, NOVI ROKOVI ZA PREDAJU ZAVRŠNIH RAČUNA I PLAĆANJE POREZA NA DOBIT ZBOG PANDEMIJE COVID-19

1.OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA OD IZNOSA SUFINANCIRANE NETO PLAĆE HZZ-A

Porezni obveznik oslobađa se od plaćanja doprinosa u visini sufinancirane plaće od HZZ-a. Navedeno se odnosi na poslovne subjekte koji su podnijeli zahtjev i kojima je odobreno sufinanciranje plaća za očuvanje radnih mjesta.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s HZZ-om iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskazanih u JOPPD Obrascu. Oslobođenje plaćanja doprinosa iskazivati će se umanjenjem obvezne na porezno-knjigovodstvenoj kartici. MIO II. Stup HZZ uplaćuje Središnjem registru osiguranika, temeljem izračuna Porezne uprave.

 

2. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA, DOPRINOSA I DRUGIH JAVNIH DAVANJA

Porezni obveznik koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu manjem od 7.500.000,00 kn bez PDV-a biti će oslobođen u cijelosti plaćanja dospjelih obveza poreza, doprinosa i drugih javnih davanja ako mu je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan te ak ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju od 20.03.2020 do 20.06.2020, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Porezni obveznik koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kn bez PDV-a biti će djelomično oslobođen plaćanja dospjelih obveza poreza, doprinosa i drugih javnih davanja ako mu je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan te ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju od 20.03.2020 do 20.06.2020, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Porezni obveznik koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kn bez PDV-a biti će djelomično oslobođen plaćanja dospjelih obveza poreza, doprinosa i drugih javnih davanja ako mu je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan te ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju od 20.03.2020 do 20.06.2020, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Porezni obveznik oslobođenje od plaćanja dospjelih obveza poreza, doprinosa i drugih javnih davanja ostvarit će razmjerno postotku pada prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Oslobođenje se ne odnosi na:

  • porez na dodanu vrijednost
  • carine i trošarine
  • doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
  • porez i prirez utvrđen na konačne dohotke (dohodak od kapitala, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od samostalne djelatnosti koji se plaća u paušalnom iznosu)
  • naknade i davanja na igre na sreću
  • obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima, i
  • reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje će bez posebnog novog zahtjeva, ostvariti porezni obveznici kojima je odobrena odgoda poreznih obveza. Pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje utvrditi će se na temelju podataka kojima raspolaže Porezna uprava (podaci o fiskaliziranim računima, podnijeti PDV obrasci i dr.) i podataka koje će dostaviti porezni obveznik.

Poduzetnici koji nisu tražili odgodu poreznih obveza, a u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. ostvare poremećaj u poslovanju veći od 50%, mogu pravo na oslobođenje poreznih obveza ostvariti u posebnom postupku, uz uvjet da podnesu zahtjev do 20. lipnja 2020. godine. O njihovom će se zahtjevu odlučivati u posebnom postupku, po potrebi u suradnji s drugim javnopravnim tijelima koja nadziru poslovanje te osobe.

Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza iskazivat će se umanjenjem poreznih obveza na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika. Iznosi za koje je porezni obveznik oslobođen, smatraju se plaćenima. Ako je porezni obveznik platio javna davanja za koja ostvari pravo na oslobođenje, to će na porezno-knjigovodstvenoj kartici biti iskazano kao preplata.

 

3. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA U PAUŠALNOM IZNOSU PO OSNOVI IZNAJMLJIVANJA STANOVA, SOBA I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA I ORGANIZIRANJA KAMPOVA

Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaća u paušalnom iznosu, oslobođeni su poreza u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza. Oslobođenje se odnosi na i obvezu koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. godine. (dospijeće obveze je 30. lipnja 2020.). Ovo se oslobođenje se odnosi na sve porezne obveznike iz te skupine,  neovisno o tome jesu li ili nisu podnijeli zahtjev za mjere plaćanja poreza u posebnim okolnostima.

 

 

4. NOVI ROKOVI ZA PREDAJU IZVJEŠTAJA I DOKUMENTACIJE VEZANIH ZA IZRADU ZAVRŠNIH RAČUNA ZA 2019. GODINU.

Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona produženi su rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja, prijave poreza na dobit i popratne dokumentacije za poduzetnike za 2019. godinu na datum 30.06.2020. godine. Iznimno GFI-za javnu objavu može se predati do 31.08.2020.

 

5. NOVI ROK ZA PLAĆANJE POREZA NA DOBIT I DRUGIH JAVNIH DAVANJA PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2019.

Sukladno čl. 71. s. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, produljeno je dospijeće plaćanja poreza na dobit do 31.srpnja 2020. za poreznu obvezu utvrđenu na temelju prijave poreza na dobit za 2019. godinu. Navedeno produljenje dospijeća plaćanja poreza odnosi se na sve obveznike poreza na dobit neovisno jesu li podnijeli Poreznoj upravi zahtjev za korištenje mjera odgode plaćanja poreznih obveza ili nisu.

Također, produljeno je dospijeće plaćanja do 31. srpnja 2020. i za sve obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju prijave poreza na dobit za 2019. godinu (naknada za općekorisne funkcije šuma, članarina turističkim zajednicama, spomenička renta).

Kontakt/Lokacija