Polugodišnji financijski izvještaj neprofitne organizacije za 2022. godinu

  1. KOJE NEPROFITNE ORGANIZACIJE SASTAVLJAJU I PREDAJU POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine (dalje: polugodišnji financijski izvještaj) sastavljaju i predaju neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo i primjenjuju obračunsko računovodstveno načelo. Prema odredbi čl. 9. st. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14., dalje: Zakon), neprofitna organizacija obvezna je prve tri godine od osnivanja voditi dvojno knjigovodstvo, što znači da su neprofitne organizacije osnovane tijekom 2020., 2021. i 2022. godine obvezne voditi dvojno knjigovodstvo te sastavljati i predavati sve financijske izvještaje neovisno o visini prihoda i vrijednosti imovine.

Dvojno knjigovodstvo obvezne su voditi i sve druge neprofitne organizacije koje ne udovoljavaju uvjetima za prijelaz na jednostavno knjigovodstvo. Vjerske zajednice su, u skladu s odredbama Zakona, izuzete od obveze sastavljanja i predaje financijskih izvještaja i upisa u Registar neprofitnih organizacija. Međutim, pravne osobe kojima su osnivači vjerske zajednice i koje nisu osnovane s ciljem ostvarivanja dobitka (primjerice caritasi), a obveznice su vođenja dvojnog knjigovodstva, obvezne su sastaviti i predati polugodišnji financijski izvještaj. Neprofitna organizacija s organizacijskim dijelovima (podružnicama) koji nemaju pravnu osobnost (svoj matični broj i OIB) podnose jedan financijski izvještaj na razini pravne osobe.

  1. OBRAZAC, ROK I NAČIN PREDAJE POLUGODIŠNJEGA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2022. GODINU

Neprofitne organizacije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022 predaju:

  • Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu PR-RAS-NPF

Polugodišnji financijski izvještaj na Obrascu PRRAS-NPF u elektroničkom obliku sastavni je dio Objedinjenih financijskih izvještaja s ugrađenim kontrolama, a obrazac se može preuzeti s mrežne stranice Ministarstva financija ili s mrežne stranice FINA-e.

Obrazac polugodišnjeg financijskih izvještaja u elektroničkom obliku popunjava se isključivo pomoću računala i predaju FINA-i u e-obliku na CD-u ili USB-u odnosno u e-obliku putem interneta. Neprofitna organizacija može FINA-i predati polugodišnji financijski izvještaj i putem papirnatog obrasca, koji je potrebno kupiti u knjižari ili papirnici. Za popunjavanje polugodišnjega financijskog izvještaja u elektroničkom obliku potrebno je slijediti redoslijed popunjavanja obrasca. Prvo se popunjava Referentna stranica na koju se u zaglavlje i podnožje upisuju osnovni podatci o neprofitnoj organizaciji. U zaglavlju Referentne stranice potrebno je označiti da neprofitna organizacija vodi dvojno knjigovodstvo odgovorom na pitanje: Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA). Osim navedenoga, potrebno je označiti i razdoblje za koje se sastavlja izvještaj odabirom razdoblja 2022-6 u polju – Oznaka razdoblja.

Krajnji rok za predaju polugodišnjeg financijskog izvještaja je 1. kolovoza 2022. godine.

FINA nakon navedenog roka, odnosno nakon 1.kolovoza 2022. godine, neće zaprimati polugodišnje financijske izvještaje.

Ministarstvo financija ne zaprima polugodišnji financijski izvještaj.

  1. OBAVIJEST VEZANA UZ IZJAVU O NEAKTIVNOSTI

Neprofitne organizacije dostavljaju Izjavu o neaktivnosti tijekom cijele poslovne godine, koju Ministarstvo financija ne može provesti kroz Registar neprofitnih organizacija nakon propisanog roka pa se Izjava o neaktivnosti sastavlja isključivo za poslovnu godinu i dostavlja Ministarstvu financija u roka od 60 dana od prestanka poslovne godine odnosno u istom razdoblju u kojemu neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje. Samo Izjave o neaktivnosti dostavljene u navedenom roku mogu se obraditi i vidljive su u Registru neprofitnih organizacija.

  1. OBVEZA UPISA U REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Člankom 34. Zakona propisano je da su sve neprofitne organizacije, upisane u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj, obvezne u roku od 60 dana od upisa u matični registar upisati se u Registar neprofitnih organizacija. Člankom 45. st. 1. t. 20. Zakona propisane su kazne za neprofitnu organizaciju koja ne izvrši upis.

Izvor: časopis Računovodstvo, revizija i financije
Tekst preuzet iz članka: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitne organizacije za 2022. godinu, UDK 336.12/617.2
Autorica: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.

Kontakt/Lokacija