POVEĆAN MAKSIMALNI IZNOS NAKNADE PLAĆE ZA RODITELJSKI DOPUST

1. Vremenske i novčane potpore

Vremenske i novčane potpore može ostvariti majka i otac djeteta, posvojitelj, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj. Novčane potpore ne mogu iznositi manje od 70% proračunske osnovice odnosno 2.328,20 kn i ne mogu biti predmet ovrhe ili osiguranja (kredita, pologa i slično), osim prema sudskoj odluci ili rješenju nadležnog centra za socijalnu skrb radi koristi djeteta za koje su ostvarene.

Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je djetetov roditelj u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, kao i roditelj ili njime izjednačene osobe koje se brinu o djetetu, a koje se ne nalaze u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici. Svi korisnici rodiljnih i roditeljskih potpora moraju imati priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

2. Novčane potpore

Novčane potpore korisnici ostvaruju na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i na teret sredstava Državnog proračuna. Jedna od novčanih potpora je i pravo na naknadu plaće koja se ostvaruje na temelju čl. 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a isplaćuje se osiguranicima na teret sredstava HZZO-a ako su privremeno spriječen i za rad zbog korištenja:

  • rodiljnog dopusta i prava na rad u polovici punoga radnog vremena, sukladno propisima o rodiljnim i roditeljskim potporama i
  • dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta.

Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust, koga zaposleni ili samozaposleni roditelj koriste nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ili nakon proteka dodatnog rodiljnog dopusta koji koristite kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, naknada plaće isplaćuje se na teret sredstava Državnog proračuna.

3. Novi iznos naknade plaće za vrijeme roditeljskog dopusta

Zakonom o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama izmijenjen je čl. 24. st. 2. Zakona tako da za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust, koji koristi zaposleni ili samozaposleni roditelj, naknada plaće za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, iznosi 100% osnovice za naknadu plaće, koja za puno radno vrijeme ne može iznositi više od 170% proračunske osnovice mjesečno.

Maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje Novelom Zakona povećan je na 170% proračunske osnovice mjesečno odnosno na 5.654,20 kn mjesečno.

4. Prethodni staž osiguranja

Uvjet staža osiguranja propisan za ostvarivanje prava na novčanu naknadu zaposlenog ili samozaposlenog roditelja mijenja se, izmjenom čl. 24. st. 7. Zakona, sa najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine na 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine.

Prema novoj odredbi Novele Zakona, zaposleni ili samozaposleni roditelj koji ne ispunjava uvjet staža osiguranja za vrijeme korištenja prava prema Zakonu ima pravo na novčanu naknadu koja iznosi 70% proračunske osnovice odnosno 2.328,20 kn.

5. Rodiljna pošteda od rada – prenošenje prava

Prema izmijenjenoj odredbi čl. 29. st. 2. Zakona, korisnik prava na rodiljnu poštedu od rada može prekinuti korištenje tog prava radi zaposlenja ili samozaposlenja te prenijeti to pravo drugom roditelju, sukladno njegovom radnopravnom statusu, da koristi preostali dio neiskorištenog prava na roditeljsku poštedu od rada, uz korisnikovu suglasnost. Izmjenom čl. 47. st. 2. Zakona, na pisanu obavijest zaposlenog roditelja o namjeri mijenjanja način korištenja prava iz Zakona, poslodavac je dužan izdati pisanu izjavu o zaprimljenoj obavijesti o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja, s mogućnošću neprihvaćanja te namjere za razdoblje od najviše 30 dana pod uvjetima utvrđenim propisima o radu.

 

Kontakt/Lokacija