PREGLED PROMJENA U POREZNIM ZAKONIMA U 2021. GODINI

Vlada RH uputila je u saborsku raspravu paket promjena u poreznim zakonima radi njihova usvajanja. Promjene se predlažu u Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Napominjemo da dio zakonskih tekstova može biti promijenjen u saborskoj raspravi, a ovisno o amandmanima koje će Vlada RH prihvatiti. Zbog toga su moguće razlike u konačnom (usvojenom) tekstu u odnosu na izložene prijedloge promjena u poreznim zakonima.

1. PREDLOŽENE PROMJENE U ZAKONU O POREZU NA DOHODAK

Predloženim izmjenama Zakona o porezu na dohodak smanjuju se porezne stope poreza na dohodak po osnovi godišnjeg dohotka i konačnog dohotka u skladu sa zakonskim odredbama. Stopa poreza na dohodak s 24 % smanjila bi se na 20 %, stopa poreza na dohodak od 36 % smanjila bi se na 30 %, dok za konačni dohodak dolazi do smanjenja stope poreza na dohodak s 12 % na 10 %.

Prema Prijedlogu Zakona, nove bi se stope primjenjivale od 1. siječnja 2021. godine, što znači za sve isplate od tog datuma nadalje. Prema tome, nove će stope trebati primijeniti pri obračunu plaće za prosinac 2020. koja se isplaćuje u siječnju 2021. godine.

S obzirom na to da je riječ o promjeni poreznih stopa, jasno je da će korist od ove izmjene imati samo oni porezni obveznici kojima je i do sada u obračunu iskazivana porezna osnovica, tj. koji su plaćali porez na dohodak. To znači da oni koji do sada nisu plaćali porez na dohodak od nesamostalnog rada neće taj porez plaćati ni prema novim pravilima te neće osjetiti učinke smanjenja poreznih stopa.

U vezi s porezom na dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobitku, napominjemo da i dalje ostaje na snazi da se porez ne plaća ako se isplaćuju dividende ili udjeli u dobitku iz dobitka ostvarenog do 29. veljače 2012. godine, osim dividenda i udjela u dobitku na temelju udjela u dobitku koji je ostvaren u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine. S 12 % na 10 % smanjuje se i stopa po kojoj se utvrđuje godišnji porez u paušalnoj svoti za samostalne djelatnosti koje se oporezuju paušalno. U skladu s tim godišnji paušalni porez na dohodak u 2021. bio bi niži.

Predlaže se da u slučaju ovjeravanja ugovora o najmu / zakupu kod javnog bilježnika porezni obveznik (najmodavac / zakupnik) nema obvezu prijave ostvarivanja dohotka nadležnoj ispostavi Porezne uprave nego to umjesto njega ima obvezu prijaviti javni bilježnik. Prema tome, ako je javni bilježnik na ispravi o nastanku ili promjeni činjenica vezanih za ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina (ugovoru ili drugom aktu) ovjerio potpis poreznog obveznika ili je takvu ispravu potvrdio (solemnizirao) odnosno sastavio u obliku javnobilježničkog akta, javni bilježnik obvezan je bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljene službene radnje, jedan primjerak te isprave dostaviti elektroničkim putem ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak od imovine. U tom slučaju sam porezni obveznik nema obvezu podnošenja ugovora o najmu / zakupu nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Osim navedenih izmjena, predlažu se i sljedeće izmjene koje bi stupile na snagu 1. siječnja 2021. godine:

  • primitci po osnovi nacionalne naknade za starije osobe ne bi se smatrale primitkom na koji se plaća porez na dohodak te se takva vrsta primitka ne bi uzimala u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove
  • ukidanje oporezivanja stopom od 24 % poreznih obveznika koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do 12.500,00 kn, čime se ujednačava godišnji obračun poreza na dohodak za sve porezne obveznike
  • uvećanje obračunanog poreza na dohodak s 50 % na 100 % (porezna stopa uvećava se s 54 % na 60 %) po osnovi utvrđivanja poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.

 

2. PREDLOŽENE PROMJENE U ZAKONU O POREZU NA DOBIT

Predlaže se smanjenje porezne stope s 12 % na 10 % za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7.500.000,00 kn. Navedeno se smanjenje odnosi i na sve neprofitne organizacije koje za gospodarsku djelatnost plaćaju porez na dobitak paušalno. Nova niža stopa prvi bi se put primijenila za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2021. godine. Poduzetnici koji u 2020. godini ostvare ukupni prihod do 7,5 milijuna kuna, mogu već kod izračuna predujma poreza na dobitak za 2021. godinu (u Obrascu PD za 2020.) primijeniti stopu od 10 %. Svi ostali primjenjuju stopu od 18 %.

Prema Prijedlogu Zakona smanjuje se stope poreza po odbitku pri isplati dividenda i udjela u dobitku inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe, s 12 % na 10 %. Osim toga, predlaže se i smanjenje stope poreza po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada naknadu isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba, s 15 % na 10 %. Nove niže stope primjenjivale bi se pri isplatama dividenda i udjela u dobitku inozemnim osobama te naknada za nastupe inozemnih izvođača od 1. siječnja 2021. godine.

3. PREDLOŽENE PROMJENE U ZAKONU O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Predlaže se povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7.500.000,00 kn na 15.000.000,00 kn. To znači da svi porezni obveznici koji u 2020. godini nisu ostvarili isporuke veće od 15 milijuna kuna, mogu, ako to žele, od 1. siječnja 2021. godine obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke dobara i usluga. Zahtjev za početak primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama treba predati najkasnije do 20. siječnja 2021. godine.

Zbog nastupa posebnih okolnosti čl. 71.v Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona propisano je da se za uvoz dobara obavljen do uključujući 31. prosinca 2020. godine smatra da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV). Predloženim izmjenama Zakona o PDV-u obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu, pod određenim uvjetima i uz neke iznimke, moći će se nastaviti primjenjivati i u 2021. godini. To znači da se obračunsko plaćanje PDV-a prema odredbama Zakona o PDV-u neće više odnositi samo na posebno definirane strojeve i opremu vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kn. Takav način obračunavanja PDV-a porezni obveznik treba zatražiti odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije kojom se dobra puštaju u slobodni promet.

Predlaže se od ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara u malim pošiljkama čija vrijednost ne prelazi 160,00 kn te se predlaže porezno oslobođenje za uvoz dobara za koja se PDV treba prijaviti u skladu s posebnim postupkom oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja, koji obuhvaća dobra u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kn. Navedeno bi stupilo na snagu 1. srpnja 2021. godine. Ako je vrijednost pošiljke manja od 1.135,00 kn, a porezni obveznik koji prodaje dobra na daljinu uvezena iz trećih područja ili trećih zemalja primjenjuje posebni postupak oporezivanja, tada Carinska uprava neće obračunavati PDV nego će PDV obračunati odnosno platiti prodavatelj.

Pri uvozu pošiljaka čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kn, od 1. srpnja 2021. godine Carinska uprava ne bi obračunavala PDV na svaku pojedinu pošiljku, stoga se predlaže da se porezni obveznik koji prodaje dobra na daljinu uvezena iz trećih područja ili trećih zemalja može prijaviti za primjenu ovoga posebnog postupka te pri prodaji kupcu obračunati PDV države članice u koju se dobra otpremaju. Tim bi postupkom bila obuhvaćena samo dobra, uz iznimku dobara koja podliježu trošarinama, u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kn. U vezi s primjenom ovoga posebnog postupka propisana je obveza prijave početka i prestanka obavljanja djelatnosti, podnošenje PDV-prijave, rokovi, sadržaj, vođenja evidencija i dr.

S 1. srpnja 2021. godine predlaže se uvođenje posebnog postupka oporezivanja na sve usluge iz čl. 16. – 26. Zakona o PDV-u koje porezni obveznik koji nema sjedište na području Europske unije obavi na području Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici, a koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u bilo kojoj državi članici. Taj se posebni postupak oporezivanja do sada primjenjivao samo za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge, a prema ovom prijedlogu proširio bi se na sve usluge čije je mjesto oporezivanja mjesto gdje primatelj koji nije porezni obveznik ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište te ako je ono na području Europske unije.

4. PREDLOŽENE PROMJENE U ZAKONU O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Predlaže se da se od 1. siječnja 2021. godine mjerila za određivanje svote do koje može glasiti blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije i visine blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika odrede Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Na taj način blagajnički maksimum ne bi određivao Sabor RH, nego ministar financija. Navedeni će Pravilnik biti usklađen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu izmjena Zakona o fiskalizaciji.

Od 1. siječnja 2021. godine počinju se provoditi dvije bitne obveze koje su propisane prijašnjim izmjenama Zakona o fiskalizaciji. Riječ je o iskazivanju QR koda na fiskalnom računu i fiskalizaciji prodaje putem samposlužnih uređaja. QR kod od 1. siječnja 2021. godine obvezni je dio sadržaja računa za koje je izvršen postupak fiskalizacije. Riječ je o dvodimenzionalnom kodu koji sadržava minimalno zapis sljedećeg seta podataka: URL adresu web-stranice Porezne uprave za provjeru računa, JIR ili zaštitni kod obveznika fiskalizacije, datum i vrijeme izdavanja računa te ukupnu svotu računa. QR kod mora biti minimalne veličine 2 puta 2 cm, pri čemu prazan prostor sa svih strana QR koda mora biti minimalno 2 mm te usklađen sa standardom ISO/IEC 15415. Osim toga, mora imati minimalno „L“ (Error Correction Capability Level) razinu korekcije pogreške. QR kod koji će se nalaziti na računu ne smije biti ispisan na slici ili logu ni sadržavati sliku ili logo.

Kontakt/Lokacija