Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina u 2019.godini

R.br. VRSTA ISPLATE NEOPOREZIVI IZNOS
1. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja 1.750,00 kn mjesečno
2. Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga 15.000,00 kn godišnje
3. Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja 1.750,00 kn mjesečno
 4. Stipendije učenicima i studentima za redovnom školovanju u tuzemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima   1.750,00 kn mjesečno 
 5.  Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima  4.000,00 kn mjesečno
 6.  Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje 1.750,00 kn mjesečno 
 7.  Nagrade za športska ostvarenja 20.000,00 kn 
 8.  Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima 1.750,00 kn mjesečno 
 9.  Potpore zbog invalidnosti radnika  do 2.500,00 kn godišnje
 10.  Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kn, osim jednokratnih potpora koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koji se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu 
 11.  Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika  do 3.000,00 kn
 12.  Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kn godišnje 
 13.  Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)  do 2.500,00 kn godišnje
 14.  Naknade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža do 1.500,00 kn 
 15. Naknade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža do 2.000,00 kn  
 16. Naknade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža do 2.500,00 kn   
 17. Naknade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža do 3.000,00 kn   
 18. Naknade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža do 3.500,00 kn 
 19. Naknade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža do 4.000,00 kn 
20.
Naknade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kn 
21.
 Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kn mjesečno 
22.
 Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu  do 8.000,00 kn
23.
 Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza  do 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
24.
 Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti  do 8.000,00 kn za  svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
25.
 Dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kn godišnje 
26.
 Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12h dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu do 170,00 kn 
27.
 Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 85,00 kn 
28.
 Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12h dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu  do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike drž. proračuna
29.
 Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike drž. proračuna 
30.
 Pomorski dodatak do 250,00 kn dnevno 
31.
 Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe  do 400,00 kn dnevno
32.
 Potpore za novorođenče  10.000,00 kn
33.
 Dnevnice za službena putovanja per diem koje se isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca u ukupnom iznosu 
34.
 Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju  u visini stvarnih izdataka
35.
 Naknade troškova noćenja na službenom putovanju  u visini stvarnih izdataka
36.
 Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte 
37.
 Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom  u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
38.
 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe  do 2,00 kn po prijeđenom kilometru
39.
 Dar u naravi radniku do 600,00 kn godišnje 
40.
 Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje 

Kontakt/Lokacija