PROMJENA NAČINA OPOREZIVANJA S POREZA NA DOHODAK NA POREZ NA DOBIT KOD OBRTNIKA

Fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti mogu po vlastitom izboru plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. Jedan od odlučujućih elemenata za promjenu poreznog statusa svakako je visina porezne stope. Međutim, po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti obrtnici mogu postati obveznici poreza na dobit i po sili zakona, ako zadovolje uvjet propisan Zakonom o porezu na dobit.

Od 1.1.2020. došlo je do značajne promjene u propisivanju uvjeta prema kojima fizička osoba, koja obavlja neku samostalnu djelatnost po osnovi koje je obveznik porez na dohodak, postaje obveznikom poreza na dobit.Prema čl. 2. st. 4. Zakona o PD-u, fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost po osnovi koje je obveznik porez na dohodak, postaje obveznik plaćanja poreza na dobit ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7,5 mil. kn.

Promjenom metode utvrđivanja porezne osnovice porezni obveznik – fizička osoba mijenja samo porezni status, pri čemu zadržava pravnu osobnost fizičke osobe.

1. Dobrovoljni prelazak u sustav poreza na dobit

Fizičke osobe – porezni obveznici iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak, koje obavljaju samostalne djelatnosti, mogu na vlastiti zahtjev plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak temeljem pisane izjave, kojom se na vlastiti zahtjev traži promjena načina oporezivanja, koju fizička osoba dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

Obrtnici koji žele od 1.1.2021. postati obveznici poreza na dobit trebaju dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 31.12.2020.

U slučaju supoduzetništva ili drugog oblika ostvarivanja zajedničkog dohotka od samostalne djelatnosti pisanu izjavu podnose i potpisuju svi poduzetnici.

Obveza plaćanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema propisima o računovodstvu, obrtnike obvezuje sljedeće tri godine, međutim Porezna uprava može u opravdanim slučajevima i na temelju pisane izjave poreznog obveznika odobriti i kraći rok prelaska s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobit i obratno, o čemu donosi rješenje.

Fizičke osobe, koje su na vlastiti zahtjev ili zbog ispunjena uvjeta promijenile način oporezivanja, mogu ponovno postati obveznici poreza na dohodak, ukoliko ispunjavaju uvjete iz čl. 29. st. 5. Zakona o PD-u. O tome su obvezni nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti pisanu izjavu do kraja godine, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.

2. Prijelaz na porez na dobit „po sili zakona“

Fizička osoba, koja ostvaruje dohodak od samostalnih djelatnosti, obveznik je plaćanja poreza na dobit ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kn.

Ukoliko je obrtnik – obveznik poreza na dohodak tijekom 2020. primio potpore radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih nastankom posebnih okolnosti (korona virusom), primljeni iznosi potpora neće imati utjecaja na prag prihoda od 7,5 mil kn za promjenu poreznog statusa po sili zakona.

Brisani su drugi kriteriji (važeći do 31.12.2019.) koji se odnose na visinu ostvarenog dohotka (više od 400.000,00 kn), vrijednost dugotrajne imovine (više od 2 mil. kn) i broj zaposlenih (15), a koji su kombinacijom 2 od 3 kriterija mogli utjecati na obvezno plaćanje poreza na dobit.

Fizička osoba koja je ispunila uvjet za promjenu poreznog statusa, o tome pisano izvješćuje nadležnu ispostavu Porezne uprave do kraja tekuće godine u kojoj su ispunjeni propisani uvjeti, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja, odnosno kalendarske godine. Navedeno znači da porezni obveznik – fizička osoba na temelju podataka u poslovnim knjigama za 2020., već krajem 2020. treba utvrditi hoće li biti premašen propisani uvjet, što je zbog primjene načela blagajne pri utvrđivanju primitaka i izdataka i moguće, te izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave najkasnije do 15.1.2021.

Uz pisanu izjavu porezni obveznik treba navesti zbog čega postaje obveznik poreza na dobit, odnosno priložiti pregled ostvarenih primitaka u prethodnoj godini kao dokaz o ispunjenju propisanog uvjeta.

Pri promjeni načina oporezivanja fizičkim osobama se ne izdaje rješenje, međutim, fizička osoba je dužna prijaviti Poreznoj upravi da je ispunila uvjet iz čl. 2. st. 4. Zakona o PD-u. Stoga, ukoliko porezni obveznik – fizička osoba ne postupi prema čl. 3. st. 2. Pravilnika o PD-u, odnosno ne prijavi ispunjenje propisanog uvjeta, Porezna uprava može na temelju raspoloživih podataka o poslovanju poreznog obveznika, u skladu s Općim poreznim zakonom, rješenjem utvrditi obvezu plaćanja poreza na dobit pri čemu žalba ne odgađa izvršenje.

Obveza plaćanja poreza na dobit počinje od početka poreznog razdoblja koje slijedi nakon onog razdoblja u kojem su ispunjeni propisani uvjeti, a prestaje završetkom poslovne godine za koju Porezna uprava donese rješenje o prestanku obveze plaćanja poreza na dobit, ali ne prije isteka roka od 3 godine. Kada želi ponovo postati obveznikom poreza na dohodak, fizička osoba mora najkasnije do kraja treće godine podnijeti zahtjev Poreznoj upravi o promjeni načina oporezivanja.

3. Prestanak obavljanja djelatnosti

Fizička osoba – obveznik poreza na dohodak, koja je u 2020. ispunila propisani uvjet za prelazak na utvrđivanje osnovice poreza na dobit, ali je u 2020. godini prestala s obavljanjem djelatnosti, i to:

 • trajno (likvidacija ili otuđenje iza kojeg se djelatnost ne nastavlja),
 • prijenosom djelatnosti na drugu osobu ili
 • otuđenjem iza kojeg djelatnost nastavlja druga osoba,

nije obvezna prijaviti Poreznoj upravi ispunjenje propisanih uvjeta.

Porezni obveznici – fizičke osobe, koji od 1.1.2021. postaju obveznici poreza na dobit, obvezni su za porezno razdoblje prije prijelaza (2020.) podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave godišnju prijavu poreza na dohodak na Obrascu DOH najkasnije do kraja veljače 2021. godine.

4. Postupak pri promjeni načina oporezivanja s dohotka na dobit

Fizička osoba koja mijenja porezni status i postaje obveznikom poreza na dobit, može, ovisno o propisanim uvjetima, osnovicu poreza na dobit utvrđivati prema čl. 5. st. 1. Zakona o PD-u (obračunsko načelo) ili prema čl. 5. st. 7. Zakona o PD-u (novčano načelo).

Promjenom načina oporezivanja obrtnik mijenja i način vođenja poslovnih knjiga, odnosno mora voditi poslovne knjige prema Zakonu o računovodstvu (dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige). Kao obveznik poreza na dobit sastavlja godišnje financijske izvještaje, te podnosi Prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznik poreza na dohodak, koji postaje obveznikom poreza na dobit, mora na prvi dan poreznog razdoblja za koje utvrđuje porez na dobit sastaviti početnu bilancu i nastaviti voditi poslovne knjige prema propisima o računovodstvu (čl. 16. st. 1. Zakona o PD-u).

Porezni obveznik, koji je postao obveznikom poreza na dobit, početnu bilancu dostavlja uz Obrazac PD Poreznoj upravi, za prvu godinu u kojoj je poslovao kao obveznik poreza na dobit.

Početna bilanca sastavlja se na osnovi popisa (inventure) imovine i obveza na dan 31.12.2020., te usklađivanjem popisanog stvarnog stanja sa stanjima u poslovnim knjigama. Na temelju sastavljene početne bilance knjiže se početna stanja na računima glavne knjige, a na temelju inventure početna stanja u pomoćnim evidencijama. Primljeni krediti ili zajmovi smatraju se osobnim kreditima obrtnika, te iste otplaćuje iz osobne imovine. Obrtnik – obveznik poreza na dohodak u poslovnim knjigama ne iskazuje primljene kredite ili zajmove, pa se u početnoj bilanci ne mogu iskazati primljeni krediti ili zajmovi.

5. Ispravak osnovice poreza na dobit na kraju prve porezne godine

Kod obrtnika koji je bio obveznik poreza na dohodak, a postaje od 1.1.2021. obveznik poreza na dobit, mijenja se metoda utvrđivanja porezne osnovice. Obveznik poreza na dobit utvrđuje poreznu osnovicu (dobit) kao razliku između prihoda i rashoda. Stoga kod promjene metode utvrđivanja porezne osnovice na kraju prve poslovne godine u kojoj je poslovao kao obveznik poreza na dobit, porezni obveznik treba provesti određene ispravke utvrđene dobiti. Na kraju prve poslovne godine u kojoj je poslovao kao obveznik poreza na dobit, porezni obveznik utvrđenu dobit POVEĆAVA za sljedeće stavke:

 • vrijednost zatečenih zaliha;
 • dani predujmovi za robu i usluge;
 • potraživanja od kupaca za robu i usluge;
 • potraživanja od kupaca za prodane predmete dugotrajne imovine iz Popisa dugotrajne imovine;
 • aktivna vremenska razgraničenja;
 • zahtjevi za povrat poreza na promet i istovrsnih poreza (koji su prethodne godine preplaćeni i kao izdaci su utjecali na poreznu osnovicu, osim PDV-a i poreza na dohodak);

a UMANJUJE za pozicije iz početne bilance:

 • obveze prema dobavljačima za robu i usluge;
 • obveze za primljene predujmove od kupaca za robu i usluge;
 • obveze za obračunate, a neisplaćene plaće (uključivo i poreze i doprinose na plaću i iz plaće),
 • pasivna vremenska razgraničenja;
 • dugoročna rezerviranja;
 • obveze za porez na promet i istovrsne poreze, koji nisu bili uključeni u izdatke prethodne godine jer nisu bili plaćeni, osim PDV-a i poreza na dohodak (čl. 16. st. 2. Zakona i čl. 41. st. 2. Pravilnika).

Napominjemo kako obveza za uplatu PDV-a, npr. za mjesec prosinac, nije stavka ispravka osnovice poreza na dobit, jer se razlika PDV-a za uplatu mora obvezno uplatiti. Također, niti povrat razlike preplaćenog PDV-a po obračunu za mjesec prosinac prethodne godine ne bi činio stavke ispravka osnovice poreza na dobit. Kako su pojedine stavke iz početne bilance vrlo značajne zbog utvrđivanja porezne osnovice za prvu godinu plaćanja poreza na dobit, porezni obveznik mora obvezno početnu bilancu priložiti prijavi poreza na dobit (Obrazac PD) kod predaje iste nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Fizička osoba obveznik poreza na dobit u drugoj godini poslovanja i kasnije više ne mora ispravljati ostvarenu dobit na temelju početne bilance.

6. Prijelaz obrtnika u sustav poreza na dobit – novčano načelo

U slučaju prelaska sa poreza na dohodak u sustav oporezivanja dobiti, obrtnik može odlučiti hoće li primjenjivati redovan način utvrđivanja porezne osnovice ili novčano načelo, ako zadovoljava propisane uvjete. Porezni obveznik, koji u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvario prihode veće od 7.500.000,00 kn, može poreznu osnovicu utvrditi prema novčanom načelu.

Prema čl. 5. st. 7. Zakona, porezna osnovica prema novčanom načelu utvrđuje se tako da se porezna osnovica iz čl. 5. st. 1. Zakona (računovodstvena dobit) prije propisanih dodatnih uvećanja ili umanjenja uveća ili umanji za određene nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke/gubitke te određene novčane transakcije i realizirane dobitke/gubitke. Na taj će se način iz porezne osnovice isključiti prihodi ili rashodi koji nisu realizirani ili će se uključiti određeni prihodi i rashodi koji nisu uključeni u računovodstvenu dobit, ukoliko su plaćeni, odnosno naplaćeni u izvještajnom razdoblju. Kada obveznik poreza na dohodak postaje obveznikom poreza na dobit, a istovremeno namjerava utvrđivati poreznu osnovcu prema novčanom načelu, isti nije dužan na kraju prvoga poreznog razdoblja izvršiti uvećanje i umanjenja porezne osnovice prema čl. 16. st. 2. i st. 4. Zakona, jer je riječ o istim korekcijama samo sa suprotnim predznacima, ali je  dužan nakon proteka roka za naplatu ili po realizaciji određenih stavki iz početne bilance i naprijed navedenih stavki iste uključiti u poreznu osnovicu na način propisan Zakonom i Pravilnikom o PD-u.

7. Promjena statusa obveznika PDV-a

Obrtnik, koji je od 1.1. iduće godine postao obveznik poreza na dobit, može obračunavati i plaćati PDV po fakturiranoj realizaciji ili po naplaćenoj realizaciji.

Obrtnici „dohodaši“ koji su postali „dobitaši“ po sili zakona (ostvarene isporuke dobara i usluga preko 7,5 mil. kn) ne mogu obračunavati i plaćati PDV prema naplaćenim naknadama.

Porezni obveznik iz čl. 125.i st. 1. Zakona o PDV-u, koji želi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, mora najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

Sve izdane a nenaplaćene račune treba iskazati u početnoj bilanci s 1.1.2021. Obveza PDV-a po tim računima nastaje u 01/2021., rok predaje PDV obrasca je najkasnije do 20.2.2021., a rok za plaćanje do konca 02/2021.

Dakle, sve izdane a nenaplaćene račune treba iskazati u početnoj bilanci s 1.1.2021., a obveza PDV-a po tim računima nastaje na dan primitka plaćanja.

 

 

Kontakt/Lokacija