RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Poslodavcima u djelatnostima pogođenim koronavirusom, a koji ispunjavaju kriterije za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta, na osnovu podnesenog zahtjeva, potporu isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Osim toga, prema izmjenama općeg poreznog propisa, HZZ podmiruje i dio doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne štednje, dok Porezna uprava otpisuje obvezne doprinose za iznos sufinancirane neto plaće. Poslodavci koji su korisnici potpore za očuvanje radnih mjesta, radniku obračunavaju i isplaćuju plaću sukladno ugovoru o radu, pravilniku o radu odnosno kolektivnom ugovoru, a dio plaće isplaćene radniku sufinancira država.

Potpora za očuvanje radnih mjesta

Poslodavcima u djelatnostima pogođenim koronavirusom, koji su podnijeli zahtjev HZZ-u i odobrena im je potpora za očuvanje radnih mjesta, HZZ će isplatiti potporu: 

  • za ožujak 2020. u iznosu od 3250,00 kn,
  • te za travanj i svibanj 2020. u iznosu od 4000,00 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Osim nadoknade (dijela) neto plaće, poslodavac koji je za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta, oslobođen je obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje HZZ.

Doprinosom za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore smatra se obračunata obveza doprinosa za obvezna osiguranja iskazana u Obrascu JOPPD najviše do iznosa sufinancirane neto plaće na temelju iskazane isplate plaće ili na temelju iskazanih doprinosa prema propisanoj osnovici. Oslobođenje od plaćanja doprinosa provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s HZZom iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD podnijetom PU. Oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivat će se umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika.

Oslobođenje od obveze doprinosa ne odnosi se na doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Obveze po osnovi doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup), temeljem izračuna PU, Središnjem registru osiguranika uplaćuje HZZ.

Računovodstveni tretman potpore

Potpora za očuvanje radnih mjesta je mjera države (vlade) s ciljem pružanja trenutne financijske potpore poduzetnicima u djelatnostima pogođenim koronavirusom, te se u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima iskazuje kao državna potpora. Primljenu potporu za očuvanje radnih mjesta treba evidentirati odnosno iskazati u prihodima u istom razdoblju u kojem su iskazani troškovi plaća koje su sufinancirane tom potporom.

Evidentiranje plaće i primljene potpore

Poslodavci su obvezni obračunati i isplatiti radniku plaću u iznosu koji je određen ugovorom o radu, pravilnikom o radu odnosno kolektivnim ugovorom. Pri tom treba obračunati sva propisana davanja i JOPPD podnijeti na uobičajeni način. Primljena potpora za očuvanje radnih mjesta je sufinanciranje dijela neto plaće koju poslodavac isplaćuje radniku sukladno aktu radnog prava. Pri evidentiranju obračun plaće i primljenu potporu treba promatrati odvojeno.

Neovisno o iznosu plaće, poslodavac ukupni iznos obračunane plaće iskazuje kao trošak, a primljenu potporu kao prihod.

Poslodavci koji su primili potporu za očuvanje radnih mjesta za ožujak u iznosu 3.250,00 kn, knjiženja će provesti na isti način, pri čemu će: 

  • na kontu 75980 – Prihodi od potpore za očuvanje radnih mjesta iskazati iznos od 3.250,00 kn, 
  • na kontu 75981 – Prihodi od državne potpore – doprinosi za sufinancirane neto plaće iskazati iznos od 1.482,80 kn (doprinos za MO – II. stup podmiren od strane HZZ-a 203,12 kn + doprinos za MO – I. stup 609,38 kn + doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje 670,31 kn).

Potpora za očuvanje radnih mjesta koju poslodavci prime radi ublažavanja posljedica koronavirusa neće ulaziti u poreznu osnovicu poreza na dobit. Navedeno će se primjenjivati u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2020. i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja su počela teći od 1. siječnja 2020., ako ta porezna razdoblja nisu završila prije stupanja na snagu ovoga Zakona, te u postupku podnošenja prijave poreza na dobit koja se podnosi za porezno razdoblje započeto prije 1. siječnja 2020., ako porezno razdoblje za koje se podnosi prijava poreza na dobit nije isteklo prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona (čl. 2.).

Kontakt/Lokacija