ULAZAK I IZLAZAK IZ REGISTRA OBVEZNIKA PDV-A

Kada govorimo o sustavu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (PDV), poreznim obveznikom se smatra svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva u drugu državu članicu (uključujući i građane), koja kupcu otpremi prodavatelj, sam kupac ili druga osoba za njihov račun na područje druge države članice.

Poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba koja na području RH nema sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište, a u RH obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak pretporeza, osim isporuka dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara.

Prema tome, poreznim obveznikom u smislu oporezivanja PDV-om smatra se svaka pravna ili fizička osoba koja obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost, neovisno o tome je li ta osoba upisana u registar obveznika PDV-a ili nije. U skladu s time, porezne obveznike možemo podijeliti na one koji su upisani u registar obveznika PDV-a i one koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

Od 1.7.2013. odnosno od ulaska RH u članstvo EU, postoje i oni porezni obveznici koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, ali su registrirani za potrebe PDV-a (dodijeljen im je PDV identifikacijski broj) radi obavljanja transakcija na području EU-a. Takvim poreznim obveznicima PDV identifikacijski broj služi kako bi se poreznim obveznicima iz drugih država članica mogli identificirati za potrebe prijenosa obveze PDV-a.

 

1. Upis u registar obveznika PDV-a

Porezni obveznici u registar obveznika PDV-a upisuju se prisilno (ispunjenjem zakonskih uvjeta) ili dobrovoljno. Ispunjenjem zakonskih uvjeta u registar obveznika PDV-a ulazi se nakon što porezni obveznik počne obavljati gospodarsku djelatnost, dok se dobrovoljno u registar obveznika PDV-a može ući samim početkom obavljanja gospodarske djelatnosti ili u bilo kojem trenutku tijekom obavljanja gospodarske djelatnosti, neovisno o tome jesu li za to ispunjeni prisilni uvjeti propisani Zakonom.

U slučaju dobrovoljnog ulaska u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik dužan je ostati u registru obveznika PDV-a slijedeće tri (3) kalendarske godine.

Svaka osoba mora Poreznoj upravi prijaviti početak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika, odnosno mora se prijaviti u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost njezinih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini prešla iznos veći od 300.000,00 kn.

Porezni obveznik koji je ostvario propisane uvjete za upis u registar obveznika PDV-a, upisuje se u njega od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga u iznosu većem od 300.000,00 kn.

O činjenici da je u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini prešao propisani prag vrijednosti isporuka i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Obrasca P-PDV radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine odnosno do 15-og dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna (čl. 186. st. 3. Pravilnika). Takav porezni obveznik ostvaruje pravo na odbitak pretporeza na isporuke dobara i usluga koje su mu obavljene tek od 1. dana tog slijedećeg mjeseca.

Vrijednosti isporuka dobara i usluga prethodne i tekuće kalendarske godine ne zbrajaju se.

Poreznog obveznika koji nakon prelaska propisanog praga vrijednosti isporuka dobara i/ili usluga (300.000,00 kn) ne podnese Obrazac P-PDV u propisanom roku, nadležna ispostava Porezne uprave upisuje u registar obveznika PDV-a po službenoj dužnosti s tekućim danom o čemu donosi rješenje, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Uz isporuke obavljene u tuzemstvu u izračun vrijednosnog praga od 300.000,00 kn ulaze i usluge obavljene poreznim obveznicima iz inozemstva (EU i treće zemlje) za koje se porezna obveza prenosi na primatelja usluge, kao i isporuke dobara u druge države članice koje bi kao stjecanje dobara u drugoj državi članici bile oporezive PDV-om da je tuzemni porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a.

Fizičke osobe koje istovremeno obavljaju različite gospodarske djelatnosti (npr. samostalna djelatnost obrta + iznajmljivanje soba turistima + zakup poslovnog prostora) moraju voditi računa o tome da se u vrijednosni prag od 300.000,00 kn uključuje vrijednost isporuka po osnovi svih gospodarskih djelatnosti koje obavlja ta fizička osoba, neovisno o tome na koji način se za takve djelatnosti utvrđuje i plaća porez na dohodak.

Za sve porezne obveznike koji ne zadovoljavaju zakonske uvjete za ulazak u registar obveznika PDV-a, čl. 90. Zakona propisan je poseban postupak oporezivanja za male porezne obveznike.

Malim poreznim obveznikom smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj godini nije bila veća od 300.000,00 kn.

Mali porezni obveznici oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga, nemaju pravo iskazivati PDV na svojim izlaznim računima, te nemaju pravo na odbitak pretporeza.

Mali porezni obveznici, bez obzira što se ne nalaze u registru obveznika PDV-a, u smislu Zakona smatraju se poreznim obveznicima. Zakon i Pravilnik propisuju uvjete pod kojima su svi porezni obveznici dužni registrirati se za potrebe PDV-a. Napominjemo da registracija za potrebe PDV-a ne znači nužno i ulazak u registar obveznika PDV-a.

Registracijom za potrebe PDV-a, smatra se i dodjeljivanje PDV identifikacijskog broja, bez ulaska u registar obveznika PDV-a, kojim se porezni obveznik u prometu dobara i usluga s drugim državama članicama EU-a identificira kao porezni obveznik.

Porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a i obavlja transakcije unutar EU-a obvezan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka obavljanja takvih transakcija.

Mali porezni obveznici i pravne osobe koje nisu porezni obveznici (tzv. posebni stjecatelji) koji stječu dobra unutar EU-a obvezni su Poreznoj upravi prijaviti obavljanje takvih stjecanja kada ona postanu predmet oporezivanja PDV-om (prije prvog stjecanja kojim se prelazi propisani prag stjecanja od 77.000,00 kn) i nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja 15 dana prije onog stjecanja dobara čijom će ukupnom vrijednosti prijeći propisani iznos.

Svaki porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u RH (uključujući i male porezne obveznike) i koji obavlja usluge na području druge države članice za koje je primatelj usluga u drugoj državi članici obvezan platiti PDV prema čl. 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ i svaki porezni obveznik primatelj usluga iz čl. 75. st. 1. toč. 6. Zakona obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka obavljanja odnosno primanja takvih usluga.

Porezni obveznici koji se nalaze u registru obveznika PDV-a i u tekućoj godini ostvare vrijednost svojih isporuka s uključenim PDV-om ispod 800.000,00 kn imaju pravo od Porezne uprave na kraju tekuće godine tražiti da se u slijedećoj godini na njih primjenjuje tromjesečno obračunsko razdoblje.

S druge strane, porezni obveznici koji se tek upisuju u registar obveznika PDV-a i žele da se na njih primjenjuje tromjesečno obračunsko razdoblje, trebali bi navedeno napomenuti u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prilikom predaje Obrasca P-PDV.

Napominjemo da porezni obveznici koji obavljaju transakcije unutar EU-a, bez obzira obavljaju li ili primaju isporuke, ne mogu primjenjivati tromjesečno obračunsko razdoblje, već isključivo mjesečno obračunsko razdoblje.

 

2. Izlazak iz registra obveznika PDV-a

Porezni obveznici iz registra obveznika PDV-a mogu izaći smanjenjem vrijednosti isporuka ispod propisanog praga od 300.00,00 kn ili trajnim (ne privremenim) prestankom obavljanja gospodarske djelatnosti, odnosno likvidacijom društva.

Izlazak iz registra obveznika PDV-a temeljem smanjenja vrijednosti isporuka može se obaviti isključivo početkom svake kalendarske godine, nikako tijekom kalendarske godine.

Porezni obveznik koji se u registar obveznika PDV-a upisao ispunjenjem zakonskih uvjeta o činjenici da je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario promet manji od iznosa propisanog čl. 90. st. 1. Zakona, odnosno do 300.000,00 kn, i da ne želi i dalje biti u registru obveznika PDV-a, podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave pisani zahtjev do 15. siječnja tekuće godine. Obrazac pisanog zahtjeva za izlazak iz registra obveznika PDV-a nije propisan, te je stoga porezni obveznik dužan samostalno napisati izjavu.

Porezni obveznici koji su se dobrovoljno upisali u registar obveznika PDV-a i za to dobili rješenje Porezne uprave o obveznom boravku u registru obveznika PDV-a slijedeće tri (3) kalendarske godine, nakon isteka navedenog roka u slučaju da je vrijednost njihovih isporuka obavljenih u prethodnoj kalendarskoj godini manja ili jednaka 300.000,00 kn nisu obvezni i dalje primjenjivati redovni postupak oporezivanja PDV-om. Zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. Ako porezni obveznik u propisanom roku propusti podnijeti zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a i dalje ostaje upisan u registar obveznika PDV-a.

Porezni obveznik iz registra obveznika PDV-a izlazi i trajnim prestankom obavljanja svoje gospodarske djelatnosti – likvidacijom. Privremena obustava gospodarske djelatnosti nije relevantna za izlazak iz registra obveznika PDV-a, nego porezni obveznik ostaje u registru obveznika PDV-a sve do trenutka trajnog prestanka obavljanja svoje djelatnosti. Fizička i pravna osoba prestaje djelovati kao porezni obveznik trajnom odjavom djelatnosti, odnosno brisanjem iz registra kod nadležnog tijela.

 

 

 

Kontakt/Lokacija