ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM U 2021.

Osoba s invaliditetom kao radnik zasniva radni odnos s poslodavcem sklapanjem pisanog ugovora o radu sukladno Zakonu o radu ili posebnom propisu te tako stječe prava i preuzima obveze iz radnog odnosa. Poslodavac je obvezan radniku s invaliditetom dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama poslodavca danim u skladu s naravi i vrstom rada osobno obavljati posao. Iznos plaće za redovan rad u punom ili nepunom radnom vremenu kao i ostvarivanje drugih prava iz radnog odnosa uređuje se izvorom radnog prava (ugovorom o radu ili pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom ili zakonom) kojeg primjenjuje poslodavac.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uređuje zapošljavanje radnika s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima, mjere za poticanje zapošljavanja radnika s invaliditetom kao i njihovu zaštitu. Invalidnost osobe (radnika) može nastati zbog bolesti, ozljedom izvan rada, ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, pa radnik s invaliditetom zbog toga može ostvariti i određena prava temeljem utvrđene mu invalidnosti sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju. Radnik s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Isti se može zaposliti na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima uz obvezu osiguranja razumne prilagodbe radnog mjesta od strane poslodavca. Razumna prilagodba radnog mjesta znači potrebnu i odgovarajuću prilagodbu i podešavanja, koja ne predstavljaju nerazmjerno ili neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo zapošljavanje i rad na ravnopravnoj osnovi s drugima. Osoba s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti je osoba čiji invaliditet u odnosu na sposobnosti osobe bez invaliditeta jednake ili slične životne dobi, jednake ili slične naobrazbe, u jednakim ili sličnim uvjetima rada, na jednakim ili sličnim poslovima ima za posljedicu smanjenu mogućnost radno se osposobiti i zaposliti. Navedenim radnikom smatra se i osoba s invaliditetom čiji je radni učinak u granicama očekivanog, ali se na temelju smanjenih stvarnih i procijenjenih općih sposobnosti takve osobe ocijeni da je to u interesu očuvanja njezinih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti.

Osoba s invaliditetom može se zaposliti na otvorenom tržištu rada:

 • bez korištenja financijske potpore ili stručne podrške jer je u cijelosti osposobljena za rad na određenom radnom mjestu u odnosu na njezin invaliditet i utvrđenu preostalu radnu sposobnost (zapošljavanje bez potpore ili podrške),
 • uz korištenje određene financijske potpore radi prevladavanja teškoća vezanih uz njezin invaliditet, a što je utvrđeno nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (zapošljavanje uz potporu),
 • uz korištenje određene stručne podrške radi prevladavanja teškoća vezanih uz njezin invaliditet, a što je utvrđeno nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (zapošljavanje uz podršku),
 • uz korištenje određene financijske potpore i stručne podrške radi prevladavanja teškoća vezanih uz njezin invaliditet, a što je utvrđeno nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (zapošljavanje uz potporu i podršku).

Osoba s invaliditetom može se zaposliti pod posebnim uvjetima zapošljavanja u:

 • ustanovi ili trgovačkom društvu osnovanom radi zapošljavanja osoba s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada temeljem nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju (integrativna radionica),
 • ustanovi ili trgovačkom društvu osnovanom radi zapošljavanja osoba s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti u integrativnoj radionici temeljem nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju (zaštitna radionica).

Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju.

Kvota ili broj osoba s invaliditetom koje treba zaposliti ovisi o ukupnom broju zaposlenih radnika (na neodređeno i određeno vrijeme), a ista ne može biti manja od 2% niti veća od 6%. Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi se na:

 • predstavništva stranih osoba
 • strana diplomatska i konzularna predstavništva
 • integrativne i zaštitne radionice
 • poslodavce u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja
 • novoosnovane poslodavce u razdoblju od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu.

Bitno je napomenuti da se u ukupan broj zaposlenih ubrajaju i osnivači/članovi u trgovačkim društvima i ustanovama u RH koji su u radnom odnosu s poslodavcem, te obrtnici i druge osobe koje na području RH obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja ili druge dozvoljene djelatnosti i po toj osnovi su obvezno osigurani.

Poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se isto treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Zavod), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Poslodavac može ispuniti kvotu isključivo zaposlenicima s invaliditetom koji su upisani u očeidniku zaposlenih osoba s invaliditetom pri HZMO-u na zadnji dan u mjesecu sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom, te su zaposleni na najmanje 20 sati tjedno. Osobe s invaliditetom koje nisu upisane u naprijed navedeni očevidnik poslodavac ne može ubrojiti u kvotu niti je na taj način može prekoračiti.

Poslodavac je dužan svoju kvotnu obvezu pratiti putem aplikacije za praćenje kvote koja je dostupna na mrežnim stranicama Zavoda (www.zosi.hr).

Poslodavac obvezu kvotnog zapošljavanja može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom (koji su upisani u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom), a ako to ne učini tada obvezu kvotnog zapošljavanja može ispuniti zamjenskom kvotom.

To ispunjenje obveze putem zamjenske kvote poslodavac obavlja na način da:

 • zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost (bez PDV-a) jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote. Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da ukupna vrijednost svih ugovora, čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanja usluga u trgovini, ne može iznositi više od 200.000,00 kn godišnje bez PDV-a.
 • zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, čija je ukupna vrijednost (bez PDV-a) jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost (bez PDV-a) jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.
 • primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 1 osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom.
 • primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju, s time da se 1 rehabilitant priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom.
 • sklopi jedan ili više ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.
 • primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, s time da se 1 takva osoba priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom.
 • daje jednu ili više stipendija za redovito obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

Poslodavac koji namjerava ispuniti zamjensku kvotu dužan je navedene ugovore dostaviti Zavodu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Obveznik kvote (poslodavac) dužan je u roku od 8 dana nakon ispunjenja ugovornih obveza podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza na propisanom obrascu, a u slučaju da u ugovoru nije određen rok trajanja, navedeni obrazac se mora podnijeti u roku od 8 dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno ispunjenje zamjenske kvote. Obrazac izvješća uz odgovornu osobu poslodavca mora potpisati i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odgovorna osoba u pravnoj osobi s kojom je sklopljen ugovor radi zamjenskog ispunjenja kvote, učenik, student, osoba na stručnom osposobljavanju za rad te rehabilitant. Ukoliko obveznik ne podnese pravodobno i na propisani način obrazac izvješća i pripadajuće dokaze Zavodu (elektroničkim putem ili u papirnatom obliku zbog opravdanih razloga), Zavod će ga pozvati da to učini u roku 8 dana od dana zaprimanja poziva, pa ako i tom dodatnom roku ne podnese iste, smatrat će se da nije ispunjenja zamjenska kvota.

Poslodavac koji je najavio zamjensko ispunjenje kvote, a istu ne ispuni u cijelosti, dužan je za svaki mjesec za koji nije ispunio zamjensku kvotu, obračunati i uplatiti razmjerni dio novčane naknade.

Poslodavac koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem radnika s invaliditetom ili ne ispuni kvotu na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Novčana naknada se obračunava i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a uplaćuje se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun RH.

Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom čiji invaliditet nije posljedica ozljede ili profesionalne bolesti nastale pri radu kod tog poslodavca, ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu, uz uvjet da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje od najduže 12 mjeseci kontinuirano za pojedinu osobu s invaliditetom koju zapošljava izvan kvote. Zahtjev za novčanu nagradu (propisani obrazac) Zavodu podnosi poslodavac koji prekorači kvotu za određeni mjesec, najkasnije do 20. dana sljedećeg mjeseca.

Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti:

 • poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi
 • na svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava
 • integrativne radionice i zaštitne radionice
 • tijelo državne uprave, tijelo sudbene vlasti, tijelo državne vlasti i druga državna tijela, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu RH, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima.

Pravo na poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje osigurava i isplaćuje Zavod uređeno je Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Poslodavac može ostvariti poticaje za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti sljedeće poticaje:

 • subvenciju plaće osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom
 • subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
 • financiranje troškova stručne podrške
 • posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju
 • potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom.

Obračun plaće osobe s invaliditetom obavlja se na istovjetan način kao i za osobu bez invaliditeta, uz korištenje povećanog osnovnog osobnog odbitka zbog invalidnosti samog poreznog obveznika i/ili članova njegove uže obitelji i djece sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Kontakt/Lokacija