ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA IZ EU

PRIJAVA BORAVKA-DRŽAVLJANI EGP-A

Državljani zemalja Europske unije te Norveške, Islanda i Lihtenštajna koje zajedno čine Europski gospodarski prostor (EGP) i državljani Švicarske Konfederacije mogu u Hrvatskoj biti na kratkotrajnom, privremenom ili stalnom boravku. 

Odredbe Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EGP-a primjenjuju se i na članove obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP-a.
Državljani država članica EGP-a i članovi njihovih obitelji mogu do tri mjeseca raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad odnosno potvrde o prijavi rada, a ako namjeravaju raditi/pružati usluge duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj izvršit će prijavu privremenog boravka u svrhu rada, o čemu nadležna PU/PP bez odgode izdaje  potvrdu o prijavi rada.
Ako žele, državljani država članica EGP-a i članovi njihovih obitelji koji su državljani država članica EGP-a, mogu ishoditi i boravišnu iskaznicu.

 • KRATKOTRAJNI BORAVAK

Državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do tri mjeseca od dana ulaska u zemlju ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu. U tom slučaju ne postoji obveza prijave kratkotrajnog boravka u policijskoj upravi ili postaji. 

 • PRIVREMENI BORAVAK

Državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj duže od tri mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku, ako dolazi:

 • u svrhu rada, kao radnik, samozaposlena osoba ili upućeni radnik,
 • u druge svrhe, a ima dostatna sredstva za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali teret za sustav socijalne skrbi i ima zdravstveno osiguranje,
 • u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe jer pohađa visoko učilište ili strukovnu izobrazbu i ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje te izjavom dokaže da posjeduje dostatna sredstava za uzdržavanje sebe i članova svoje obitelji, kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali teret za sustav socijalne skrbi,
 • u svrhu spajanja obitelji jer je član obitelji koji se pridružuje državljaninu države članice EGP-a koji ispunjava gore navedene uvjete.

Radi namjere boravka u Republici Hrvatskoj, duže od tri mjeseca, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, potrebno je izvršiti prijavu privremenog boravka nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu boravka, o čemu se bez odgode izdaje potvrda o prijavi privremenog boravka. Novčanom kaznom u iznosu od 200 kuna kaznit će se za prekršaj državljanin države članice EGP-a koji ne prijavi privremeni boravak u propisanom roku.

Prijava privremenog boravka za državljane države članice EGP-a

Uz prijavu se prilaže i preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave, koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original.   

Dodatni prilozi ovisno o svrsi boravka:

 • Prijava privremenog boravka u svrhu radaPrilaže se i potvrda o radnom odnosu ili dokaz da se radi o samostalnom djelatniku ili upućenom radniku

Napomena: Državljani država članica EU i članovi njihovih obitelji na koje se primjenjuje Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji svoj radno pravni status u Hrvatskoj mogu regulirati:

 • do 90 dana godišnje temeljem potvrde o prijavi rada, ako se radi o određenoj vrsti poslova
 • duže od 90 dana godišnje – temeljem  dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote.

Navedena Uredba o privremenoj primjeni se jedino još odnosi na državljane Republika Austrija do 01. srpnja 2020. godine.

Budući da je Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske od 01.02.2020. godine prestala biti članicom Europske Unije odnosi između nje i Europske Unije, time i Republike Hrvatske do kraja 2020. godine uređivat će Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Stoga, na državljane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske tijekom prijelaznog razdoblja koje traje do 31. prosinca 2020. godine, ako se ne postigne dogovor o produljenju prijelaznog razdoblja, primjenjivat će se Zakon o državljanina državan članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (Narodne Novine, broj 66/19), osim članka 75. navedenog Zakona.

 • Prijava privremenog boravka u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe Prilaže se i dokaz o upisu na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, izjava o sredstvima za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji  te dokaz o zdravstvenom osiguranju.
 • Prijava privremenog boravka u druge svrhe – Prilaže se i dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji i dokaz o zdravstvenom osiguranju. 

Policijska uprava ili postaja po zaprimljenoj prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EGP-a i članu obitelji koji je državljanin države članice EGP-a, izdaje potvrdu o prijavi privremenog boravka, a na njihov zahtjev izdaje se boravišna iskaznica.

 • PRIVREMENI BORAVAK ZA ČLANOVE OBITELJI

Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji ima državljanstvo države članice EGP-a, koji ima državljanstvo države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka prijaviti privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji. 

Uz obrazac Prijava privremenog boravka za državljane EGP-a  prilaže se:  

 • preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave, koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original
 • isprava kojom dokazuje da je član obitelji:
  • za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od šest mjeseci
  • za dokazivanje izvanbračne zajednice prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica. Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, zajedničko stanovanje zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice i drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvanbračne drugove ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje
  • za dokazivanje odnosa roditelj-dijete – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju
 • odgovarajuće isprave kojima dokazuje potrebu spajanja obitelji, jer je zbog svoje materijalne i socijalne situacije u državi iz koje dolazi u osiguranju osnovnih potreba ovisan o državljaninu države članice EGP-a ili da je član njegovog kućanstva ili jer mu je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga potrebna osobna skrb državljanina države članice EGP-a ako je član obitelji iz članka 4. stavka 2. Zakona o državljanima država članice Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (medicinska dokumentacija, dokaz o uzdržavanju ili skrbništvu i dr.).    

Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nema državljanstvo države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu kojom dokazuje pravo privremenog boravka.

Novčanom kaznom u iznosu od 200 kuna kaznit će se za prekršaj član obitelji državljanina EGP-a koji ne podnese zahtjev za izdavanje »Boravišne iskaznice za člana obitelji državljanina Unije« u propisanom roku.

Zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a.

Uz obrazac prilaže se:

 • preslika važeće putovnice koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original i
 • dokaz da je član uže obitelji državljanina države članice EGP-a, i to:
  • za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih
  • za dokazivanje izvanbračne zajednice prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica. Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, zajedničko stanovanje zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice i drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvanbračne drugove ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje
  • za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju
  • odgovarajuću ispravu koju je izdalo nadležno tijelo iz države iz koje dolazi, a kojom se službeno potvrđuje da je osoba uzdržavani član obitelji, odnosno član kućanstva državljanina EGP-a ili dokaz o postojanju potrebe zdravstvene skrbi pružene od državljanina države članice EGP-a, ako se radi o članu obitelji iz članka 4. stavka 2. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji  (medicinska dokumentacija).

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EGP-a primjenjuju se i na članove obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP-a.
Član obitelji hrvatskog državljanina  koji je i sam državljanin države članice EGP-a, može izvršiti prijavu privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji na opisan način.

Uz navedenu dokumentaciju, član obitelji hrvatskog državljanina koji je državljanin države članice EGP-a dužan je priložiti i dokaz da je hrvatski državljanin:

 • zaposlen ili je samozaposlena osoba ili
 • upisan na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, ima zdravstveno osiguranje te da priloži izjavu da posjeduje sredstva za uzdržavanje ili
 • ima sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje. 

Članu obitelji hrvatskog državljanina koji nije državljanin države članice EGP-a, a koji ima privremeni boravak izdaje se dozvola boravka s rokom važenja do jedne godine.
Za državljanina države članice EGP-a i člana obitelji državljanina EGP-a koji uz sebe nema ili službenoj osobi odbije dati na uvid stranu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, boravišnu iskaznicu odnosno drugu javnu ispravu koja sadrži fotografiju propisana je novčana kazna u iznosu od 200 kuna.

 • STALNI BORAVAK

Državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj. 

U iznimnim slučajevima državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak i prije pet godina neprekidnog zakonitog boravka. Iznimke su propisane člankom 28. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji. 
Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nema državljanstvo države članice EGP-a, koji neprekidno zakonito boravi najmanje pet godina s državljaninom EGP-a u Republici Hrvatskoj, podnosi zahtjev za odobrenje stalnog boravka u policijskoj upravi odnosno postaji prema mjestu boravka. 

Prijava stalnog boravka za državljana države članice EGP-a i člana njegove obitelji.

Državljaninu države članice EGP-a i članu obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a na stalnom boravku izdaje se biometrijska boravišna iskaznica s rokom važenja od deset godina.        

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
 

 

Kontakt/Lokacija