Dnevnice, putni troškovi i prijevoz

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu 26,55 EUR
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno 13,28 EUR
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu Do iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno Do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
Pomorski dodatak 33,19 EUR dnevno
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe 53,09 EUR dnevno
Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju U visini stvarnih izdataka
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom U visini stvarnih izdataka
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom U visini stvarnih izdataka
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 0,40 EUR po prijeđenom kilometru
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika 331,81 EUR godišnje

Kako se računa naknada za prijevoz?

Poduzeće može donijeti odluku o isplati naknade za prijevoz, tada ima obvezu naknadu isplatiti svim zaposlenicima koji na nju ostvaruju pravo.
Pravo na naknadu za prijevoz imaju zaposlenici čija je boravište udaljeno od radnog mjesta minimalno dvije stanice javnog prijevoza.
Visinu naknade za prijevoz poduzetnik određuje na temelju cijena za gradski i prigradski javni prijevoz.

 

Troškovi prehrane i smještaja

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika Do 796,44 EUR godišnje
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije Do 1.592,76 EUR godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika Do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca
Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena U visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije. Do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika. Do visine stvarnih izdataka.

Kako isplatiti troškove prehrane?

Poduzetnik može sam donijeti odluku o tome u kojim će intervalima i iznosima zaposlenicima isplaćivati naknade za troškove prehrane. Jedina obvezna je da isplaćeni iznos ne prelazi ukupno 796,44 EUR godišnje.
Troškovi prehrane mogu se isplatiti isključivo na tekući ili zaštićeni račun radnika, dok se božićnice, naknade troškova loko vožnje i putnih troškova mogu zaposlenicima isplatiti u gotovini.

Nagrade

Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl. Do 663,62 EUR godišnje
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika Do 995,43 EUR godišnje
Nagrade za navršenih 10 godina radnog staža Do 199,09 EUR
Nagrade za navršenih 15 godina radnog staža Do 265,45 EUR
Nagrade za navršenih 20 godina radnog staža Do 331,81 EUR
Nagrade za navršenih 25 godina radnog staža Do 398,17 EUR
Nagrade za navršenih 30 godina radnog staža Do 464,53 EUR
Nagrade za navršenih 35 godina radnog staža Do 530,90 EUR
Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža Do 663,62 EUR

Otpremnine

Otpremnine zbog odlaska u mirovinu Do 1.327,24 EUR
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza Do 862,71 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti Do 1.061,79 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Darovi

Dar djetetu do 15 godina starosti Do 132,73 EUR godišnje
Darovi u naravi Do 132,73 EUR godišnje

Naknade za obrazovanje, zdravstvo i ostalo

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi Do visine stvarnih izdataka
Potpore za novorođenče Do 1.327,24 EUR
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja Do 66,36 EUR mjesečno
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije Do 331,81 EUR godišnje podmirene bezgotovinskim putem
Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe U visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju
Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima Do visine stvarnih izdataka
Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH Prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu
Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca Do visine stvarnih izdataka
Naknade za odvojeni život od obitelji Do 232,27 EUR

Stipendije, nagrade i ostale naknade za učenike, studente i sportaše

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja Do 232,27 EUR mjesečno
Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga Do 3.185,38 EUR godišnje
Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima. Do 232,27 EUR mjesečno
Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima. Do 530,90 EUR mjesečno
Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje Do 232,27 EUR mjesečno
Nagrade za športska ostvarenja Do 2.654,48 EUR godišnje
Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima Do 232,27 EUR mjesečno

Koliki može biti iznos stipendije bez da se dijete mora odjaviti s porezne kartice roditelja?

Ukoliko iznos zarade studenta ili učenika prijeđe limit od 3.185,38 EUR, roditelj gubi pravo na osobni odbitak tj. poreznu olakšicu. Međutim, stipendija nije vrsta novčanog primitka koja ulazi u obračun zarade od studentskog rada.
Bez obzira na studentski posao i limit od 3.185,38 EUR, student može dodatno primati mjesečnu stipendiju koja je neoporeziva do 232,27 EUR.

Potpore u slučaju bolovanja ili smrti

Potpore zbog invalidnosti radnika Do 331,81 EUR godišnje
Potpore za slučaj smrti radnika Do 995,43 EUR
Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika Do 398,17 EUR
Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti Do 232,27 EUR mjesečno
Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana Do 331,81 EUR godišnje

Kontakt/Lokacija