DNEVNICE, PUTNI TROŠKOVI I PRIJEVOZ                                                                                     

 

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu duže od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu

30,00 €

 

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje duže od 8

sati i manje od 12 sati dnevno

15,00€

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo na duže od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu

Do 30,00€

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje između  8 i 12 sati

Do 15,00€

Pomorski dodatak

Do 40,00€

Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe

Do 60,00€

Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavca

U ukupnom iznosu

Naknade za prijevozne troškove na službenom putovanju

U visini stvarnih izdataka

Naknade za troškove prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom

U visini stvarnih izdataka

Naknade za troškove prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom

U visini stvarnih izdataka

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

0,50 EUR po prijeđenom kilometru

CRO kartica

 

336,00 EUR godišnje

RAČUNANJE NAKNADE ZA PRIJEVOZ

  • Tvrtka može donijeti odluku o isplati naknade za prijevoz zaposlenicima i u tom slučaju ima obvezu naknadu isplatiti svim zaposlenicima koji na nju ostvaruju pravo
  • Pravo na naknadu za prijevoz imaju zaposlenici čija je adresa boravišta udaljena od adrese radnog mjesta minimalno dvije stanice javnog gradskog prijevoza

NAGRADE

Božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.

Do 700,00 EUR godišnje

 

Novčane nagrade za radne rezultate i

ostali oblici dodatnog nagrađivanja radnika

 

Do 1.120,00 EUR godišnje

 

Nagrade za 10 godina radnog staža

Do 280,00 EUR

 

Nagrade za 15 godina radnog staža

Do 336,00 EUR

 

Nagrade za 20 godina radnog staža

Do 392,00 EUR

 

Nagrade za 25 godina radnog staža

Do 448,00 EUR

 

Nagrade za 30 godina radnog staža

Do 504,00 EUR

 

Nagrade za 35 godina radnog staža

Do 560,00 EUR

 

Nagrade za 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža

Do 672,00 EUR

 

OTPREMNINE

Otpremnine zbog odlaska u mirovinu

Do 1.400,00 EUR

 

Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza

Do 896,00 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

 

Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

Do 1.120,00 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

 

DAROVI

Dar djetetu do 15 godina starosti

Do 140,00 EUR godišnje

 

Darovi u naravi

Do 133,00 EUR godišnje

 

NAKNADE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO I OSTALO

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

Do visine stvarnih izdataka

 

Potpore za novorođenče

Do 1.400,00 EUR

 

Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

Do 67,00 EUR mjesečno

 

Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

Do 336,00 EUR godišnje

 

Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe

U visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju

 

Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima

Do visine stvarnih izdataka

 

Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH

Prema odluci poslodavca pod uvjetom da je

omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu

 

Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca

Do visine stvarnih izdataka

 

Naknade za odvojeni život od obitelji

Do 280,00 EUR mjesečno

 

TROŠKOVI PREHRANE I SMJEŠTAJA

Paušalna prehrana u novcu

Do 1.200,00 EUR godišnje (100,00 EUR/ mj.)

 

Troškovi prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije

Do 1.800,00 EUR godišnje

 

Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika

Do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i koji su podmireni bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca

Voda, topli i hladni napitci (osim alkohola) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena

U visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)

Troškovi smještaja radnika koji su nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije

Do visine stvarnih izdataka koji su podmireni

bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak

se priznaje za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena

Troškovi smještaja radnika koji su nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca, na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se

podmiruju na račun radnika

 

Do visine stvarnih izdataka

KAKO ISPLATITI TROŠKOVE PREHRANE?

  • Poduzetnik može sam donijeti odluku o tome u kojim će intervalima i iznosima zaposlenicima isplaćivati naknade za troškove prehrane. Jedina obvezna je da isplaćeni iznos ne prelazi ukupno 1.200,00 EUR godišnje.
  • Troškovi prehrane mogu se isplatiti isključivo na tekući ili zaštićeni račun radnika

STIPENDIJE, NAGRADE I OSTALE NAKNADE ZA UČENIKE, STUDENTE I SPORTAŠE

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja

 

Do 280,00 EUR mjesečno

Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga

 

Do 3.360,00 EUR godišnje

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima

 

Do 560,00 EUR mjesečno

Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su

za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima

 

 

Do 840,00 EUR mjesečno

Nagrade za športska ostvarenja

Do 2.800,00 EUR godišnje

Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima

Do 560,00 EUR mjesečno

 

 

POTPORE U SLUČAJU BOLOVANJA ILI SMRTI

Potpore zbog invalidnosti radnika

Do 560,00 EUR godišnje

Potpore za slučaj smrti radnika

Do 1.120,00 EUR

Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika

Do 560,00 EUR

Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod

kojeg je nastupio potpuni gubitak radne

sposobnosti

Do 560,00 EUR mjesečno

Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana

Do 560,00 EUR godišnje

Kontakt/Lokacija